Płaca minimalna w 2021 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mają prawo do otrzymywania płacy minimalnej. Czym dokładnie jest płaca minimalna? Ile wyniesie w 2021? Jak jej wysokość wpłynie na koszty pracodawcy? Więcej na temat płacy minimalnej przeczytasz w naszym artykule!

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to inaczej dopuszczalny minimalny limit wynagrodzenia za pełnienie obowiązków na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Na płacę minimalną składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz niektóre dodatki takie jak: premie regulaminowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Natomiast do płacy minimalnej nie wlicza się: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w porze nocnej oraz dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. Od 2020 roku dodatek stażowy także nie wlicza się do pensji minimalnej. 

W sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika, wyniesie mniej niż najniższa krajowa, wówczas pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu wyrównania do płacy minimalnej.

Płaca minimalna w 2021 r.

Kolejny rok to kolejne zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2020 r. wynosi ono 2 600 zł brutto. Począwszy od roku 2021, ma ono wzrosnąć o 200 zł, więc osiągnie poziom 2 800 zł brutto. Kwota ta została uchwalona przez rząd w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Przykład 1.

Pani Anna pracuje w jednostce samorządowej i ma 20 lat stażu pracy. Dlatego otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 20%. Osiąga ona wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 2400 zł miesięcznie oraz dodatek stażowy w wysokości 440 zł. Razem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2840 zł. Mimo że jest ono większe niż wynagrodzenie minimalne w 2021 roku wynoszące 2800 zł, otrzyma ona wyrównanie do płacy minimalnej w wysokości 400 zł. To oznacza, że pani Anna będzie otrzymywać 3240 zł brutto.

Płaca minimalna a wzrost kosztów zatrudnienia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest równoznaczny ze wzrostem kosztów zatrudnienia. W 2020 r. przy wynagrodzeniu 2 600zł brutto ogólny koszt zatrudnienia to 3 132,48 zł. Natomiast w 2021 r. wzrośnie o ok. 249,96 zł, więc będzie wynosił 3 373,44 zł.

Rodzaj składki

Wysokość składki 

w 2020 r.

Wysokość składki w 2021 r.

Wynagrodzenie minimalne brutto

2 600,00 zł

2 800,00 zł

Emerytalna (9,76%)

253,76 zł

273,28 zł

Rentowa (6,5%)

169,00 zł

182,00 zł

Wypadkowa (1,67%)

43,42 zł

46,76 zł

FP (2,45%)

63,70 zł

68,60 zł

FGŚP (0,1%)

2,60 zł

2,80 zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

3 132,48 zł

3 373,44 zł

Ponadto należy pamiętać, że pracownicze plany kapitałowe także wpłyną na koszty pracodawcy. Zgodnie z ustawą o PPK, pracodawca, w przypadku pracowników, którzy nie zrezygnują z pracowniczych planów, będzie musiał dokonywać wpłat. Wpłaty obowiązkowe pracodawców to 1,5% kwoty wynagrodzenia pracownika – czyli przy pensji minimalnej jest to dodatkowe 42 zł (2800 zł*1,5%) kosztów.

Płaca minimalna stanowi także podstawę, którą przyjmuje się do wyliczania wysokości innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wpływa ona na:

  • dodatek za pracę w godzinach nocnych,
  • minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,
  • świadczenie pieniężne dla praktykanta,
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,
  • wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy,
  • odprawę z tytułu zwolnień grupowych.

Znaczny wzrost płacy minimalnej i tym samym innych świadczeń spowoduje zwiększenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników.

Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS

Wynagrodzenie minimalne wpływa także na wysokość preferencyjnych składek. Dzieje się tak, ponieważ podstawa naliczenia składek społecznych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2021 r. wyniesie ona 840 zł (2800 zł x 30%).

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2020r.

780 zł

Wysokość składek w 2021r.

840 zł

Emerytalne

19,52%

152,26 zł

163,97 zł

Rentowe

8%

62,40 zł

67,20 zł

Chorobowe

2,45%

19,11 zł

20,58 zł

Wypadkowe

1,67%

13,03 zł

14,03 zł

Składki na ub. społeczne – RAZEM

31,64%

246,80 zł

265,78 zł

Fundusz Pracy

Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP.

Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP.

Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP.

Jak wynika z powyższych danych, wzrost płacy minimalnej to znaczne obciążenie dla pracodawców. W 2021 roku odczuwalnie zwiększają się koszty zatrudnienia pracownika oraz preferencyjne składki ZUS, co dla niektórych firm będzie znacznym obciążeniem finansowym. 

Umowa o pracę z wynagrodzeniem minimalnym w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wygenerowania umowy o pracę z zapisem mówiącym, że pracownik będzie otrzymywał za swoją pracę gwarantowane minimalne wynagrodzenie zamiast wartości kwotowej. Dzięki temu w kolejnych latach pracodawca nie będzie musiał generować dodatkowych dokumentów związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego. 

W celu wygenerowania umowy o pracę z wynagrodzeniem minimalnym należy w pierwszej kolejności wprowadzić pracownika do systemu poprzez KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. W kolejnym kroku należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ. W oknie dodawania umowy w zakładce Podstawowe informacje należy w polu dotyczącym wynagrodzenia wybrać “minimalne”. 

płaca minimalna

Następnie w celu wydrukowania umowy należy ją zaznaczyć i wybrać z górnego paska zadań opcję DRUKUJ. Na wydruku umowy wynagrodzenie zostanie określone jako “wynagrodzenie minimalne”. Dzięki temu podczas generowania list płac poprzez KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ system będzie wyliczał wynagrodzenie w oparciu o aktualną wysokość płacy minimalnej w danym roku kalendarzowym.

Płaca minimalna - zapis o minimalnym wynagrodzeniu w umowie

Coroczna zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia ma znaczący wpływ na wiele aspektów związanych z rozliczeniami pracowniczymi jak i samych przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów