Poradnik Przedsiębiorcy

Leasing finansowy samochodu - rozliczenie podatkowe

Polscy przedsiębiorcy w celu sfinansowania zakupu firmowego majątku, w tym przede wszystkim samochodów, bardzo często sięgają po leasing. Mogą oni wybierać między jego dwoma formami - leasingiem finansowym oraz leasingiem operacyjnym. Największą popularnością cieszy się drugi z wymienionych rodzajów, ponieważ jest to łatwiejsza do rozliczenia forma wersja leasingu. Większe problemy sprawia przedsiębiorcom jego finansowa odmiana. Jak rozliczyć leasing finansowy samochodu? Przeczytaj nasz artykuł, a rozliczenie leasingu finansowego nie będzie miało przed tobą żadnych tajemnic!

Leasing finansowy - jak to działa?

W przypadku leasingu finansowego umowa zawierana jest na okres powyżej 12 miesięcy. W przeciwieństwie do jego operacyjnej odmiany, leasingobiorca wprowadza przedmiot leasingu do ewidencji środków trwałych i amortyzuje go w czasie. Co ważne, po opłaceniu ostatniej raty leasingowej przedmiot ten staje się własnością przedsiębiorcy.

Uwaga!

Cechą charakterystyczną leasingu finansowego jest konieczność opłacenia całej kwoty VAT związanego z umową wraz z pierwszą ratą.

Leasing finansowy daje przedsiębiorcy możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu jedynie części odsetkowej raty leasingowej oraz odpisów amortyzacyjnych, które są konsekwencją wprowadzenia przedmiotu leasingu do środków trwałych.

Leasing finansowy samochodu

Przedsiębiorca, który zdecydował się na leasing finansowy samochodu w pierwszej kolejności powinien ustalić jego wartość początkową, a następnie wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz poddać amortyzacji w czasie.

Ustalenie wartości początkowej samochodu - leasing finansowy samochodu

Ustalając wartość początkową samochodu w leasingu finansowym, należy zastosować ogólne regulacje wskazane w art. 22g Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczególnie ważny jest tutaj ust. 1 pkt 1 niniejszego artykułu, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego nabycia wartość początkową środka trwałego ustala się na podstawie ceny nabycia. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Wyjaśnia je art. 22g ust. 3 ustawy o PIT:

“Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.”

W leasingu finansowym przez kwotę należną zbywcy należy rozumieć sumę rat kapitałowych, które podatnik jest zobligowany uiścić w trakcie trwania umowy z firmą leasingową. Z reguły suma ta jest wskazana w jej treści.

Wartość tę można powiększyć o koszty związane z zakupem poniesionym do dnia przyjęcia samochodu do użytkowania, jak np. koszty rejestracji, czy naliczony VAT niepodlegający odliczeniu.

Niezwykle istotne jest również określenie zasad odliczenia VAT od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodu. Poza warunkami technicznymi pojazdu, należy wziąć pod uwagę sposób jego wykorzystywania (cele firmowe, cele mieszane) i niekiedy dokonanie dodatkowych zgłoszeń (np. VAT-26). Podatnik co do zasady może odliczyć 100% lub 50% VAT z faktur zakupu dotyczących pojazdu.

Leasing finansowy samochodu - amortyzacja

Jeżeli jest już znana wartość początkowa samochodu w leasingu finansowym, kolejnym krokiem jest wykazanie składnika majątku w ewidencji środków trwałych oraz ustalenie odpowiedniej metody amortyzacji.

Amortyzacja samochodu osobowego

Samochód osobowy można poddać amortyzacji liniowej oraz jej pochodnych. Co ważne, a o czym podatnicy często nie wiedzą lub zapominają, pojazdy osobowe nie mogą być amortyzowane jednorazowo w ramach tzw. pomocy de minimis, o której mowa w art. 22k ust. 7-13 ustawy o PIT.

Liniowa metoda amortyzacji samochodu osobowego

Amortyzacja liniowa to podstawowy sposób amortyzacji środków trwałych, w tym samochodów osobowych (również w leasingu finansowym). W przypadku KŚT 741 przewidzianej dla samochodów osobowych, odpowiednią stawką jest stawka 20% w skali roku. Stosowanie się do tych regulacji pozwoli na pełne zamortyzowanie środka trwałego w ciągu 5 lat.

Odpisy amortyzacyjne przypadające na dany rok podatkowy należy ewidencjonować co miesiąc, co kwartał lub raz do roku - przedsiębiorca może swobodnie zadecydować, który z okresów wybierze. Odpisów należy dokonywać do momentu zrównania ich sumy z wartością początkową.

Liniowa przyspieszona amortyzacja samochodu osobowego

Przyspieszoną liniową amortyzację regulują przepisy zawarte w art. 22i ustawy o PIT. Ust. 2 pkt 2 tego artykułu odnosi się do środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej.

Podatnik może podwyższyć podstawową stawkę wynikającą z wykazu przy zastosowaniu współczynnika nie większego niż 1,4. Czyli w przypadku samochodu osobowego maksymalna stawka amortyzacyjna może wynieść 28% w skali roku.

W sytuacji, gdy wystąpią bądź ustaną warunki uzasadniające podwyższenie stawek, ulegają one podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Liniowa indywidualna amortyzacja samochodu osobowego

Indywidualna metoda amortyzacji jest jednym z metod amortyzacji liniowej, którą można stosować również w przypadku samochodów osobowych (zgodnie z art. 22j ustawy o PIT). Wymóg, jaki musi spełnić pojazd, aby jego właściciel mógł z niej skorzystać, to fakt iż jest on samochodem używanym lub ulepszonym.

Samochód jest uznawany za używany, jeżeli przed nabyciem był użytkowany przez okres minimum 6 miesięcy. Co ważne, to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że rzeczywiście tak było. Często wystarczającymi dowodami mogą okazać się umowa kupna-sprzedaży (lub inny dokument zakupu) wraz z dowodem rejestracyjnym.

Samochód można uznać za ulepszony, jeżeli przed jego wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie (rozbudowa, przebudowa, modernizacja lub rekonstrukcja) stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT minimalny okres amortyzacji ulepszonych lub używanych środków transportu nie może być krótszy niż 30 miesięcy, co oznacza, że stawka amortyzacyjna nie może przekroczyć 40%.