Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - wzór z omówieniem

Z racji tego, że ZUS nie udziela żadnym przedsiębiorcom pomocy w formie pieniężnej, oferuje następujące dla nich udogodnienia:

 • rozłożenie zaległych należności z tytułu składek na raty,

 • umorzenie należności z tytułu składek,

 • odroczenie terminu płatności składek bieżących.

Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy posiadają zadłużenia z tytułu składek ubezpieczeniowych mogą ubiegać się między innymi o spłatę zadłużenia w ratach.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - darmowy wzór do pobrania w PDF i DOCX!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - korzyści

Niewątpliwym plusem rozłożenia zaległych składek ZUS na raty jest możliwość uiszczenia zobowiązań w dłuższym czasie, bez naliczania odsetek za zwłokę. W związku z czym dochodzi także do zawieszenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Które składki ZUS można rozłożyć na raty?

Przedsiębiorca opłacający swoje własne składki, zaległości z tego tytułu może rozłożyć na płatności kwartalne. Jeżeli natomiast zatrudnia pracowników (w tym zleceniobiorców) może się zdarzyć, że ZUS pozwoli na spłatę ratalną, jednak z wyłączeniem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia zdrowotnego za pracowników - te bowiem muszą zostać opłacone od razu.

 

Jak ubiegać się o możliwość rozłożenia na raty?

Aby wystąpić o możliwość rozłożenia zaległych składek na raty, przedsiębiorca składa w ZUS odpowiedni wniosek. Musi jednak pamiętać o opłatach za składki bieżące oraz o kosztach egzekucyjnych, jeżeli takie wystąpiły w kontaktach z ZUS.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - co powinien zawierać

We wniosku powinien zawierać się przede wszystkim tytuł zadłużenia, a także jego wartość oraz okres, w którym powstał oraz wyjaśnienie, dlaczego zaprzestano opłacania składek. W składanym dokumencie płatnik musi także wykazać aktualne możliwości płatnicze (np. wysokość dochodów w rodzinie płatnika) oraz proponowane formy zabezpieczenia (np. majątek firmy).

Na samym końcu przedsiębiorca przedstawia swoją propozycję spłaty zadłużenia - podaje ilość i wysokość rat, a także termin ich płatności.

Niezbędne jest także wskazanie rodzaju pomocy publicznej, z tytułu której przedsiębiorca ubiega się o rozłożenie spłaty zaległości na raty. Mogą to być:

 • pomoc de minimis,

 • pomoc indywidualna przeznaczona na restrukturyzację,

 • pomoc indywidualna przeznaczona na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Co załączyć do wniosku o rozłożenie zaległych składek ZUS na raty?

W składanym wniosku przedsiębiorca musi poprzeć dowodami przedstawioną sytuację finansową oraz przedstawić ogólną sytuację przedsiębiorstwa wskazując, że obecne problemy są przejściowe. Poniżej przedstawione zostały przykładowe dokumenty, które można dołączyć do wniosku:

 • potwierdzające istnienie, bądź nieistnienie przedsiębiorstwa, a także zakres działania:

  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  • Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,

 • potwierdzające sytuację finansową firmy:

  • Oświadczenie o terminowości uiszczania opłat przez nabywców,

  • Oświadczenie o szacunkowej wartości zobowiązań firmowych,

  • Deklaracje podatkowe (ostateczne za ubiegły rok i zaliczkowe za bieżący),

  • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatnie 3 lata,

  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami,

 • dokumenty dotyczące pomocy publicznej:

  • Otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis,

  • Informacja o pomocy publicznej innej niż de minimis przeznaczonej na restrukturyzację lub naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

  • Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej,

 • inne:

  • Harmonogramy spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego,

  • Wszelkie dokumenty dotyczące bieżących wydatków, np. wydatki na leki oraz leczenie.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek składa się w formie pisemnej:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem poczty,

lub w formie elektronicznej:

 • za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego lub

 • platformy ePUAP.

Ile trzeba czekać na odpowiedź z ZUS?

Rozparzenie wniosku następuje w terminie 14 dni po skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy, jednak nie może to być później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. W przypadku pozytywnego wyroku, ZUS z przedsiębiorcą ustala harmonogram spłaty zadłużenia z tytułu składek oraz podpisuje umowę cywilnoprawną.