Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa na dostawę produktów rolnych - wzór z omówieniem

Wprowadzono obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców kupujących produkty rolne, bez wyłączeń dotyczących wielkości zakupów czy ich ceny. Brak wypełnienia obowiązku będzie skutkował karą nałożoną na nabywcę. Zobacz, jak powinna być skonstruowana umowa na dostawę produktów rolnych.

Zakup płodów rolnych od rolnika a konieczność umowy - podstawy prawne

Polska wdrożyła przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych, mając na uwadze dbałość o wspólną organizację rynków produktów rolnych. Ponadto wprowadzono na gruncie prawa krajowego ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Pobierz darmowy wzór - umowa na dostawę produktów rolnych w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

pdf
Wzór umowy na dostawę produktów rolnych.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór umowy na dostawę produktów rolnych.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Co powinna zawierać umowa na dostawę produktów rolnych?

Umowa na dostawę produktów rolnych musi zawierać:

 1. cenę do zapłaty za dostawę, która:

  • jest niezmienna i określona w umowie lub

  • jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład produktów rolnych,

 2. ilość i jakość produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw,

 3. okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy,

 4. szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności,

 5. ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych,

 6. przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych zawieranych przez producentów, odbiorców, przetwórców lub dystrybutorów, w tym elementy powyżej określone, mogą być swobodnie negocjowane pomiędzy stronami.

Umowa na dostawę produktów rolnych powinna być sporządzana w formie pisemnej, a jej podpisanie powinno mieć miejsce przed dostawą.

Kogo nie obejmuje konieczność podpisywania umów sprzedaży produktów rolnych?

Umowa na dostawę produktów rolnych nie jest wymagana w przypadku, gdy produkty rolne dostarczane są przez producenta nabywcy mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach, jak wymogi dotyczące umów wynikające  z ustawy.

Poza wymienionym wyjątkiem, obowiązek zawierania umów dotyczy wszystkich - w tym przypadku nie ma znaczenia, czy umowa zawierana jest na dłuższy okres, czy też dotyczy jednorazowego dostarczenia produktów, ani też ile kupiono i za ile dostawę wykonano.

Kary za brak umowy na dostawę produktów rolnych

Kary pieniężne mogą być nałożone za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych takich jak:

 • zboża,
 • cukier,
 • susz paszowy,
 • nasiona,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • owoce i warzywa,
 • produkty z przetworzonych owoców i warzyw,
 • mleko i przetwory mleczne,
 • wołowina i cielęcina,
 • wieprzowina,
 • baranina i kozina,
 • jaja, mięso drobiowe,
 • produkty pszczele,
 • wino,
 • alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

Wysokość kary to 10 proc. wartości produktów zakupionych wskutek wadliwej umowy.

Kara nakładana może być nie tylko w sytuacji, gdy nie ma zawartej w ogóle umowy, ale też w sytuacji gdy umowa będzie co prawda zawarta, ale będzie w niej brakowało któregokolwiek z elementów wymienionych w Rozporządzeniu PE 1308/2013.