Poradnik Przedsiębiorcy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dostępne stawki ryczałtu

W 2021 roku rozszerzony został katalog rodzajów działalności, które mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz zmienione zostały stawki ryczałtu. Dla każdej sprzedaży usług czy towarów określona jest konkretna stawka ryczałtu. Sprawdźmy, jaki ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przypisany jest do danego rodzaju działalności!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wstępne informacje

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z prostszych form opodatkowania, ponieważ polega na opodatkowaniu przychodów określoną stawką ryczałtu bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby fizyczne wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą lub świadczące usługi najmu również w formie spółki jawnej lub cywilnej, a także osoby duchowne.

Jakie limity ma ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Aby możliwe było skorzystanie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy spełnić warunki dotyczące limitów osiąganych przychodów. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

 • przychody z działalności wykonywanej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub

 • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a łączne przychody wspólników nie przekroczyły 2 000 000 euro (9 030 600 zł w 2021 roku).

W przypadku podatników, którzy są uprawnieni do kwartalnego rozliczania podatku, limit ten wynosi 200 000 euro (903 060 zł w 2021 roku).

Limity ryczałtu wyrażone w euro należy przeliczyć na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na 1. dzień roboczy października roku poprzedzającego rozliczany rok podatkowy.

Początkujący przedsiębiorca, który przekroczy wspomniane limity w pierwszym roku podatkowym, nie traci prawa do rozliczania się w formie ryczałtu, jednak w kolejnych latach zobowiązany jest do pilnowania limitów.

Przekroczenie limitu przychodu w trakcie roku nie powoduje, że jeszcze w jego trakcie należy zmienić formę opodatkowania. Utrata prawa do formy ryczałtowej obowiązywać będzie od 1 stycznia roku następnego.

Jakie stawki podatku posiada ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Jak wcześniej wspomniano, podatnicy, którzy jako formę rozliczeń z fiskusem wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od profilu wykonywanej działalności mogą skorzystać z jednej z ośmiu stawek ryczałtu. W przypadku prowadzenia złożonej działalności podlegającej pod kilka stawek możliwe jest posłużenie się kilkoma z nich. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyróżnia się pięć podstawowych: 17%, 15%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Szczegółowe informacje o przypisaniu rodzaju działalności do stawki ryczałtu reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Do końca 2020 roku dostępnych było siedem stawek ryczałtu dla poszczególnych przychodów, tj. 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Natomiast po zmianie, która ma miejsce od 1 stycznia 2021 roku, ustawodawca wprowadził osiem stawek ryczałtu, tj. 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Dodatkowo została zlikwidowana stawka ryczałtu 20%.

Stawka ryczałtu 17%

Według stawki 17% (zamiast dotychczasowej 20%) mogą być opodatkowane przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako wolne zawody należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez:

 • lekarzy,

 • lekarzy dentystów,

 • lekarzy weterynarii,

 • techników dentystycznych,

 • felczerów,

 • położne,

 • pielęgniarki,

 • psychologów,

 • fizjoterapeutów, 

 • tłumaczy,

 • adwokatów,

 • notariuszy,

 • radców prawnych,

 • architektów,

 • inżynierów budownictwa,

 • rzeczoznawców budowlanych,

 • biegłych rewidentów,

 • księgowych,

 • agentów ubezpieczeniowych,

 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,

 • brokerów reasekuracyjnych,

 • brokerów ubezpieczeniowych,

 • doradców podatkowych,

 • doradców restrukturyzacyjnych,

 • maklerów papierów wartościowych,

 • doradców inwestycyjnych,

 • agentów firm inwestycyjnych,

 • rzeczników patentowych,

 • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Stawka ryczałtu 15%

Według stawki 15% opodatkowuje się następujące świadczenia usług:

PKWIU

Opis

18.20.30.0

reprodukcji komputerowych nośników informacji

45.40.40.0

pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich

grupa 46.1

pośrednictwa w sprzedaży hurtowej

52.10.12.0

magazynowania i przechowywania cieczy i gazów

52.10.19.0

magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych

52.21.24.0

parkingowych

ex 52.21.29.0

obsługi centrali wzywania radio-taxi

ex 52.22.13.0

pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych

ex 52.22.14.0

pilotowania na wodach śródlądowych

58.11.60.0

licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.

58.12.30.0

licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)

58.14.40.0

licencyjnych związanych z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków

58.19.30.0

licencyjnych związanych z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych

58.21.40.0

licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych

58.29.50.0

licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych

58.12.40.0

związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych)

ex 58.21.10.0

związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online

58.29.1

związanych z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego 

58.29.2

związanych z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego

ex 58.29.3

związanych z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online

dział 60

związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych

62.02.10.0

związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

ex 62.01.1

związanych z oprogramowaniem

62.01.2

objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego”

ex 62.02

związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania 

ex 62.09.20.0

w zakresie instalowania oprogramowania

62.03.1

związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

ex 63.11.1

przetwarzania danych

59.11.25.0

przesyłania strumieni wideo przez internet

63.91.1

agencji informacyjnych

63.99

pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych

sekcja K

finansowych i ubezpieczeniowych, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

68.3

związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie

dział 69

prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

dział 70

– usługi firm centralnych (head office);

– usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

dział 71

architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

dział 73

reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej

74.1

w zakresie specjalistycznego projektowania, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

74.2

fotograficznych

74.3

tłumaczeń pisemnych i ustnych, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

dział 78

związanych z zatrudnieniem

dział 79

świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych

dział 80

detektywistycznych i ochroniarskich, z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem


81.10.10.0


81.29.11.0

82.9


82.20.10.0
82.19.11.0
82.30

obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. 

– na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw, 

– dezynfekcji i tępienia szkodników,

– związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

– centrów telefonicznych (call center), 

– powielania, 

– związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw

dział 86

w zakresie opieki zdrowotnej, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

dział 88

– w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14),

– pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15),
– pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11),
– pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12),
– pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13),
– pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów

dział 90

kulturalnych i rozrywkowych

dział 93

związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją

Stawka ryczałtu 8,5% (do kwoty 100 000 zł) oraz 12,5% (powyżej kwoty 100 000 zł)

Stawka ryczałtu 8,5% dotyczy przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu:

PKWIU

Opis

brak określenia

otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

brak określenia

z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą

dział 55

świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem

68.20.1

świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych

dział 72

wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

77.11.10.0

wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

77.12.1

wynajmu i dzierżawy pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy

77.34.10.0

wynajmu i dzierżawy środków transportu wodnego bez załogi

77.35.10.0

wynajmu i dzierżawy środków transportu lotniczego bez załogi

77.39.11.0

wynajmu i dzierżawy pojazdów szynowych (bez obsługi)

77.39.12.0

wynajmu i dzierżawy kontenerów

77.39.13.0

wynajmu i dzierżawy motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy

77.40

wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

dział 87

świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

Stawka 8,5%

Stawka ryczałtu 8,5% dotyczy przychodów:

PKWIU

Opis

brak określenia

z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem lp. 1, 2, 3 tiret pierwsze, 4 oraz 6–8 tabeli

84.25.11.0

ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom

dział 85

ze świadczenia usług w zakresie edukacji, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

dział 91

ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury

brak określenia

z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego

brak określenia

prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu

brak określenia

prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy

brak określenia

otrzymanych z tytułu odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

Stawka 5,5%

Stawka 5,5% stosowana jest w przypadku przychodów:

 1. z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;

 2. prowizji uzyskanych z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów;

 3. z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o PIT.

Stawka 3%

Stawka ryczałtu 3% obejmuje przychód:

 • z działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

 • z usług w zakresie produkcji zwierzęcej;

 • z usług w zakresie handlu;

 • z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów;

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%);

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rzadko stosowane stawki

Poza pięcioma podstawowymi stawkami ryczałtu, które zostały wcześniej omówione, wyodrębnia się również dwie, które stosowane są bardzo rzadko. Mowa tutaj o 10% oraz 2% stawce ryczałtu.

Stawka ryczałtu 10%

Stawka ta stosowana jest w przypadku odpłatnego zbywania praw majątkowych lub nieruchomości, które:

 • są wartościami niematerialnymi lub prawnymi lub kwalifikują się jako środki trwałe i podlegają ujęciu w rejestrze środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

 • ze względu na okres użytkowania krótszy lub równy rok nie zostały zakwalifikowane do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych;

 • są składnikami majątku, które stanowią spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

Stawka ryczałtu 2%

Stawka ryczałtu opodatkowuje przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl możliwe jest prowadzenie ewidencji dla firmy, która korzysta z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dostępne są wszystkie określone przez ustawodawcę stawki ryczałtu dla działalności gospodarczej oraz możliwe jest prowadzenie ewidencji przychodów z opcją pobrania JPK_EWP na żądanie organu podatkowego.

Aby móc rozliczać się z ryczałtu za pomocą systemu, należy na założonym koncie w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY w pozycji RODZAJ EWIDENCJI wybrać opcję EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT).ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wówczas po określeniu ryczałtu jako formy opodatkowania możliwe jest w trakcie wystawiania faktury określenie dla pozycji stawki ryczałtu. Następnie po wystawieniu faktury trafi ona do Ewidencji Przychodów pod wybraną stawką ryczałtu.

Ewidencja Przychodów znajduje się w zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW, gdzie uzupełnione zostaną wszystkie wpisy wprowadzone w zakładce PRZYCHODY, z podziałem na odpowiednie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego.

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - ewidencja

Na żądanie organu podatkowego użytkownik będzie mógł pobrać JPK_EWP w zakładce: EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW i na dole strony wybrać okres, za jaki plik ma zostać wygenerowany. Po czym należy wybrać opcję POBIERZ JPK EWP.

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Plik JPK_EWP można też w systemie wygenerować z poziomu START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK EWP.

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - JPK EWP

Z tego poziomu również możliwa jest wysyłka pliku poprzez oznaczenie go i skorzystanie z opcji WYŚLIJ DO MF.