0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa najmu - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa najmu regulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. Wynajmujący zobowiązuje się  w niej do oddania najemcy rzeczy do używania na czas określony bądź nie. Z kolei najemca zobowiązuje się w zamian płacić czynsz w określonej wysokości. Umowę najmu co do zasady sporządza się w formie pisemnej. W przypadku najmu krótkoterminowego nie ma jednak takiej potrzeby. Wynajmujący nie musi być właścicielem rzeczy – może być np. jego dzierżawcą.

Prawidłowo sporządzona umowa chroni interesy obu stron. Im ściślejsza będzie, tym mniejsze prawdopodobieństwo ewentualnych sporów w przyszłości.

Umowa najmu – elementy

Prawidłowo sporządzona umowa najmu musi zawierać następujące elementy:

 • miejsce i data jej zawarcia,

 • określenie stron umowy (dane osób zawierających umowę),

 • dokładne określenie przedmiotu najmu (opis przedmiotu najmu, stan prawny, cechy szczególne itp.),

 • wysokość czynszu oraz ewentualnych innych opłat, terminy i sposoby ich płatności,

 • czas trwania umowy,

 • warunki wypowiedzenia umowy,

 • prawa i obowiązki stron umowy,

 • podpisy stron.

Aby umowa była jak najbardziej dokładna, warto w niej zawrzeć także:

 • kwotę kaucji oraz sposób jej rozliczenia - jeśli takowa zostaje pobrana przy podpisywaniu umowy,

 • szczególne wytyczne co do sposobu korzystania z przedmiotu umowy (np. prawo wynajmującego do podnajęcia go osobie trzeciej),

 • zastrzeżenie co do dokonywania zmian..

Opcjonalnie mogą się w niej znaleźć zapisy dotyczące kar np. za opóźnienia w opłatach.

Umowa najmu – określenie wysokości czynszu

Umowa najmu co do zasady jest umową płatną, dlatego warto w niej zawrzeć informację dotyczącą wysokości miesięcznego czynszu. Może być on wyrażony w gotówce albo w postaci innego świadczenia, jakie wynajmujący będzie spełniał na rzecz najemcy.

Jeżeli w umowie nie określi się wysokości czynszu, w świetle prawa będzie ona umową użyczenia, nie najmu. Należy także określić terminy i sposób płatności, np. przelew do 10. dnia każdego miesiąca.

Umowa najmu – czas trwania

Umowę najmu można zawrzeć na czas oznaczony bądź nieoznaczony. W pierwszym przypadku końcem będzie wyznaczony termin. Natomiast umowę na czas nieoznaczony finalizuje się poprzez złożenie jej wypowiedzenia.

Warunki wypowiedzenia umowy należy w niej ściśle określić, dzięki czemu pozwoli to na zabezpieczenie zarówno najemcy przed wypowiedzeniem z dnia na dzień, jak i wynajmującego. Oba podmioty mają dokładnie takie samo prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu w niej określonego.

W wybranych przypadkach umowa może zostać wypowiedziana bez zachowania terminu, dlatego warto takie możliwości zawrzeć w umowie. Mowa tu o sytuacjach, w których np. najmujący zalega z czynszem albo użytkuje rzecz w sposób niewłaściwy i niezgodny z przeznaczeniem.

Umowa najmu – prawa i obowiązki stron

W umowie najmu należy także zawrzeć prawa i obowiązki obu stron najmu. W tym przypadku jest to kwestia indywidualna, mogą się tam bowiem znaleźć np. obowiązek wynajmującego: zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem itp.

Z kolei obowiązkiem najemcy może być utrzymanie wynajętej rzeczy we właściwym stanie technicznym, dokonywanie drobnych napraw i konserwacji związanych z bieżącym użytkowaniem rzeczy czy naprawa powstałych w wyniku użytkowania zniszczeń.

Do umowy warto dołączyć protokół, w którym znajdzie się szczegółowy opis stanu technicznego rzeczy. Jest to bardzo istotne – w razie ewentualnego sporu pomoże to udowodnić, w jakim stanie była rzecz w dniu podpisania umowy najmu.

Do pobrania:

Wzór umowy najmu.pdf
Wzór umowy najmu.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów