Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - aktualizacja danych

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zmianę danych dotyczących firmy. Zgłoszenie zmian powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich zaistnienia. W celu powiadomienia o zmianach przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych wypełniają formularz CEIDG-1. Na podstawie złożonego formularza o aktualizacji danych dotyczących firmy zostaną automatycznie powiadomione urzędy skarbowe, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład UbezpieczeńSspołecznych.

Najczęściej dokonywane zmiany dotyczące prowadzonej działalności to:

 • zmiana nazwy firmy (może być spowodowana np. zmianą nazwiska przedsiębiorcy);

 • zmiana adresu zamieszkania osoby prowadzącej działalność;

 • zmiana lub założenie nowego, dodatkowego miejsca wykonywania działalności;

 • rozszerzenie/zmiana przedmiotu działalności (PKD);

 • zmiana podmiotu prowadzącego księgowość;

 • zmiana miejsca przechowywania dokumentacji księgowej;

 • zmiana numeru rachunku konta bankowego.

Pobierz darmowy wzór formularza CEIDG-1 w formacie PDF!

Do pobrania:

pdf
Formularz CEIDG-1 - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia

CEIDG-1 - ogólne zasady wypełniania wniosku aktualizującego dane

Wypełniając formularz CEIDG-1 dotyczący aktualizacji danych, nie ma potrzeby uzupełniania wszystkich rubryk.

W każdym wniosku o zmianę danych należy uzupełnić co najmniej pola:

 • 01.2 Rodzaj wniosku;

 • 03.3 Numer PESEL;

 • 03.4 Numer NIP;

 • 03.5 Numer REGON;

 • 03.6 Nazwisko

 • 03.7 Pierwsze imię

 • 03.13 Data urodzenia

 • 03.15 Oświadczenie

 • 07 Nazwa skrócona

 • 13.1.2. Dane dla potrzeb KRUS: chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników (uzupełniają rolnicy)

 • 17 Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych,

a następnie przejść do pola, w którym dokonywana będzie zmiana.

W celu zgłoszenia zmian we wpisie w centralnej ewidencji należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2 wniosek o zmianę wpisu w CEIDG; data powstania zmiany (RRRR-MM-DD):_ _ _ _-_ _-_ _.

Następnie wystarczy wskazać rubryki lub pola, których zmiana będzie dotyczyła poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola.

CEIDG-1 - zmiana nazwy firmy

Poza wymaganymi danymi uzupełnianymi przy każdej aktualizacji danych należy zaznaczyć pole 06 (Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy), w którym należy wprowadzić poprawną, nową nazwę przedsiębiorstwa pamiętając o tym, że nazwa firmy obowiązkowo musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Przykład

Następnie należy zaznaczyć pole 07 i wprowadzić nazwę skróconą pamiętając, że w nazwie skróconej również nie można pominąć nazwiska przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada nazwy skróconej należy podać Imię i Nazwisko przedsiębiorcy. Pole 07 nie może pozostać nie wypełnione.

Przykład

CEIDG-1 - zmiana adresu zamieszkania

Należy zaznaczyć kwadrat przy rubryce 04 i w polach od 1 do 11 podać nowe brzmienie danych.

Przykład

CEIDG-1 - dodatkowe miejsce wykonywania działalności

W celu zgłoszenia dodatkowego miejsca, w którym stale prowadzona jest działalność (oddział, punkt sprzedaży, punkt przyjmowania zleceń, punkty świadczenia usługi), należy uzupełnić pola rubryki 11. Jeżeli dodatkowych miejsc jest więcej niż 1 należy dodatkowo uzupełnić załącznik CEIDG-MW. Wszystkie pola rubryki 11 dotyczą dodatkowego miejsca prowadzenia działalności (np. przewidywana liczba osób pracujących w tym dodatkowym miejscu, czy PKD dotyczące czynności wykonywanych w dodatkowym miejscu).

CEIDG-1 - rozszerzenie przedmiotu działalności

Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (klasyfikacja PKD):

 • przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 06.3.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony, a jedynie zastąpiony innym (kwadrat zmiany przy nazwie pola);

Przykład