0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o nadanie REGON - darmowy wzór

Wielkość tekstu:

Rejestr REGON został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.). Przyjrzyjmy się dokładniej, jak złożyć wniosek o nadanie REGON i czym właściwie on jest.

Wypełnij wniosek o nadanie REGON

Do pobrania:

Wniosek o nadanie REGON (RG_OP) z załącznikami.pdf
Wniosek o nadanie REGON RG-OF.pdf

Co to jest REGON?

Definicję REGON-u odnajdziemy w §1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (zwane dalej Rozp. RM).

Przepis ten mówi, że REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej.

Z kolei definicję podmiotów gospodarki narodowej odnajdziemy w art. 2 pkt 11 ustawy o statystyce publicznej. W artykule tym przeczytamy, że podmiot gospodarki narodowej to:

 • osoba prawna, jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, a także

 • osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

Wobec powyższego REGON to numer identyfikacyjny przedsiębiorcy. Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.

Numer REGON składa się z 9 cyfr przypisanych danemu przedsiębiorcy. Osiem pierwszych stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta - cyfrę kontrolną.

REGON składający się z 14 cyfr posiadają jednostki lokalne. Dziewięć pierwszych cyfr to numer identyfikacyjny przedsiębiorcy (regon), który utworzył jednostkę lokalną, cztery kolejne są liczbą porządkową utworzonej jednostki lokalnej, a czternasta jest cyfrą kontrolną całego numeru identyfikacyjnego (REGON) jednostki lokalnej.

Jednostką lokalną nazywa się zakład, filię, oddział głównego przedsiębiorstwa - położone w innym miejscu niż siedziba główna, gdy pracuje tam co najmniej jedna osoba.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

 • osoby prawne,

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),

 • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Jak i gdzie złożyć wniosek o nadanie REGON?

Podmioty zarejestrowane w CEIDG i KRS

W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi  - wniosek o nadanie REGON jest wysyłany automatycznie na podstawie danych z wniosku o wpis do CEIDG, który jest przez przedsiębiorcę składany w jego urzędzie gminy/miasta. Zgodnie z obowiązującą zasadą “jednego okienka rejestracyjnego dla przedsiębiorcy” CEIDG wysyła informacje do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który już samoczynnie przyznaje numer identyfikacyjny REGON.

Jeśli chodzi o podmioty objęte KRS - wpis do REGON również jest nadawany automatycznie, z tym że na podstawie rejestracji firmy w KRS. W tym przypadku to KRS wysyła odpowiednie informacje do GUS-u, będące podstawą do nadania numeru REGON.

Nadanie REGON jest bezpłatne (nie jest to usługa dodatkowo płatna).

Podmioty niezarejestrowane w CEIDG ani KRS

Podmioty, których nie dotyczy CEIDG ani KRS muszą składać wniosek o nadanie REGON. Wniosek taki należy zgłosić do Głównego Urzędu Statystycznego na formularzu:

 • RG-OP - przeznaczonym dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz ich jednostek lokalnych z wyłączeniem m.in. przedszkoli i szkół. Wniosek ten jest składany m.in. przez wspólników spółki cywilnej czy wspólnoty mieszkaniowe. Wniosek RG-OP o nadanie REGON może również złożyć spółka kapitałowa przed zarejestrowaniem się w KRS. Do wniosku RG-OP należy dołączyć:

  • umowę spółki - kopię,

  • informacje o wspólnikach na formularzu RG-SC - oryginał,

  • gdy spółka ma więcej niż 9 kodów PKD - załącznik RG-RD,

  • gdy spółka korzysta z pełnomocnika - pełnomocnictwo; oryginał lub uwierzytelnioną kopię.

 • RG-OF - przeznaczonym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których nie dotyczy wpis do CEIDG. W praktyce wniosek taki składają najczęściej rolnicy oraz podmioty zajmujące się działalnością leczniczą.

Wniosek o nadanie REGON RG-OP lub RG-OF należy złożyć w urzędzie statystycznym w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania, w ciągu 14 dni od dnia założenia firmy.

Wniosek o nadanie REGON musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu. W przypadku spółki cywilnej podpisać muszą się wszyscy wspólnicy. Jeśli do wniosku zostanie dołączony dokument, który zawiera podpisy wszystkich wspólników potwierdzających powstanie spółki - wtedy na formularzu o nadanie REGON wystarczy jeden podpis.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, którego dotyczy składany wniosek.

Wniosek o nadanie REGON może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej (eREGON), z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Spółka cywilna musi pamiętać, że gdy otrzyma numer REGON, musi to zgłosić w CEIDG.

Tuż po złożeniu powyższych dokumentów uzyskuje się numer REGON. Uzyskanie go jest bezpłatne.

Informacje o wpisie spółki do REGON można wydrukować ze strony internetowej GUS-u. Wydruk ten jest tak samo ważny jak urzędowe potwierdzenie wpisu do rejestru REGON.

W związku ze złożeniem wniosku o nadanie REGON należy pamiętać, aby powiadomić urząd o zmianach we wpisie. Takie działanie jest obowiązkowe. Wnioski o zmianę danych składane są na tym samym formularzu, co w rejestrze REGON (tj. do CEIDG lub bezpośrednio do Urzędu Statystycznego). Wniosek "aktualizacyjny składa się w ciągu 7 dni od daty nowych okoliczności. Należy użyć tej samej tabeli, co przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru REGON.

Rejestr REGON

Rejestr REGON to zbiór informacji w systemie teleinformatycznym GUS o podmiotach gospodarki narodowej (firmach), który tworzony jest na podstawie danych zgłaszanych przez te podmioty (na podstawie wpisu do CEIDG, KRS lub wniosku o nadanie REGON).

W rejestrze są ujmowane następujące informacje:

 • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i PESEL - jeśli został nadany,

 • NIP - jeśli  został nadany,

 • numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej - jeśli takie posiadają,

 • nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada,

 • forma prawna i forma własności,

 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,

 • daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,

 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,

 • przewidywana liczba pracujących,

 • w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,

 • o jednostkach lokalnych podmiotów w wyżej wymienionym zakresie (z wyłączeniem informacji o numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz o formie prawnej i formie własności),

 • numer telefonu/faksu siedziby, e-mail oraz stronę internetową - jeśli firma taką posiada i podała te informacje do rejestru podmiotów.

Zaświadczenie o REGON

Informacja o nadanym podmiotowi numerze REGON jest jawna i powszechnie dostępna (np. poprzez wyszukiwarkę na stronie GUS-u).

Na wniosek zainteresowanego (danej firmy) urząd statystyczny ma obowiązek bezpłatnie wydać zaświadczenie o numerze REGON wnioskującego. Urząd ma na to 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Indywidualne informacje z rejestru REGON (np. nie swojej firmy) wydawane są za odpłatnością. Takie wyciągi zawierają m.in:

 • numer identyfikacyjny REGON,

 • nazwę podmiotu,

 • adres siedziby,

 • numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot poda te dane do rejestru,

 • numer identyfikacji podatkowej NIP,

 • formę prawną,

 • formę własności,

 • wykonywaną działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,

 • daty: powstania, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,

 • nazwy organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwę rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,

 • dane o jednostkach lokalnych podmiotu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów