Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura bez VAT - wzór z omówieniem

Od 2014 roku podatnicy zwolnieni z VAT również mogą wystawiać faktury. Możliwość dokumentowania sprzedaży rachunkami nie została zniesiona, a jedynie nadano dodatkową alternatywę, czyli wystawienie faktur bez VAT. Jakie elementy powinna zawierać faktura bez VAT? Wyjaśniamy!

Podatnik zwolniony z VAT również wystawia faktury

Podatnik prowadzący sprzedaż zwolnioną od podatku, w myśl artykułu 106b ust. 2 ustawy o VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Jednak wyjątek w tej kwestii stanowi art. 106b ust. 3 ustawy o VAT.

Art. 106b ust. 3 ustawy o VAT:
Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118
- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
Tym samym przedsiębiorca zwolniony z VAT będzie obowiązany wystawić fakturę na żądanie nabywcy, o ile takie żądanie zostanie zgłoszone w terminie przewidzianym w ustawie.

Faktura bez VAT a zwolnienie podmiotowe

Od 2014 roku podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT wystawiają faktury bez VAT.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy (czyli ze względu na limit obrotów 200 000 zł) mogą zrezygnować z wystawiania rachunków na rzecz faktur bez VAT.

Faktura bez VAT a podstawa prawna zwolnienia

Podatnicy zwolnieni przedmiotowo z VAT (z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności) zobowiązani są do umieszczania na fakturze informacji o podstawie prawnej zwolnienia. Oznacza to, że na każdej fakturze powinna znaleźć się adnotacja o:

 • przepisie ustawy albo akcie wydanym na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT), lub
 • przepisie dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 • innej podstawie prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

W kwestii wskazania podstawy prawnej zwolnienia z VAT przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur ustanowiły pewien wyjątek. Mianowicie w odniesieniu do świadczenia usług zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT (dotyczy to m.in. usług ubezpieczeniowych czy usług udzielania kredytów) faktura nie musi posiadać podstawy prawnej.
W przypadku podatników, którzy korzystają z drugiego rodzaju zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, czyli ze względu na nieprzekroczenie limitu 200 tys. obrotów sprawa wygląda nieco inaczej. W tej grupie przedsiębiorców faktura bez VAT nie musi bowiem zawierać podstawy zwolnienia.

Nie jest to jednak zakazane i jeżeli przedsiębiorcy zależy na tym, aby podstawa prawna zwolnienia widniała na dokumencie sprzedaży - ma do tego prawo. Wówczas na fakturze umieszcza, że korzysta ze zwolnienia na mocy art. 113 ust.1 lub 9 ustawy o VAT.

Dane na fakturze dla podatników zwolnionych z VAT

Dane, jakie powinna zawierać faktura bez VAT podatników zwolnionych z podatku, szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT na wystawianej fakturze może pominąć podawanie danych takich jak:

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, oraz numer VAT-UE, jeżeli takim się charakteryzuje;
 • stawka podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Faktura bez VAT podatnika zwolnionego z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, czyli na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT co do zasady może zawierać zakres danych węższy niż standardowa faktura VAT. Faktura podatnika zwolnionego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • nazwę podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • ilość/liczbę i miarę towarów lub usług,
 • cenę jednostkową,
 • kwotę należności ogółem,
 • przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Natomiast faktura bez VAT podatników zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy powinna posiadać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • nazwę podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • nazwę usługi,
 • kwotę należności ogółem

- bez konieczności uwzględniania podstawy prawnej zwolnienia.

Do pobrania:

pdf
Wzór faktury bez VAT.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór faktury bez VAT.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Termin wystawienia faktury bez VAT

Faktura bez VAT podatnika, który korzysta ze zwolnienia z VAT co do zasady powinna zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.