0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Z racji tego, że ZUS nie udziela żadnym przedsiębiorcom pomocy w formie pieniężnej, oferuje następujące dla nich udogodnienia:

 • rozłożenie zaległych należności z tytułu składek na raty,

 • umorzenie należności z tytułu składek,

 • odroczenie terminu płatności składek bieżących.

Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy posiadają zadłużenia z tytułu składek ubezpieczeniowych mogą ubiegać się między innymi o spłatę zadłużenia w ratach.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - darmowy wzór do pobrania!

Do pobrania:

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.pdf

Rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - korzyści

Niewątpliwym plusem rozłożenia zaległych składek ZUS na raty jest możliwość uiszczenia zobowiązań w dłuższym czasie, bez naliczania odsetek za zwłokę. W związku z czym dochodzi także do zawieszenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Które składki ZUS można rozłożyć na raty?

Przedsiębiorca opłacający swoje własne składki, zaległości z tego tytułu może rozłożyć na płatności kwartalne. Jeżeli natomiast zatrudnia pracowników (w tym zleceniobiorców) może się zdarzyć, że ZUS pozwoli na spłatę ratalną, jednak z wyłączeniem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia zdrowotnego za pracowników - te bowiem muszą zostać opłacone od razu.

 

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - rodzaje składek

Jak ubiegać się o możliwość rozłożenia na raty?

Aby wystąpić o możliwość układu ratalnego, przedsiębiorca składa wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS. Musi jednak pamiętać o opłatach za składki bieżące oraz o kosztach egzekucyjnych, jeżeli takie wystąpiły w kontaktach z ZUS.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - co powinien zawierać

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS, jest gotowym wnioskiem przygotowanym przez ZUS (ZUS RSR). Podczas wypełniania formularza należy podać:

 • dane wnioskodawcy (płatnika składek),
 • zaznaczyć o co wnioskuje płatnik,
 • proponowany układ rat oraz uzasadnienie swojego wniosku,
 • z jakiego rodzaju pomocy chce skorzystać płatnik składek,
 • informacje o rodzaju opodatkowania działalności.

Co załączyć do wniosku o rozłożenie zaległych składek ZUS na raty?

W składanym wniosku przedsiębiorca musi poprzeć dowodami przedstawioną sytuację finansową oraz przedstawić ogólną sytuację przedsiębiorstwa wskazując, że obecne problemy są przejściowe. Poniżej przedstawione zostały przykładowe dokumenty, które można dołączyć do wniosku:

 • potwierdzające istnienie, bądź nieistnienie przedsiębiorstwa, a także zakres działania:

  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  • Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,

 • potwierdzające sytuację finansową firmy:

  • Oświadczenie o terminowości uiszczania opłat przez nabywców,

  • Oświadczenie o szacunkowej wartości zobowiązań firmowych,

  • Deklaracje podatkowe (ostateczne za ubiegły rok i zaliczkowe za bieżący),

  • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatnie 3 lata,

  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami,

 • dokumenty dotyczące pomocy publicznej:

  • Otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis,

  • Informacja o pomocy publicznej innej niż de minimis przeznaczonej na restrukturyzację lub naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

  • Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej,

 • inne:

  • Harmonogramy spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego,

  • Wszelkie dokumenty dotyczące bieżących wydatków, np. wydatki na leki oraz leczenie.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek składa się w formie pisemnej:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem poczty,

lub w formie elektronicznej:

 • za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego lub

 • platformy ePUAP.

Ile trzeba czekać na odpowiedź z ZUS?

Rozparzenie wniosku następuje w terminie 14 dni po skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy, jednak nie może to być później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. W przypadku pozytywnego wyroku, ZUS z przedsiębiorcą ustala harmonogram spłaty zadłużenia z tytułu składek oraz podpisuje umowę cywilnoprawną.

Czy można zmienić warunki układu ratalnego z ZUS?

Sytuacja majątkowa przedsiębiorcy może się zmienić w każdej chwili. Dlatego też istnieje możliwość zmiany warunków zawartej umowy. Płatnik składek chcąc zmienić dotychczasowe warunki spłaty składek w ratach, powinien złożyć ten sam wniosek ZUS RSR, wypełniając odpowiednie pola. Do tego wniosku również powinien dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzającej polepszenie lub pogorszenie jego sytuacji majątkowej. Zmiana warunków może dotyczyć wydłużenie lub skrócenia okresu spłaty lub zmianę terminu lub wysokości opłacanej raty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów