0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wygląd sklepu internetowego zgodny z ustawą o prawach konsumenta

Wielkość tekstu:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta wprowadziła wiele zmian w zakresie funkcjonowania branży e-commerce. Nowy akty prawny nie tylko zmienił przepisy, dotyczące odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, czy odpowiedzialności za wadliwy towary. W ustawie znajdziemy również regulacje, które mają wpływ na techniczne ukształtowanie stron sklepów internetowych. Tematem niniejszego artykułu jest wygląd sklepu internetowego i przepisy prawne go normujące. 

Wygląd sklepu internetowego - przegląd zamówienia

Największe znacznie w procesie zakupu dla wyglądu ostatniej strony sklepu internetowego ma art. 17 ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu:

Jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17.

 

Na ostatniej stronie w procesie zakupu przedsiębiorca musi w sposób czytelny umieścić informacje o:

  • istotnych cechach świadczenia,

  • łącznej cenie wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami (np. kosztami wysyłki),

  • minimalnym czasie trwania umowy,

  • sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy (w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony lub ulegających automatycznemu przedłużeniu).

Informacje te należy umieścić bezpośrednio nad przyciskiem służącym do złożenia zamówienia. Ustawodawca nie wskazuje jak szczegółowe powinny być informacje, do których podania jest zobligowany sprzedawca, zwłaszcza jeśli chodzi o istotne cechy świadczenia. Opis danego produktu lub usługi bywa bardzo obszerny i czyni ostatnią stronę dość nieczytelną. Dlatego zalecane jest przedstawianie skrótowego opisu towaru w sposób jak najbardziej przystępny dla konsumenta. Niestety odesłania poprzez link do szczegółowego opisu produktu może zostać odczytane jako działanie niezgodne z prawem. Zgodnie bowiem z rekomendacjami Komisji Europejskiej  strona internetowa powinna być zaprojektowana tak, by klient uzyskał wszystkie wymagane informacje bez potrzeby jej opuszczania.

Wygląd sklepu internetowego - przycisk zamawiam i płacę

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta

(...)jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

 

Z oznaczenia przycisku musi wprost wynikać, że konsument składa oświadczenie woli w celu związania się umową. Ponadto do teksu na przycisku należy dodać informację o konieczności zapłaty za towar. Zwłaszcza że w świetle ust. 2 cytowanego przepisu sprzedawca powinien zapewnić, że przed złożeniem zamówienia kupujący zostanie poinformowany o konieczności zapłaty za towar. Zatem często używane przez przedsiębiorców zwroty: „zamawiam” czy „złóż zamówienie”, nie będą spełniać wymogów przewidzianych przez ustawę o prawach konsumenta. Dostosowanie dotychczasowych rozwiązań jest możliwe przez połączenie tych zwrotów ze słowem „płacę”, wówczas powstanie fraza „zamawiam i płacę”, która w pełni zgodna jest z regulacją art. 17 ustawy konsumenckiej. Jak widać, wygląd sklepu internetowego jest ściśle uzależniony od przepisów prawa. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów