Poradnik Przedsiębiorcy

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego o wartości powyżej 3500 zł

Zakup sprzętu firmowego, którego wartość przekracza 3500 zł oraz który będzie użytkowany w przedsiębiorstwie przez co najmniej rok, wiąże się z koniecznością wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych i amortyzowania.

Jednak nie zawsze trzeba środek trwały rozliczać poprzez rozłożone w czasie odpisy amortyzacyjne - możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, który pozwoli zaliczyć całość wydatków poniesionych na środek trwały do kosztów w jednym okresie. W jaki sposób? Trzeba skorzystać z pomocy de minimis!

Pomoc de minimis - dla kogo?

Z pomocy de minimis mogą korzystać osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w danym roku podatkowym założyły swoją działalność gospodarczą.

Natomiast mali podatnicy mają możliwość skorzystania z tego udogodnienia także w dalszych latach prowadzenia działalności. Warunkiem jest nieprzekroczenie limitu uprawniającego do posługiwania się statusem małego podatnika - 1.200.000 euro (w 2016 - 5 092 000 zł).

Pamiętaj o ograniczeniach!

Amortyzacja jednorazowa z wykorzystaniem de minimis posiada górną granicę, której nie można przekroczyć - wynosi ona 50.000 euro w skali roku. Jeśli zdarzy się, że środek trwały będzie się częściowo mieścił w wyznaczonym limicie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik zaliczył dozwoloną wartość. Łącznie w ciągu trzech lat, pomoc de minimis nie może przekroczyć kwoty 200.000 euro (100.000 euro dla firm transportowych).

Drugie ograniczenie dotyczy środków trwałych, które mogą zostać zamortyzowane w taki sposób. Jednorazowa amortyzacja jest bowiem możliwa wyłącznie dla środków trwałych z grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Oznacza to, że można w ten sposób zamortyzować:

 • grupę 3 - kotły i maszyny energetyczne,
 • grupę 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupę 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupę 6 - urządzenia techniczne,
 • grupę 7 - środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupę 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Co istotne - jednorazowej amortyzacji w ramach de minimis nigdy nie podlegają wartości niematerialne i prawne.

Jak skorzystać?

Od podatnika zależy, czy zechce on zakupiony środek trwały amortyzować jednorazowo - pomoc de minimis to bowiem przywilej, a nie obowiązek.

Jeśli się na to zdecyduje, należy złożyć do urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia, iż możliwe jest skorzystanie z de minimis. Do wniosku należy dodatkowo załączyć:

 • dokument zakupu środka trwałego i dowód zapłaty,
 • dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych,
 • oświadczenie o metodzie amortyzacji, która byłaby wybrana, gdyby nie korzystano z pomocy de minimis,
 • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w trakcie bieżącego i dwóch poprzednich lat podatkowych,
 • informacje na temat wnioskodawcy, jego działalności i wielkości oraz przeznaczenia pomocy de minimis.

Kiedy organ podatkowy wyda przychylną opinię, podatnik może zaliczyć koszt całego środka trwałego w miesiącu, w którym go zakupił, bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych.