0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - aktualizacja danych

 • ceidg-1

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zmianę danych dotyczących firmy. W celu powiadomienia o zmianach przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych wypełniają formularz CEIDG-1. W artykule przedstawiamy, jakie dane przedsiębiorca ma możliwość aktualizować za pośrednictwem wniosku CEIDG-1.

Zmiana danych a aktualizacja wniosku CEIDG-1

Przedsiębiorca, u którego zmieniają się dane związane z prowadzoną działalnością, ma obowiązek je zaktualizować, składając w tym celu wniosek CEIDG-1.

Aktualizację wniosku CEIDG-1 należy złożyć w terminie 7 dni od momentu powstania zmiany danych.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem serwisu www.biznes.gov.pl lub bezpośrednio w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

Najczęściej dokonywane zmiany dotyczące prowadzonej działalności to:

 • zmiana nazwy firmy (może być spowodowana np. zmianą nazwiska przedsiębiorcy);

 • zmiana adresu zamieszkania osoby prowadzącej działalność;

 • zmiana lub utworzenie nowego, dodatkowego miejsca wykonywania działalności;

 • rozszerzenie lub zmiana przedmiotu działalności (PKD);

 • zmiana podmiotu prowadzącego księgowość;

 • zmiana miejsca przechowywania dokumentacji księgowej;

 • zmiana numeru rachunku bankowego.

Na podstawie złożonego formularza o aktualizacji danych dotyczących firmy zostaną automatycznie powiadomione urzędy skarbowe, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pobierz darmowy wzór formularza CEIDG-1 w formacie PDF!

Od 12 grudnia 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku CEIDG-1. Poniżej można go pobrać.

Do pobrania:

Wniosek CEIDG-1.pdf

Wymagane pola przy aktualizacji danych we wniosku CEIDG-1

Wypełniając formularz CEIDG-1 dotyczący aktualizacji danych, nie ma potrzeby uzupełniania wszystkich rubryk.

W każdym wniosku o zmianę danych należy uzupełnić co najmniej następujące części:

 • część 1. Rodzaj wniosku;

 • część 2. Dane wnioskodawcy;

 • część 3. Adres zamieszkania wnioskodawcy;

 • część 5. Dane firmy;

 • część 9. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu, zaznaczając właściwe pole:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

  • Jestem ubezpieczony za granicą;

 • część 10. Oświadczenie;

 • część 14. Urząd skarbowy

– a następnie przejść do pola, w którym dokonywana będzie zmiana i przy każdym z tych pól należy postawić znak X w kwadrat przy danej części.

W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG trzeba w części 1. „Rodzaj wniosku” wybrać pozycję „Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG”, podając datę powstania zmiany.

Instrukcja wypełnienia pozostałych wymaganych części została omówiona w artykule: Wszystko o CEIDG – ewidencji działalności gospodarczej.

Zmiana danych w CEIDG

Poniżej przedstawiamy, jak wypełnić poszczególne pola, które mogą podlegać zmianie danych.

Zmiana adresu zamieszkania

Jeśli zmianie ulega adres zamieszkania przedsiębiorcy, należy w części 3. wprowadzić aktualne dane.

Zmiana danych do kontaktu

Jeśli zmianie ulegną dane do kontaktu, przedsiębiorca wskazuje aktualne dane w części 4.

W przypadku odmowy ujawniania danych kontaktowych w CEIDG należy zaznaczyć opcję „Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG”, a dane zostaną przekazane wyłącznie organom administracji.

CEIDG-1

Zmiana nazwy firmy

Jeśli zmianie ulega nazwa firmy, należy uzupełnić część 5. „Dane firmy”, w której trzeba wprowadzić poprawną, nową nazwę przedsiębiorstwa, pamiętając o tym, że nazwa firmy obowiązkowo musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy w formie nieodmienionej, przykładowo „Usługi księgowe Anna Nowak”.

Następnie należy wprowadzić także nazwę skróconą firmy. W tym zakresie przedsiębiorca nie ma obowiązku wskazywać w niej imienia i nazwiska. Niemniej jednak, jeśli przedsiębiorstwo nie posiada nazwy skróconej, trzeba podać imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Rozszerzenie przedmiotu działalności

Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (klasyfikacja PKD) należy wskazać w części 5.1. „Rodzaje działalności gospodarczej wg PKD 2007”.

Jeśli zmianie ulega przeważający rodzaj działalności gospodarczej, zaznacza się kwadrat przy opcji „Przeważający kod PKD”, podając właściwy.

Z kolei jeśli zmianie ulegają pozostałe kody PKD, można je wpisać lub wykreślić. Przedsiębiorca może zmienić kod, wpisując jego numer, a w przypadku wykreślenia danego kodu PKD należy wpisać jego kod i zaznaczyć przy tej pozycji kwadrat „Wykreślenie” – wówczas takie PKD zostanie wykreślone z wpisu.

Adres do doręczeń 

W przypadku zmiany adresu do doręczeń należy wskazać aktualny adres w części 6.

Zmiana stałego adresu prowadzenia działalności gospodarczej

Jeśli zmianie ulegnie adres stałego miejsca prowadzenia działalności, nowy adres siedziby firmy trzeba wskazać w części 7. 

W tym miejscu przedsiębiorca również wskazuje zmianę, w wyniku której działalność gospodarcza nie będzie posiadała stałego adresu prowadzenia działalności – w tym celu zaznacza się opcję „Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”.

CEIDG-1

Dodatkowe miejsce wykonywania działalności

W celu zgłoszenia dodatkowego miejsca, w którym stale prowadzona jest działalność (oddział, punkt sprzedaży, punkt przyjmowania zleceń, punkty świadczenia usługi), należy uzupełnić część 8.

Jeżeli dodatkowych miejsc jest więcej niż jedno, dodatkowo uzupełnia się załącznik CEIDG-MW.

Zmiana formy opodatkowania

Formę opodatkowania można zmienić raz w roku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku podatkowym. W celu zmiany formy opodatkowania zaznacza się właściwą opcję w części 15.

Zmiana formy opodatkowania obowiązuje począwszy od 1 stycznia do zakończenia danego roku podatkowego.

Zmiana podmiotu prowadzącego księgowość

W celu zmiany podmiotu prowadzącego księgowość należy zaznaczyć kwadrat w części 17., a następnie w pola wprowadzić nazwę nowego podmiotu prowadzącego księgowość oraz jego NIP.

Jeśli księgowość dotychczas była prowadzona przez biuro rachunkowe, a obecnie przedsiębiorca decyduje się robić to samodzielnie, należy zaznaczyć opcję „Samodzielnie”, wskazując dodatkowo dane biura i zaznaczając przy tym opcję „Rozwiązanie umowy”.

Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji księgowej

Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji księgowej zgłaszana jest poprzez zaznaczenie kwadratu przy części 19., a następnie podanie adresu miejsca przechowywania dokumentacji.

Zmiana rachunku bankowego

Nowy numer rachunku bankowego należy zgłosić, uzupełniając część 21.

Informacje w zakresie wspólności małżeńskiej

Jeśli w danym roku przedsiębiorca zawarł związek małżeński, należy wskazać w części 23., czy posiada wraz z małżonkiem wspólność majątkową.

W tym miejscu wskazuje się także datę, jeśli ustrój wspólności małżeńskiej zakończył się.

Zgłoszenie pełnomocnika

W celu zgłoszenia pełnomocnika dla prowadzonej działalności należy podać jego dane, adres do doręczeń oraz zakres pełnomocnictwa, czyli informacje, jakie obejmuje część 26.

Za pośrednictwem aktualizacji wniosku CEIDG-1 nie jest możliwe zgłoszenie zmiany w zakresie numeru PESEL, NIP oraz REGON. Ewentualne korekty w tym względzie mogą być dokonane jedynie przez urzędy, które te numery nadały lub za pośrednictwem urzędu miasta/ gminy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów