Poradnik Przedsiębiorcy

Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Jedną z dostępnych dla podatników form opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z pewnością jego największą zaletą są niższe stawki podatkowe. Wadą jest brak możliwości uwzględnienia kosztów podatkowych, gdyż z założenia ryczałt jest płatny wyłącznie od uzyskanych przychodów, bez pomniejszania go o koszty. W związku z powyższym wybór podatku ryczałtowego jest korzystną opcją dla osób świadczących usługi. Nic więc dziwnego, że podatnicy wykonujący usługi budowlane są często zainteresowani taką formą rozliczenia z urzędem skarbowym.

Warunki ogólne korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W pierwszej kolejności należy wskazać, że z formy ryczałtowej mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej). Kolejnym warunkiem jest nieprzekroczenie kwoty 250 000 euro przychodu z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli powyższy limit zostanie przekroczony, podatnik traci prawo do ryczałtu i zobligowany jest przejść na ogólne zasady rozliczania. Ponadto istotny w rozpatrywanej sprawie jest także fakt, że ryczałtu nie można stosować do świadczenia usług, które zostały wymienione w katalogu znajdującym się w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Usługi budowlane a ryczałt

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych mogą być opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według preferencyjnej stawki 5,5%. Wynika to z treści art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który stanowi, że opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% podlegają przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

W samej treści ustawy nie znajdziemy żadnej regulacji, która by wyjaśniała, co należy rozumieć poprzez usługi budowlane. Jedynie w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy prawodawca wskazał, że  "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). W rezultacie sięgnąć należy do klasyfikacji PKWiU, gdzie w ramach działów 41-43 wyszczególniono:

  • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 41),

  • budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 42),

  • roboty budowlane specjalistyczne (PKWiU 43).

Zgodnie z ww. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług roboty budowlane obejmują:

  • prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres robót ziemnych i fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy), do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych;

  • prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną;

  • instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Pomocne w tym przypadku może również okazać się odwołanie do definicji zawartej w ustawie Prawo budowlane, gdzie w art. 3 pkt 7 wskazano, iż przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Usługi budowlane wykonywane na materiale własnym a powierzonym

Warto poruszyć przedstawiony problem, gdyż często budzi poważne wątpliwości wśród przedsiębiorców. Opiera się on na tym, że przepisy w żaden sposób nie regulują, czy materiał ma dostarczyć inwestor, czy wykonawca. Sposób pozyskania materiałów budowlanych zależy więc od ustaleń stron, w szczególności dostawa materiałów może następować na podstawie odrębnej umowy, zawartej między inwestorem a wykonawcą. Kwestia ta jest jednak istotna w przypadku ryczałtu, ponieważ taka forma rozliczenia nie pozwala na uwzględnienie przy obliczaniu podatku żadnych kosztów. W konsekwencji przedsiębiorca, który we własnym zakresie zakupił materiały budowlane, a następnie wykonał usługę, zapłaci podatek w wysokości 5,5% bez pomniejszania o wartość zakupionych materiałów.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zakupił materiały budowlane za kwotę 10 000 zł. Następnie z użyciem tych materiałów przedsiębiorca wykonał usługę budowlaną, którą wycenił na 17 000 zł. W takim przypadku podatek ryczałtowy w wysokości 5,5% będzie płacony od kwoty 17 000 zł, tj. 935 zł.

Przykład 2.

Przedsiębiorca wykonał usługę budowlaną z materiałów powierzonych przez inwestora. Wartość materiału inwestor wycenił na 10 000 zł. Przedsiębiorca otrzymał za wykonaną usługę budowlaną 17 000 zł. Również w takiej sytuacji podatek ryczałtowy w wysokości 5,5% będzie płacony od kwoty 17 000 zł, tj. 935 zł.

W świetle powyższych przykładów wykonywanie usług budowlanych z materiałów własnych  nie jest korzystne podatkowo. Zdecydowanie lepszą opcją jest wykonywanie tychże usług z materiałów powierzonych przez inwestora. Podatnicy powinni mieć ten fakt na uwadze, podpisując umowy o wykonanie robót budowlanych z inwestorami oraz kształtując sposób dostarczenia materiałów niezbędnych do budowy.