Poradnik Przedsiębiorcy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dostępne stawki ryczałtu

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają obowiązek wybrać formę opodatkowania swoich dochodów. Do wyboru jest pięć form opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa, podatek tonażowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy wybierający ryczałt w zależności od rodzaju prowadzonej działalności mają do wyboru siedem stawek. Sprawdź, jaka stawka ryczałtu przypisana jest do danego rodzaju działalności!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczeń z fiskusem. Przedsiębiorca płaci podatek od przychodu, więc nie ma możliwość pomniejszenia go o poniesione koszty. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby fizyczne wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą lub świadczące usługi najmu również w formie spółki jawnej lub cywilnej, a także osoby duchowne.

Limity a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Żeby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy spełnić warunki dotyczące limitów osiąganych przychodów. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

 • przychody z działalności wykonywanej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro lub,
 • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki a łączne przychody wspólników nie przekroczyły 250 000 euro (1 093 350 zł w 2020 roku).

W przypadku podatników, którzy są uprawnieni do kwartalnego rozliczania podatku, limit ten został obniżony do 25 000 euro (109 335 zł w 2020 roku).

Limity ryczałtu wyrażone w euro należy przeliczyć na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na 1 dzień roboczy października roku poprzedzającego rozliczany rok podatkowy.

Początkujący przedsiębiorca, który przekroczy wspomniane limity w pierwszym roku podatkowym, nie traci prawa do rozliczania się w formie ryczałtu, jednak w kolejnych latach zobowiązany jest do pilnowania limitów.

Przekroczenie limitu przychodu w trakcie roku nie powoduje, że jeszcze w jego trakcie należy zmienić formę opodatkowania. Utrata prawa do formy ryczałtowej obowiązywać będzie od 1 stycznia roku następnego.

Podstawowe stawki ryczałtu

Jak wcześniej wspomniano, podatnicy, którzy jako formę rozliczeń z fiskusem wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od profilu wykonywanej działalności mogą skorzystać z jednej z siedmiu stawek ryczałtu. W przypadku prowadzenia złożonej działalności podlegającej pod kilka stawek możliwe jest skorzystanie z kilku z nich. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyróżnia się 5 podstawowych stawek: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Szczegółowe informacje o przypisaniu rodzaju działalności do stawki ryczałtu reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka ryczałtu 20%

Stawka ryczałtu 20% przeznaczona jest dla podatników wykonujących wolne zawody, a w szczególności:

 • nauczycieli udzielających korepetycji,
 • tłumaczy,
 • położne i pielęgniarki,
 • techników dentystycznych,
 • lekarzy stomatologów,
 • lekarzy,
 • lekarzy weterynarii.

Stawka ryczałtu 17%

17-procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy świadczą usługi z zakresu:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,

 • obsługi centrali radio-taxi,

 • pośrednictwa w:

  • organizacji wyjazdów turystycznych,

  • sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych,

  • sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,

  • handlu hurtowym,

 • świadczących usługi:

  • fotograficzne,

  • hotelarskie,

  • parkingowe,

 • wydawania:

  • pakietów gier,

  • pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,

  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,

 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:

  • odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,

  • opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,

  • przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,

  • porad dla dzieci.

Stawka ryczałtu 12,5%

Stawka ryczałtu dla przychodów ze świadczenia usług najmu po przekroczeniu kwoty 100 000 zł;

Stawka ryczałtu 8,5%

Stawka ta przeznaczona jest dla działalności:

 • świadczących usługi gastronomiczne w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,

 • zajmujących się wytwarzaniem towarów z materiałów zamawiającego,

 • prowadzenia przedszkoli,

 • zapobiegania oraz zwalczania pożarów,

 • związanych z prowadzeniem ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz innych obiektów i obszarów ochrony przyrody,

 • przychodów osiągniętych z:

  • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy komisu,

  • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy o kolportaż,

  • dzierżawa, poddzierżawa, najem i podnajem składników, które są związane z działalnością gospodarczą,

  • otrzymane odszkodowania za szkody związane ze składnikami majątku firmowego,

  • wypożyczenie artykułów użytku domowego i osobistego.

Stawka ryczałtu 5,5%

Stawką ryczałtu 5,5% objęte są przychody:

 • osiągnięte przy prowadzeniu działalności wytwórczej,

 • z robót budowlanych,

 • osiągnięte dzięki przewozowi ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Stawką tą objęte są także prowizje osiągnięte przy sprzedaży:

 • żetonów oraz kart magnetycznych do automatów,

 • jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,

 • znaczków do biletów miesięcznych,
 • znaczków pocztowych.

Stawka ryczałtu 3%

3-procentową stawką ryczałtu objęty jest przychód:

 • z działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napoi o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • z usług w zakresie produkcji zwierzęcej,

 • z usług w zakresie handlu,

 • z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów,

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - rzadko stosowane stawki

Poza pięcioma podstawowymi stawkami ryczałtu, które zostały wcześniej omówione, wyodrębnia się również 2 stawki, które stosowane są bardzo rzadko. Mowa tutaj o 10-procentowej oraz 2-procentowej stawce ryczałtu.

10-procentowa stawka ryczałtu

Stawka ta stosowana jest w przypadku odpłatnego zbywania praw majątkowych lub nieruchomości, które:

 • wartościami niematerialnymi lub prawnymi lub kwalifikują się jako środki trwałe i podlegają ujęciu w rejestrze środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

 • ze względu na okres użytkowania krótszy lub równy rok nie zostały zakwalifikowane do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych,

 • są składnikami majątku, które stanowią spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

Stawka ryczałtu 2%

Stawka ryczałtu opodatkowuje przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.