0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieprawidłowy okres wypowiedzenia na wypowiedzeniu umowy o pracę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie najbezpieczniej jest stworzyć na piśmie. Powinno ono zawierać m.in. informację dotyczącą długości okresu wypowiedzenia. Jednak co się stanie, gdy strona wypowiadająca omyłkowo wskaże błędny termin rozwiązania umowy? Czy nieprawidłowy okres wypowiedzenia na rozwiązaniu umowy o pracę skutkuje uznaniem bezskuteczności takiego wypowiedzenia? Problem ten zostanie wyjaśniony w artykule.

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać (art. 30 § 1 Kodeksu pracy):

 • za wypowiedzeniem,
 • bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie w trybie natychmiastowym),
 • na mocy porozumienia stron.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Jest to jeden ze sposobów rozwiązania umowy o pracę polegający na tym, że jedna ze stron wskazanych na umowie składa drugiej stronie pismo skutkujące zakończeniem umowy. Jest to więc oświadczenie jednostronne, niewymagające akceptacji drugiej strony. Wypowiedzenie najlepiej jest stworzyć na piśmie i skutecznie dostarczyć stronie, której wypowiadamy umowę.

Co oznacza skuteczne dostarczenie wypowiedzenia? Jest to takie dostarczenia pisma, dzięki któremu adresat ma możliwość faktycznego i skutecznego zapoznania się z jego treścią. W związku z tym wypowiedzenie może być m.in. wręczone osobiście lub wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony wypowiada pracodawca, ma on obowiązek powiadomienia na piśmie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz przyczynie uzasadniającej wypowiedzenie (art. 38 § 1 Kodeksu pracy).

Jakie elementy powinno zawierać rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

W wypowiedzeniu powinny znaleźć się następujące elementy:

 • miejscowość i data;
 • dane pracownika;
 • dane pracodawcy;
 • nagłówek;
 • treść wypowiedzenia, zawierająca m.in. daty zawarcia umowy, strony oraz termin rozwiązania umowy;
 • data i podpis pracownika;
 • data i podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę;
 • informacja o przysługującym prawie odwołania się do sądu pracy - w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony, konieczne jest podanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie (art. 30 § 4 Kodeksu pracy).

Termin rozwiązania umowy

Aby prawidłowo wskazać w wypowiedzeniu termin rozwiązania umowy, trzeba w pierwszej kolejności obliczyć okres wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę oraz okresu, na który została zawarta lub czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • w przypadku umowy o pracę na okres próbny:

  • 3 dni robocze - umowa zawarta na czas nieprzekraczający 2 tygodni;

  • 1 tydzień - umowa zawarta na czas dłuższy niż 2 tygodnie;

  • 2 tygodnie - umowa zawarta na trzymiesięczny okres próbny;

 • w przypadku umowy o pracę na czas określony, na czas nieokreślony i na zastępstwo:

  • 2 tygodnie - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

  • 1 miesiąc - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

  • 3 miesiące - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 3 lata.

Trzydniowy okres wypowiedzenia upływa trzeciego dnia roboczego. Okres wypowiedzenia wynoszący tydzień albo jego wielokrotność rozpoczyna swój bieg w najbliższą niedzielę następującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Z kolei okres wypowiedzenia wynoszący miesiąc lub jego wielokrotność liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca (art. 30 § 21 Kodeksu pracy).

Przykład 1.

Pan Jan jest zatrudniony w firmie X w ramach umowy o pracę na czas określony. Umowa została zawarta 1.03.2023 r. Poprzedzała ją trzymiesięczna umowa o pracę na okres próbny. 29.06.2023 r. pan Jan otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Ze względu na zatrudnienie w firmie X od ponad 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i zakończy się 31.07.2023 r.

Przykład 2.

Pani Mariola 3.07.2023 r. rozpoczęła pracę w firmie Y w ramach umowy o pracę na okres próbny. Umowa została zawarta na 3 miesiące. Ze względu na to, że pani Mariola w trakcie zatrudnienia otrzymała lepszą ofertę pracy z innej firmy, 13.07.2023 r. złożyła pracodawcy wypowiedzenie. W przypadku umowy o pracę na okres próbny zawartej na 3 miesiące okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Swój bieg rozpocznie w niedzielę 16.07.2023 r., a zakończy w sobotę 29.07.2023 r.

Nieprawidłowy okres wypowiedzenia na wypowiedzeniu umowy o pracę

Czasem, omyłkowo, może się zdarzyć, że na wypowiedzeniu zostanie wpisany błędny termin zakończenia umowy. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy wypowiedzenie jest skuteczne? Absolutnie jest skuteczne. Wskazanie na wypowiedzeniu krótszego okresu wypowiedzenia powoduje przesunięcie terminu rozwiązania umowy na właściwy, późniejszy. Pracownikowi należy się również wynagrodzenie do czasu upływu właściwego terminu rozwiązania umowy (art. 49 Kodeksu pracy).

Oczywiście, konieczne jest poinformowanie pracownika o zaistniałym błędzie. Można tego dokonać na trzy sposoby:

 • zmieniając datę na rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem (na obu wersjach);
 • tworząc dodatkowe pismo uzupełniające;
 • cofając wypowiedzenie i przygotowując kolejne, właściwe.

Co istotne, aby wycofać wręczone pracownikowi wypowiedzenie, konieczna jest jego zgoda.

W przypadku nieusunięcia błędu, pracownik może w ciągu 21 dni odwołać się do sądu pracy w związku z wadliwie dokonanym wypowiedzeniem. Niektórzy eksperci twierdzą, że nie jest to powód do odwołania, a jedynie w przypadku wydania świadectwa pracy z błędnie wskazanym terminem zakończenia umowy, do ubiegania się o sprostowanie dokumentu. Pracownik ma na to 7 dni. Jeżeli z tego powodu pracownik poniesie szkodę, może ubiegać się o odszkodowanie (art. 99 Kodeksu pracy).

Pracodawca powinien w wypowiedzeniu wskazać jego okres. Zawarcie nieprawidłowego okresu wypowiedzenia jest naruszeniem art. 49 Kodeksu pracy. Nie powoduje jednak bezskuteczności wypowiedzenia. Pracodawco, pamiętaj, aby w takiej sytuacji poinformować pracownika o błędzie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów