Poradnik Przedsiębiorcy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dostępne stawki ryczałtu

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają obowiązek wybrać formę opodatkowania swoich dochodów. Do wyboru jest pięć form opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa, podatek tonażowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy wybierający ryczałt w zależności od rodzaju prowadzonej działalności mają do wyboru osiem stawek. Sprawdź, jaka stawka ryczałtu przypisana jest do danego rodzaju działalności!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczeń z fiskusem. Przedsiębiorca płaci podatek od przychodu, więc nie ma możliwość pomniejszenia go o poniesione koszty. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby fizyczne wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą lub świadczące usługi najmu również w formie spółki jawnej lub cywilnej, a także osoby duchowne.

Limity a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Żeby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy spełnić warunki dotyczące limitów osiąganych przychodów. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

 • przychody z działalności wykonywanej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub,
 • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki a łączne przychody wspólników nie przekroczyły 2 000 000 euro (9 030 600 zł w 2021 roku).

W przypadku podatników, którzy są uprawnieni do kwartalnego rozliczania podatku, limit ten został obniżony do 200 000 euro (903.060 zł w 2021 roku).

Limity ryczałtu wyrażone w euro należy przeliczyć na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na 1 dzień roboczy października roku poprzedzającego rozliczany rok podatkowy.

Początkujący przedsiębiorca, który przekroczy wspomniane limity w pierwszym roku podatkowym, nie traci prawa do rozliczania się w formie ryczałtu, jednak w kolejnych latach zobowiązany jest do pilnowania limitów.

Przekroczenie limitu przychodu w trakcie roku nie powoduje, że jeszcze w jego trakcie należy zmienić formę opodatkowania. Utrata prawa do formy ryczałtowej obowiązywać będzie od 1 stycznia roku następnego.

Podstawowe stawki ryczałtu

Jak wcześniej wspomniano, podatnicy, którzy jako formę rozliczeń z fiskusem wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od profilu wykonywanej działalności mogą skorzystać z jednej z ośmiu stawek ryczałtu. W przypadku prowadzenia złożonej działalności podlegającej pod kilka stawek możliwe jest skorzystanie z kilku z nich. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyróżnia się 5 podstawowych stawek: 17%,15%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Szczegółowe informacje o przypisaniu rodzaju działalności do stawki ryczałtu reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Do końca 2020 roku dostępnych było 7 stawek ryczałtu dla poszczególnych przychodów, tj. 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Natomiast po zmianie, która ma miejsce od 1 stycznia 2021 roku ustawodawca wprowadził 8 stawek ryczałtu, tj. 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Dodatkowo, została zlikwidowana stawka ryczałtu 20%.

Stawka ryczałtu 17%

Stawka ryczałtu 17% przeznaczona jest dla podatników wykonujących wolne zawody, a w szczególności:

 • nauczycieli udzielających korepetycji,
 • tłumaczy,
 • położne i pielęgniarki,
 • techników dentystycznych,
 • lekarzy stomatologów,
 • lekarzy,
 • lekarzy weterynarii.

Stawka ryczałtu 15%

15-procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy świadczą usługi m.in. z zakresu:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,

 • obsługi centrali radio-taxi,

 • pośrednictwa w:

  • organizacji wyjazdów turystycznych,

  • sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych,

  • sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,

  • handlu hurtowym,

 • świadczących usługi:

  • fotograficzne,

  • hotelarskie,

  • parkingowe,

 • wydawania:

  • pakietów gier,

  • pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,

  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,

 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:

  • odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,

  • opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,

  • przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,

  • porad dla dzieci.

Stawka ryczałtu 8,5% (do kwoty 100.000 zł) i 12,5% (od kwoty 100.000)

Stawki te przeznaczone są dla działalności:

 • o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym..., tj. z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 updof, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
 • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
 • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
 • wynajmu i dzierżawy:
  • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
  • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
  • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
  • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
  • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
  • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
  • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

Stawka ryczałtu 8,5%

Stawka ta przeznaczona jest dla działalności:

 • świadczących usługi gastronomiczne w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,

 • zapobiegania oraz zwalczania pożarów,

 • ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • świadczących usług związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury
 • zajmujących się wytwarzaniem towarów z materiałów zamawiającego,

 • przychodów osiągniętych z:

  • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy komisu,

  • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy o kolportaż,

  • otrzymane odszkodowania za szkody związane ze składnikami majątku firmowego,

Stawka ryczałtu 5,5%

Stawką ryczałtu 5,5% objęte są przychody:

 • osiągnięte przy prowadzeniu działalności wytwórczej,

 • z robót budowlanych,

 • osiągnięte dzięki przewozowi ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Stawką tą objęte są także prowizje osiągnięte przy sprzedaży:

 • żetonów oraz kart magnetycznych do automatów,

 • jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,

 • znaczków do biletów miesięcznych,
 • znaczków pocztowych.

oraz odpłatne zbycie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 updof

Stawka ryczałtu 3%

3-procentową stawką ryczałtu objęty jest przychód:

 • z działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napoi o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • z usług w zakresie produkcji zwierzęcej,

 • z usług w zakresie handlu,

 • z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów,

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%).

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - rzadko stosowane stawki

Poza pięcioma podstawowymi stawkami ryczałtu, które zostały wcześniej omówione, wyodrębnia się również 2 stawki, które stosowane są bardzo rzadko. Mowa tutaj o 10-procentowej oraz 2-procentowej stawce ryczałtu.

Stawka ryczałtu 10%

Stawka ta stosowana jest w przypadku odpłatnego zbywania praw majątkowych lub nieruchomości, które:

 • wartościami niematerialnymi lub prawnymi lub kwalifikują się jako środki trwałe i podlegają ujęciu w rejestrze środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

 • ze względu na okres użytkowania krótszy lub równy rok nie zostały zakwalifikowane do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych,

 • są składnikami majątku, które stanowią spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

Stawka ryczałtu 2%

Stawka ryczałtu opodatkowuje przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.