0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tajemnica bankowa - czego dotyczy i jakie są wyjątki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spora część wykonywanych zawodów wiąże się z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Dotyczy to również banków, gdzie ustawa Prawo Bankowe nakłada na nie zachowanie tajemnicy bankowej. Jednakże tajemnica bankowa może być ujawniona innym osobom i instytucjom tylko na podstawie przepisów ustawy lub na podstawie wyraźnego upoważnienia udzielonego bankowi przez osobę, która jest tajemnicą chroniona. Dowiedzmy się więcej o tajemnicy bankowej oraz kiedy i komu bank może udzielić informacji bez naszej zgody.

Czym jest tajemnica bankowa

Zgodnie z art. 104 ust. 1 Prawa bankowego, obowiązek zachowania tajemnicy bankowej dotyczy banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe. Ochroną objęte są wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych i osób będących stronami umowy z bankiem, uzyskane w czasie negocjacji oraz w trakcie zawierania i realizacji umowy. Zarówno banki jak i ich pracownicy mają obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej w związku z wykonywaną pracą. Pracownik banku ma obowiązek dochować tajemnicy bankowej w okresie pracy w nim jak również po ustaniu stosunku pracy. A więc nie może on udzielać informacji jakich uzyskał nawet po rozwiązaniu umowy o pracę z bankiem, kiedy był w nim zatrudniony.

Tajemnica bankowa czego dotyczy

Tajemnica bankowa obowiązuje od momentu rozpoczęcia negocjacji z bankiem w celu podpisania umowy jaką zamierza z nim podpisać klient. Wszystkie informacje jakie klient przekazuje bankowi są objęte tajemnicą bankową. nawet jeśli czynności bankowe nie zostały zrealizowane (np. nie podpisano umowy) również bank musi przestrzegać tajemnicy bankowej. A także zakończenie obowiązywania umowy między bankiem a klientem nie powoduje ustania tego obowiązku. W związku z tym tajemnicą bankową objęte są wszystkie informacje jakie bank uzyskał od klienta, dotyczące czynności bankowej w celu np. otwarcie rachunku bankowego, udzielenia kredytu czy limitu w koncie, które są niezbędna dla wykonania danych czynności.

Tajemnica bankowa wyjątki jej zachowania

W związku z powyższym klienci banków mogą myśleć, że dane osobowe oraz informacje o ich relacjach z bankiem nigdy nigdy nie zostaną ujawnione. Jednakże obowiązek zachowania tajemnicy bankowej, zgodnie z Prawem bankowym przewiduje szereg odstępstw od generalnej zasady i nie jest bezwzględny. Przewidziane są wyjątki, w których bank jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy. W związku z tym bank ma prawny obowiązek udzielenia informacji objętych tajemnicą bankową z określonymi instytucjami,  między innymi:

 • inne banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe,
 • komornicy sądowi,
 • Policja,
 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • sądy,
 • prokuratorzy,
 • biegli rewidenci,
 • Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
 • Prezes Najwyższej Izba Kontroli,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,
 • Główny Urząd Ceł,
 • Biuro Informacji Kredytowej,
 • Generalny Inspektor Danych Osobowych.

W przepisach zostały określone dokładne okoliczności w jakich uprawnione instytucje i osoby mogą żądać od banku udzielenia informacji objętych tajemnica bankową. I mogą być one wykorzystane wyłącznie w granicach określonych przez przepisy prawa. Warto wiedzieć, że za bezprawne ujawnienie tajemnicy bankowej bank ponosi odpowiedzialność karną i cywilną. Oczywiście tajemnica bankowa nie obowiązuje klienta banku, którego dotyczą informacje nią objęte. Ma on więc prawo upoważnić bank do przekazania określonych informacji objętej tajemnicą bankową wskazanej przez siebie osobie czy instytucji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów