Poradnik Przedsiębiorcy

Leasing samochodu osobowego - kompendium wiedzy

Przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania kosztów związanych z zakupem samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego (tzw. leasingu bieżącego) lub też leasingu finansowego. Każdy leasing samochodu osobowego w firmie wiąże się z innymi konsekwencjami podatkowymi, o których więcej poniżej.

Leasing finansowy samochodu osobowego

Biorąc samochód osobowy w leasing finansowy, przedsiębiorca może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową dotyczącą rat leasingowych (pod warunkiem ich zapłaty). Ponadto podatnik ma prawo do wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych i amortyzowania go w czasie.

Do najczęstszych metod amortyzacji samochodu zalicza się:

 • liniową metodę amortyzacji

Jest podstawowym sposobem amortyzacji samochodu osobowego. Stawka amortyzacji wynikająca z ustawowego wykazu (załącznik do ustawy o PIT) wynosi 20% w skali roku, co oznacza, że samochód będzie amortyzowany przez 5 lat.

 • indywidualną metodę amortyzacji

Można ją zastosować do samochodów osobowych uznanych za używane (przed nabyciem użytkowane przez okres minimum 6 miesięcy) lub ulepszone (gdy przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej). Wówczas maksymalna stawki amortyzacji jaką można zastosować dla samochodu osobowego wynosi 40% w skali roku, co w konsekwencji oznacza, że samochód będzie amortyzowany przez 2,5 roku.

Ważne!

W przypadku samochodu osobowego, o wartości powyżej 3 500 zł, nie ma możliwości zastosowania amortyzacji jednorazowej.

 

Ważne!

Nie uznaje się za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Wynika z tego, że jeżeli samochód jest droższy, to odpisów od wartości powyżej 20 000 euro nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Wydatki związane z zakupem paliwa, drobnymi naprawami, myjnią samochodu w leasingu należy rozliczać bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

Leasing operacyjny samochodu osobowego

Użytkując samochód osobowy na podstawie leasingu operacyjnego, przedsiębiorca nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych ani nie amortyzuje go w czasie. Amortyzacji pojazdu dokonuje firma leasingowa, gdyż to ona przez cały okres leasingu jest właścicielem pojazdu. Przedsiębiorca w takim przypadku może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie opłaty leasingowe wraz z ratami (w tym rata kapitałowa + odsetki).

Co ważne koszty związane z użytkowaniem samochodu osobowego (paliwo, naprawy, myjnia itd.) rozlicza się bezpośrednio w kosztach. Przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów PIT.

Leasing samochodu osobowego - porównanie

Leasing operacyjny samochodu osobowego

Leasing finansowy samochodu osobowego

 1. do kosztów zalicza się opłaty leasingowe, raty itp.;

 2. amortyzuje finansujący;

 3. koszty eksploatacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu;

 4. pojazd niefirmowy (bez konieczności prowadzenia EPP).

 1. do kosztów zalicza się wyłącznie część odsetkową rat leasingowych;

 2. amortyzuje korzystający (przy autach osobowych o wartości nie wyższej niż równowartość 20 000 euro);

 3. koszty eksploatacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu;

 4. pojazd firmowy.

Leasing samochodu osobowego a VAT

Leasing samochodu osobowego daje możliwość rozliczania VAT na dwa sposoby zależne od celów, w jakich pojazd jest użytkowany w firmie przez przedsiębiorcę.

Jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych lub dopuszcza się choćby potencjalną możliwość takiego użytku, podatnik ma prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku VAT od wszystkich opłacanych rat leasingowych. Co istotne ograniczenie w wysokości 50% odliczenia dotyczy również wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu, również paliwa.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zadeklaruje, że jego samochód osobowy jest wykorzystywany jedynie w prowadzonej działalności gospodarczej - ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. W tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń, ale bezwzględnym wymogiem jest:

 • zgłoszenie do urzędu skarbowego pojazdu ​jako firmowego na formularzu VAT-26,
 • należy ściśle ewidencjonować przejechane trasy w ewidencji przebiegu pojazdu do celów rozliczenia podatku VAT, - tzw. kilometrówka dla celów VAT,
 • sporządzić regulamin wykorzystywania samochodu w firmie.