0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płaca minimalna w 2024 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mają prawo do otrzymywania płacy minimalnej. Czym dokładnie jest płaca minimalna? Ile wynosi w 2024? Jak jej wysokość wpłynie na koszty pracodawcy? Więcej na temat płacy minimalnej przeczytasz w naszym artykule!

Najniższa krajowa 2024 - jakie jest minimalne wynagrodzenie?

Płaca minimalna to inaczej dopuszczalny minimalny limit wynagrodzenia za pełnienie obowiązków na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Na płacę minimalną składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz niektóre dodatki takie jak: premie regulaminowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Natomiast do płacy minimalnej nie wlicza się: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w porze nocnej oraz dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. Od 2020 roku dodatek stażowy także nie wlicza się do pensji minimalnej. 

W sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika, wyniesie mniej niż najniższa krajowa, wówczas pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu wyrównania do płacy minimalnej.

Kolejny rok to kolejne zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wynosi 4 240,00 zł brutto, natomiast od 1 lipca 2024 r. 4 300,00 zł czyli docelowo o 7000 zł więcej niż w roku ubiegłym. Kwota ta została uchwalona przez rząd w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Przykład 1.

Pani Anna pracuje w jednostce samorządowej i ma 20 lat stażu pracy. Dlatego otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 20%. Osiąga ona wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 3 600,00 zł miesięcznie oraz dodatek stażowy w wysokości 680,00 zł. Razem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 280,00 zł. Czy otrzyma ona wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego?

Mimo że jest ono większe niż wynagrodzenie minimalne w 2024 roku wynoszące 4 242,00 zł, otrzyma ona wyrównanie do płacy minimalnej w wysokości 642,00 zł. To oznacza, że pani Anna będzie otrzymywać 4 922,00 zł brutto.

Płaca minimalna a wzrost kosztów zatrudnienia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest równoznaczny ze wzrostem kosztów zatrudnienia. 

Składka finansowana przez pracodawcę  Płaca minimalna w 2023 roku - 4 242 zł Płaca minimalna w 2023 roku - 4 300 zł  
emerytalna (9,76%)

4 242 zł x 9,76% = 

414,02 zł 

4 300 zł x 9,76% = 

419.68 zł

rentowa (6,5%)

4 242 zł x 6,50% = 

63,63 zł 

4 300 zł x 6,50% = 

297,50 zł

wypadkowa (1,67%)

4 242 zł x 1,67% =

70,84 zł 

4 300 zł x 1,67% = 

71,91 zł

fundusz pracy (2,45%)

4 242 zł x 2,45% = 

103,93 zł 

4 300 zł x 2,45% =

105,35 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

4 242 zł x 0,10% = 

4,24 zł 

4 300 zł x 0,10% =

4,30 zł

RAZEM (20,48%)

868,76 zł

880,64 zł

Ponadto należy pamiętać, że pracownicze plany kapitałowe także wpłyną na koszty pracodawcy. Zgodnie z ustawą o PPK, pracodawca, w przypadku pracowników, którzy nie zrezygnują z pracowniczych planów, będzie musiał dokonywać wpłat. Wpłaty obowiązkowe pracodawców to 1,5% kwoty wynagrodzenia pracownika – czyli przy pensji minimalnej jest to dodatkowe 52,35 zł (4 242,00 zł*1,5%) kosztów.

Płaca minimalna stanowi także podstawę, którą przyjmuje się do wyliczania wysokości innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wpływa ona na:

  • dodatek za pracę w godzinach nocnych,
  • minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,
  • świadczenie pieniężne dla praktykanta,
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,
  • wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy,
  • odprawę z tytułu zwolnień grupowych.

Znaczny wzrost płacy minimalnej i tym samym innych świadczeń spowoduje zwiększenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników.

Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS

Wynagrodzenie minimalne wpływa także na wysokość preferencyjnych składek. Dzieje się tak, ponieważ podstawa naliczenia składek społecznych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że 2024 roku przedsiębiorcy uprawnieni do 2-letniej ulgi dla nowych firm są zobowiązani opłacać składki ZUS obliczone od podstawy wynoszącej:

  • w okresie styczeń - czerwiec: 1 272,60 zł (4 242,00 zł x 30%),
  • w okresie lipiec - grudzień: 1 290,00 zł (4 300,00 zł x 30%).

Dokładne składki ZUS w okresie preferencji przedstawia poniższa tabela:

Składki na ubezpieczenia

Wysokość składek 01-06.2024 r.

Wysokość składek 07-12.2024 r.

emerytalne (19,52%)

248,41 zł

251,81 zł

rentowe (8%)

101,81 zł

103,20 zł

chorobowe (2,45%)

31,18 zł

31,61 zł

wypadkowe (1,67%)

21,25 zł

21,54 zł

RAZEM (31,64%)

402,65 zł

408,16 zł

Jak wynika z powyższych danych, wzrost płacy minimalnej to znaczne obciążenie dla pracodawców. W 2024 roku odczuwalnie zwiększają się koszty zatrudnienia pracownika oraz preferencyjne składki ZUS, co dla niektórych firm będzie znacznym obciążeniem finansowym.

Umowa o pracę z wynagrodzeniem minimalnym w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wygenerowania umowy o pracę z zapisem mówiącym, że pracownik będzie otrzymywał za swoją pracę gwarantowane minimalne wynagrodzenie zamiast wartości kwotowej. Dzięki temu w kolejnych latach pracodawca nie będzie musiał generować dodatkowych dokumentów związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego. 

W celu wygenerowania umowy o pracę z wynagrodzeniem minimalnym należy w pierwszej kolejności wprowadzić pracownika do systemu poprzez KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. W kolejnym kroku należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ. W oknie dodawania umowy w zakładce Podstawowe informacje należy w polu dotyczącym wynagrodzenia wybrać “minimalne”. 

Płaca minimalna - dodawanie umowy w systemie wFirma.pl

Następnie w celu wydrukowania umowy należy ją zaznaczyć i wybrać z górnego paska zadań opcję DRUKUJ. Na wydruku umowy wynagrodzenie zostanie określone jako “wynagrodzenie minimalne”. Dzięki temu podczas generowania list płac poprzez KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ system będzie wyliczał wynagrodzenie w oparciu o aktualną wysokość płacy minimalnej w danym roku kalendarzowym.

Coroczna zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia ma znaczący wpływ na wiele aspektów związanych z rozliczeniami pracowniczymi jak i samych przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów