0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa użyczenia lokalu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa użyczenia lokalu, to umowa, w której użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez osobę, biorącą do używania, danego lokalu mieszkalnego przez czas określony lub nieokreślony. Użyczającym jest osoba, która oddaje w używanie lokal, zaś biorącym do używania jest ten, kto korzysta z danego lokalu w celach określonych w umowie. Kodeks cywilny nie określa szczególnej formy prawnej tej umowy, co oznacza, iż forma ustna także ma moc prawną.

Charakterystyczną cechą umowy użyczenia lokalu jest nieodpłatność - użyczający nie osiąga korzyści finansowych z tytułu tej czynności.

Pobierz darmowy wzór umowy użyczenia lokalu w formacie PDF I DOCX!

Do pobrania:

Umowa użyczenia lokalu - wzór.pdf
Umowa użyczenia lokalu - wzór.docx

Obowiązki użyczającego

Ze względu na fakt, iż umowa użyczenia lokalu ma charakter nieodpłatny, użyczający nie posiada dużego zakresu obowiązków względem biorącego w używanie. Użyczający odpowiada jedynie za wady przedmiotu umowy, które były przyczyną jakiejkolwiek szkody biorącego w używanie. Odpowiedzialność za szkodę powstaje w sytuacji, gdy użyczający zataił przed biorącym wady lokalu, których ten nie mógł “gołym okiem” zauważyć. Jeśli biorący w używanie doznał uszczerbku, może domagać się odszkodowania.

Obowiązki biorącego

Biorący w używanie ma obowiązek korzystania z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a bez zgody użyczającego nie ma prawa przekazywać przedmiotu umowy osobom trzecim. Pomimo tego, iż lokal udostępniany jest bezpłatnie, to osoba biorąca w używanie musi ponosić koszty związane z utrzymaniem użyczonego przedmiotu, jak np. koszty eksploatacyjne oraz opłaty za media - gaz, woda, energia. Natomiast nie odpowiada za zużycie lokalu, będące wynikiem właściwego użytkowania. Jeśli zaś lokal został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania przez biorącego, wówczas musi on pokryć koszty związane z przywróceniem lokalu do stanu właściwego.

Umowa użyczenia lokalu

Co powinna zawierać umowa użyczenia lokalu?

Pomimo tego, że umowa użyczenia lokalu nie posiada jednego wzoru, określonego w Kodeksie cywilnym, to można wyróżnić elementy, które powinna zawierać. Zaliczamy do nich:

  • Strony umowy

Należy precyzyjnie określić strony umowy. Jeśli umowa jest podpisywana przez osoby fizyczne, wystarczy podać ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości oraz numery PESEL osób.

Gdy umowa użyczenia zawierana jest z osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, w umowie konieczne jest wskazanie nazwy firmy i numeru NIP.

Jeśli zaś umowa zawierana jest ze spółką, należy wskazać adres siedziby, numer wpisu do KRS i osoby uprawnione do reprezentacji.

  • Opis przedmiotu

Umowa użyczenia lokalu powinna zawierać także dokładny opis przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy przedmiotem użyczenia jest lokal, należy określić jego adres, powierzchnię oraz liczbę pomieszczeń.

  • Stan techniczny

Strony zawierające umowę użyczenia lokalu powinny oświadczyć, iż znany jest im stan techniczny przedmiotu umowy.

  • Czas trwania umowy

Ważnym elementem umowy użyczenia jest określenie czasu jej trwania, gdyż jest ona umową terminową. Może zostać zawarta na czas oznaczony, jak i nieoznaczony.

  • Koszty i wynagrodzenie za użyczenie

Ze względu na fakt, iż umowa użyczenia lokalu jest umową nieodpłatną, użyczający nie może rościć sobie prawa do pobierania wynagrodzenia z tego tytułu.

Jednak w umowie powinien znaleźć się zapis dotyczący pokrycia kosztów związanych z opłatami eksploatacyjnymi lokalu.

  • Podpisy stron

Strony umowy powinny własnoręcznie podpisać wszystkie egzemplarze umowy. Zazwyczaj sporządza się dwa jednobrzmiące dokumenty.

W związku z umową użyczenia mogą powstać roszczenia. Natomiast warto wiedzieć, że termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy użyczenia wynosi 1 rok, który liczy się od dnia zwrotu użyczonej rzeczy. Zgodnie z art. 719 Kodeksu cywilnego podlegają mu następujące roszczenia - roszczenie użyczającego o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy roszczenie biorącego o zwrot nakładów na rzecz, a także roszczenie o naprawienie oraz szkody powstałej na skutek wady rzeczy.

Skutki użyczenia lokalu w podatku dochodowym

Na osobie użyczającej lokal nie ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeśli przedmiotem umowy jest lokal, w którym biorący do używania prowadzi działalność gospodarczą, wówczas wydatki eksploatacyjne, ponoszone w związku z użytkowaniem tego lokalu, można zaliczyć do kosztów podatkowych - z umowy użyczenia lokalu musi jednak wynikać wprost, jakie opłaty i w jakiej wysokości ponosi biorący.

Na osobie biorącej do używania ciąży obowiązek uregulowania podatku dochodowego z tytułu tej czynności. W tej sytuacji należy ustalić wysokość przychodu osiągniętego z tytułu korzystania z użyczonego lokalu. Wartość tego przychodu stanowi równowartość czynszu, którą biorący musiałby uiścić, korzystając z lokalu na zasadach najmu. Od ustalonej kwoty należy odprowadzić podatek dochodowy.

Należy jednak mieć na względzie, iż wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeniach otrzymywanych od osób, które należą do pierwszej i drugiej grupy podatkowej, jest zwolniona od podatku dochodowego. W związku z tym, biorąc do używania lokal od wyżej wskazanych osób, nie powstaje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od tej czynności.

Skutki użyczenia lokalu w podatku VAT

Użyczenie lokalu kwalifikuje się jako usługę. Użyczenie wiec to usługa co do zasady nieodpłatna. Może jednak podlegać opodatkowaniu VAT w przypadku gdy została zrealizowana na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika (użyczającego), np. na cele prywatne biorącego w używanie. Na biorącym w używanie nie ciążą obowiązki ani przywileje na gruncie VAT.

Zakończenie umowy użyczenia lokalu

Użyczający ma prawo zaprzestać czynności użyczenia, jeśli biorący do używania korzysta z lokalu w sposób niewłaściwy z jego przeznaczeniem.  

W umowie można określić także inny sposób zakończenia umowy użyczenia lokalu. Przykładowo strony mogą zawrzeć w umowie zapis, że jeśli któraś ze stron będzie chciała zakończyć umowę, może to zrobić ze skutkiem natychmiastowym.

Dodatkowo kodeks cywilny przewiduje możliwość przedwczesnego zakończenia umowy użyczenia, jeśli przedmiot umowy, z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, stanie się potrzebny użyczającemu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów