0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płaca minimalna w 2023 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mają prawo do otrzymywania płacy minimalnej. Czym dokładnie jest płaca minimalna? Ile wyniesie w 2023? Jak jej wysokość wpłynie na koszty pracodawcy? Więcej na temat płacy minimalnej przeczytasz w naszym artykule!

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to inaczej dopuszczalny minimalny limit wynagrodzenia za pełnienie obowiązków na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Na płacę minimalną składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz niektóre dodatki takie jak: premie regulaminowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Natomiast do płacy minimalnej nie wlicza się: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w porze nocnej oraz dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. Od 2020 roku dodatek stażowy także nie wlicza się do pensji minimalnej. 

W sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika, wyniesie mniej niż najniższa krajowa, wówczas pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu wyrównania do płacy minimalnej.

Płaca minimalna w 2023 r.

Kolejny rok to kolejne zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2022 r. wynosiło ono 3 010,00 zł brutto. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wynosi 3 490,00 zł brutto, natomiast od 1 lipca 2023 r. 3 600,00 zł czyli docelowo o 590 zł więcej niż w roku ubiegłym. Kwota ta została uchwalona przez rząd w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Przykład 1.

Pani Anna pracuje w jednostce samorządowej i ma 20 lat stażu pracy. Dlatego otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 20%. Osiąga ona wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 3 400,00 zł miesięcznie oraz dodatek stażowy w wysokości 680,00 zł. Razem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 080 zł. Czy otrzyma ona wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego?

Mimo że jest ono większe niż wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wynoszące 3 490,00 zł, otrzyma ona wyrównanie do płacy minimalnej w wysokości 90,00 zł. To oznacza, że pani Anna będzie otrzymywać 4 170,00 zł brutto.

Płaca minimalna a wzrost kosztów zatrudnienia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest równoznaczny ze wzrostem kosztów zatrudnienia. 

Składka finansowana przez pracodawcę  Płaca minimalna w 2023 roku - 3 490 zł Płaca minimalna w 2023 roku - 3 600 zł  
emerytalna (9,76%) 3 490 zł x 9,76% = 340,62 zł 3 600 zł x 9,76% = 351,36 zł
rentowa (6,5%) 3 490 zł x 6,50% = 226,85 zł 3 600 zł x 6,50% = 234,00 zł
wypadkowa (1,67%) 3 490 zł x 1,67% = 58,28 zł 3 600 zł x 1,67% = 60,12 zł
fundusz pracy (2,45%) 3 490 zł x 2,45% = 85,51 zł 3 600 zł x 2,45% = 88,20 zł
fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%) 3 490 zł x 0,10% = 3,49 zł 3 600 zł x 0,10% = 3,60 zł
RAZEM (20,48%)714,75 zł737,28 zł

Ponadto należy pamiętać, że pracownicze plany kapitałowe także wpłyną na koszty pracodawcy. Zgodnie z ustawą o PPK, pracodawca, w przypadku pracowników, którzy nie zrezygnują z pracowniczych planów, będzie musiał dokonywać wpłat. Wpłaty obowiązkowe pracodawców to 1,5% kwoty wynagrodzenia pracownika – czyli przy pensji minimalnej jest to dodatkowe 52,35 zł (3 490,00 zł*1,5%) kosztów.

Płaca minimalna stanowi także podstawę, którą przyjmuje się do wyliczania wysokości innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wpływa ona na:

  • dodatek za pracę w godzinach nocnych,
  • minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,
  • świadczenie pieniężne dla praktykanta,
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,
  • wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy,
  • odprawę z tytułu zwolnień grupowych.

Znaczny wzrost płacy minimalnej i tym samym innych świadczeń spowoduje zwiększenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników.

Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS

Wynagrodzenie minimalne wpływa także na wysokość preferencyjnych składek. Dzieje się tak, ponieważ podstawa naliczenia składek społecznych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że 2023 roku przedsiębiorcy uprawnieni do 2-letniej ulgi dla nowych firm są zobowiązani opłacać składki ZUS obliczone od podstawy wynoszącej:

  • w okresie styczeń - czerwiec: 1 047,00 zł (3 490,00 zł x 30%),
  • w okresie lipiec - grudzień: 1 080,00 zł (3 600,00 zł x 30%).

Dokładne składki ZUS w okresie preferencji przedstawia poniższa tabela:

Składki na ubezpieczenia

Wysokość składek 01-06.2023 r.

Wysokość składek 07-12.2023 r.

emerytalne (19,52%)

204,37 zł

210,82 zł

rentowe (8%)

83,76 zł

86,40 zł

chorobowe (2,45%)

25,65 zł

26,46 zł

wypadkowe (1,67%)

17,48 zł

18,04 zł

RAZEM (31,64%)

331,26 zł

341,72 zł

Jak wynika z powyższych danych, wzrost płacy minimalnej to znaczne obciążenie dla pracodawców. W 2023 roku odczuwalnie zwiększają się koszty zatrudnienia pracownika oraz preferencyjne składki ZUS, co dla niektórych firm będzie znacznym obciążeniem finansowym. 

Umowa o pracę z wynagrodzeniem minimalnym w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wygenerowania umowy o pracę z zapisem mówiącym, że pracownik będzie otrzymywał za swoją pracę gwarantowane minimalne wynagrodzenie zamiast wartości kwotowej. Dzięki temu w kolejnych latach pracodawca nie będzie musiał generować dodatkowych dokumentów związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego. 

W celu wygenerowania umowy o pracę z wynagrodzeniem minimalnym należy w pierwszej kolejności wprowadzić pracownika do systemu poprzez KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. W kolejnym kroku należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ. W oknie dodawania umowy w zakładce Podstawowe informacje należy w polu dotyczącym wynagrodzenia wybrać “minimalne”. 

Płaca minimalna - dodawanie umowy w systemie wFirma.pl

Następnie w celu wydrukowania umowy należy ją zaznaczyć i wybrać z górnego paska zadań opcję DRUKUJ. Na wydruku umowy wynagrodzenie zostanie określone jako “wynagrodzenie minimalne”. Dzięki temu podczas generowania list płac poprzez KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ system będzie wyliczał wynagrodzenie w oparciu o aktualną wysokość płacy minimalnej w danym roku kalendarzowym.

Coroczna zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia ma znaczący wpływ na wiele aspektów związanych z rozliczeniami pracowniczymi jak i samych przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów