0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin sklepu internetowego - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Regulamin to niezwykle ważny dokument w funkcjonowaniu e-sklepu. Wydawałoby się, że w procesie zakładania sklepu internetowego bardziej przydatne będzie zrobienie analizy konkurencji, rozeznanie się w asortymencie konkurencji czy przeprowadzenie odpowiedniej akcji marketingowej, jednak jasny i zgodny z prawem regulamin sklepu internetowego może nam bardzo pomóc.

Pobierz darmowy wzór regulaminu sklepu internetowego w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Regulamin sklepu internetowego - wzór.pdf
Regulamin sklepu internetowego - wzór .docx

Regulamin sklepu internetowego - charakterystyka

Najprościej regulamin e-sklepu można określić jako zbiór norm i zasad, ujętych w jednym dokumencie i regulujących sposób dokonywania transakcji na konkretnej stronie internetowej.  Regulamin porządkuje także takie kwestie jak komunikacja z klientem i struktura e-sklepu i stanowi zbiór informacji dla klienta. Zwłaszcza na ten aspekt należy zwrócić szczególną uwagę -  jego zapisy powinny być zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i ujmować wszystkie te kwestie, o których musi być poinformowany kupujący. Jakby tego wszystkiego było mało, musi być napisany przystępnym językiem i być na tyle przejrzysty, że kupujący nie będzie miał problemów ze zrozumieniem jego treści.   

Wszystkie te warunki regulamin musi spełniać zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorca nim zarządzający dokonuje sprzedaży na rzecz konsumentów. W świetle prawa są oni objęci szczególną ochroną i muszą być informowani o wszystkim kwestiach, które ustawodawca uznał za konieczne. Jeżeli transakcje w e-sklepie przeprowadzane są wyłącznie między przedsiębiorcami, regulamin może być ogólniejszy, jednak jeżeli sprzedaż jest mieszana (sklep jest dostępny i dla konsumentów, i dla podmiotów profesjonalnych), warto zredagować szczegółowe zasady sprzedawania w e-sklepie.  

Treść regulaminu sklepu internetowego

Obowiązkowe elementy regulaminu sklepu internetowego wskazują różne akty prawne - nie istnieje jednolita regulacja, wskazująca jednoznacznie, co przedsiębiorca ma obowiązek umieścić w regulaminie. Są to między innymi ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach konsumentach, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także odpowiednie rozporządzenia i akty prawa unijnego.  

Oczywiście, nie istnieje ograniczenie kwestii, które może ujmować regulamin, warto jednak zacieśnić zakres jego obowiązywania do tego, co nakazuje nam ustawodawca; po pierwsze regulamin będzie wówczas przejrzystszy i czytelniejszy, po drugie, unikniemy zapisów, które mogą w jakiś sposób naruszać prawa konsumenta.

Regulamin sklepu internetowego powinien zawierać przede wszystkim:

 • charakterystykę sprzedawanych przez nas produktów lub oferowanych usług - powinny być one krótkie, ale wyczerpujące, które dokładnie wyjaśnią, czym jest przedmiot transakcji. Jednak szczegółowe dane towaru powinniśmy ująć w odpowiedniej zakładce już na stronie internetowej,

 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną - najważniejsze z pewnością będą dane techniczne, które umożliwią współpracę z systemem teleinformatycznym, obsługującym sklep - kupujący powinien wiedzieć, jakim sprzętem powinien dysponować, aby móc dokonać zakupu. Ważna jest też informacja o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dane dotyczące postępowania reklamacyjnego,

 • wskazanie chronionych danych osobowych, czyli informację, że imię i nazwisko konsumenta, jego adres i numer telefonu, a także wszelkie dane, które mogłyby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowanie konsumenta bez większego trudu i nakładu środków, będą chronione przez sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczy to także danych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),

 • wskazanie sposobu dokonywania płatności i ich terminów - oprócz określenia możliwości zapłaty i terminu, w jakim kupujący powinien jej dokonać, sprzedawca powinien ująć ewentualnie dodatkowe opłaty, na przykład cło lub podatek,

 • określenie sposobu i kosztów dostawy,

 • sprecyzowanie terminu obowiązywania umowy sprzedaży i czasu minimalnego, na który jest zawierana,

 • informacja o prawie klienta o wypowiedzenia umowy sprzedaży, możliwości dokonania reklamacji lub zwrotu towaru,

 • informacje o prawie odstąpienia od umowy oraz kosztach z tym związanymi (kto ponosi koszty wysyłki i przesyłki),
 • zawężenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego za towar - w punkcie tym powinniśmy zaznaczyć, czy i w jakim stopniu odpowiada za niedostarczenie, zagubienie lub zniszczenie paczki przez podmiot, który ją dostarczał, a także za ewentualne  uszkodzenia, które powstały w trakcie przesyłki.,

 • podanie informacji o możliwości rozwiązania ewentualnego sporu na platformie ODR, czyli nowej wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów - obowiązkiem przedsiębiorcy jest umieszczenie na stronie odnośnika do tej platformy.

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak wspomniano już wyżej, regulamin sklepu internetowego powinien być jasny, czytelny i zrozumiały. Dobrym pomysłem będzie więc podzielenie go na rozdziały lub części, w których ujmiemy konkretne informacje:

 • w pierwszej - dane sprzedającego, definicje oraz zakres obowiązywania regulaminu, a także ogólne zarysy oferty e-sklepu,

 • w drugiej - instrukcję rejestrowania i logowania się na stronie sklepu, sposoby dokonywania zapłaty oraz dostawy towarów, w tym jej terminu,

 • w trzeciej  - procedury reklamacyjne, zapisy dotyczące wymiany towaru lub jego zwrotu i zasady naprawy lub wymiany uszkodzonego towaru z podaniem podstaw prawnych (dobrze więc śledzić zmiany w prawie i aktualizować regulamin, by nie wprowadzić kupującego w błąd), tutaj powinny się też znajdować odnośniki do karty gwarancyjnej, formularza reklamacji i zwrotu towaru,  

 • w czwartej - kwestie, związane z ochroną danych osobowych - tu można dodać link do polityki bezpieczeństwa i informacji o cookies, a także wskazać administratora danych osobowych w sklepie,

Regulamin powinien posiadać swego rodzaju podsumowanie - postanowienia końcowe.   Są to informacje o sądzie właściwym do rozpatrywania sporów, odniesienia do aktów prawnych regulujących kwestie nieujęte w regulaminie oraz informacje o tym, w jaki sposób konsumenci będą informowani o zmianach, które będą w nim dokonywane.

Należy też zwrócić uwagę na to, że regulaminy mogą różnić się nieco - różnice będą widoczne między innymi w zakresie podawania danych przedsiębiorcy, podmiotów, z którymi zawierana będzie umowa sprzedaży czy waluty i zostały ujęte w dołączonym wzorze.

Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

Jak podkreślaliśmy wyżej, regulamin sklepu internetowego powinien być przede wszystkim zgodny z przepisami prawa  polskiego i wspólnotowego. Nie powinny się w nim zatem znaleźć żadne zapisy, naruszające interes kupującego lub  sprzeczne z prawem. Takimi zapisami są klauzule niedozwolone (abuzywne).  Ich definicję znajdziemy w kodeksie cywilnym.

Art. 3851

§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.

§ 3. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

Z przytoczonego przepisu możemy wywnioskować, że klauzula niedozwolona to zapis sprzeczny z przepisami prawa, umieszczony w regulaminie sklepu internetowego. Mogą to być zapisy:

 • ograniczające prawa konsumenta,

 • nakładające dodatkowe obowiązki na konsumenta,   

 • rozszerzające uprawnienia sprzedającego,

 • wyłączające odpowiedzialność sprzedającego.

Co ważne, klient sklepu internetowego nie ma obowiązku stosować się do klauzuli niedozwolonej, nawet jeśli zaakceptuje zapisy regulaminu, dokonując zakupu.  

Tworząc regulamin musimy zatem uważać, by nie umieścić w nim właśnie takiego zapisu. Możemy sprawdzić, czy stworzona przez nas klauzula jest zgodna z prawem, przeglądając Rejestr klauzul niedozwolonych. Jest to zbiór klauzul abuzywnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znajdują się w nim zapisy, które na mocy postanowień Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznane zostały za niezgodne z prawem. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów