Poradnik Przedsiębiorcy

Płaca minimalna w 2020 roku

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mają prawo do otrzymywania płacy minimalnej. Czym dokładnie jest płaca minimalna? Ile wyniesie w 2020? Jak jej wysokość wpłynie na koszty pracodawcy? Więcej na temat płacy minimalnej przeczytasz w naszym artykule!

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to inaczej dopuszczalny minimalny limit wynagrodzenia za pełnienie obowiązków na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Na płacę minimalną składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz niektóre dodatki takie jak: premie regulaminowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Natomiast do płacy minimalnej nie wlicza się: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w porze nocnej oraz dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. Od 2020 roku dodatek stażowy także nie wlicza się do pensji minimalnej. 

W sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika, wyniesie mniej niż najniższa krajowa, wówczas pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu wyrównania do płacy minimalnej.

Płaca minimalna w 2020 r.

Kolejny rok to kolejne zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2019 r. wynosi ono 2250 zł brutto. Począwszy od roku 2020, ma ono wzrosnąć o 350 zł, więc osiągnie 2600 zł brutto. Kwota ta została uchwalona przez rząd w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Przykład 1.

Pani Anna pracuje w jednostce samorządowej i ma 20 lat stażu pracy. Dlatego otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 20%. Osiąga ona wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 2200 zł miesięcznie oraz dodatek stażowy w wysokości 440 zł. Razem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2640 zł. Mimo że jest ono większe niż wynagrodzenie minimalne w 2020 roku wynoszące 2600 zł, otrzyma ona wyrównanie do płacy minimalnej w wysokości 400 zł. To oznacza, że pani Anna będzie otrzymywać 3040 zł brutto.

Płaca minimalna a wzrost kosztów zatrudnienia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest równoznaczny ze wzrostem kosztów zatrudnienia. W 2019 r. przy wynagrodzeniu 2250 zł brutto ogólny koszt zatrudnienia to 2700 zł. Natomiast w 2020 r. wzrośnie o ok. 421,67 zł, więc będzie wynosił 3132,48 zł.

Rodzaj składki

Wysokość składki

 w 2019 r.

Wysokość składki 

w 2020 r.

Wynagrodzenie minimalne brutto

2 250,00 zł

2 600,00 zł

Emerytalna (9,76%)

219,60 zł

253,76 zł

Rentowa (6,5%)

146,25 zł

169,00 zł

Wypadkowa (1,67%)

37,58 zł

43,42 zł

FP (2,45%)

55,13 zł

63,70 zł

FGŚP (0,1%)

2,25 zł

2,60 zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

2 710,81 zł

3 132,48 zł

Ponadto należy pamiętać, że pracownicze plany kapitałowe także wpłyną na koszty pracodawcy. Zgodnie z ustawą o PPK, pracodawca, w przypadku pracowników, którzy nie zrezygnują z pracowniczych planów, będzie musiał dokonywać wpłat. Wpłaty obowiązkowe pracodawców to 1,5% kwoty wynagrodzenia pracownika – czyli przy pensji minimalnej jest to dodatkowe 39 zł (2600 zł*1,5%) kosztów.

Płaca minimalna stanowi także podstawę, którą przyjmuje się do wyliczania wysokości innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wpływa ona na:

  • dodatek za pracę w godzinach nocnych,

  • minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,

  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,

  • świadczenie pieniężne dla praktykanta,

  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,

  • wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy,

  • odprawę z tytułu zwolnień grupowych.

Znaczny wzrost płacy minimalnej i tym samym innych świadczeń spowoduje zwiększenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników.

Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS

Wynagrodzenie minimalne wpływa także na wysokość preferencyjnych składek. Dzieje się tak, ponieważ podstawa naliczenia składek społecznych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2020 r. wyniesie ona 780 zł (2600 zł x 30%).

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2019r.

675 zł

Wysokość składek w 2020r.

780 zł

Emerytalne

19,52%

131,76 zł

152,26 zł

Rentowe

8%

54,00 zł

62,40 zł

Chorobowe

2,45%

16,54 zł

19,11 zł

Wypadkowe

1,67%

11,27 zł

13,03 zł

Składki na ub. społeczne – RAZEM

31,64%

213,57 zł

246,80 zł

Fundusz Pracy

Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP.

Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP.

Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP.

Jak wynika z powyższych danych, wzrost płacy minimalnej to znaczne obciążenie dla pracodawców. W 2020 roku znacząco zwiększają się koszty zatrudnienia pracownika oraz preferencyjne składki ZUS, co dla niektórych firm będzie znacznym obciążeniem finansowym. 

Umowa o pracę z wynagrodzeniem minimalnym w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wygenerowania umowy o pracę z zapisem mówiącym, że pracownik będzie otrzymywał za swoją pracę gwarantowane minimalne wynagrodzenie zamiast wartości kwotowej. Dzięki temu w kolejnych latach pracodawca nie będzie musiał generować dodatkowych dokumentów związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego. 

W celu wygenerowania umowy o pracę z wynagrodzeniem minimalnym należy w pierwszej kolejności wprowadzić pracownika do systemu poprzez KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. W kolejnym kroku należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ. W oknie dodawania umowy w zakładce Podstawowe informacje należy w polu dotyczącym wynagrodzenia wybrać “minimalne”. 

Płaca minimalna - dodawanie umowy w systemie wFirma.pl

Następnie w celu wydrukowania umowy należy ją zaznaczyć i wybrać z górnego paska zadań opcję DRUKUJ. Na wydruku umowy wynagrodzenie zostanie określone jako “wynagrodzenie minimalne”. Dzięki temu podczas generowania list płac poprzez KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ system będzie wyliczał wynagrodzenie w oparciu o aktualną wysokość płacy minimalnej w danym roku kalendarzowym.

Płaca minimalna - zapis o minimalnym wynagrodzeniu w umowie