Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - aktualizacja danych

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zmianę danych dotyczących firmy. W celu powiadomienia o zmianach przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych wypełniają formularz CEIDG-1. Na podstawie złożonego formularza o aktualizacji danych dotyczących firmy zostaną automatycznie powiadomione urzędy skarbowe, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Najczęściej dokonywane zmiany dotyczące prowadzonej działalności to:

 • zmiana nazwy firmy (może być spowodowana np. zmianą nazwiska przedsiębiorcy);
 • zmiana adresu zamieszkania osoby prowadzącej działalność;
 • zmiana lub założenie nowego, dodatkowego miejsca wykonywania działalności;
 • rozszerzenie/zmiana przedmiotu działalności (PKD);
 • zmiana podmiotu prowadzącego księgowość;
 • zmiana miejsca przechowywania dokumentacji księgowej;
 • zmiana numeru rachunku konta bankowego.

Pobierz darmowy wzór formularza CEIDG-1 w formacie PDF!

Do pobrania:

pdf
Formularz CEIDG-1 .pdf druk do ręcznego wypełnienia
pdf
Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG_2018.pdf druk do ręcznego wypełnienia

CEIDG-1 - ogólne zasady wypełniania wniosku aktualizującego dane

Wypełniając formularz CEIDG-1 dotyczący aktualizacji danych, nie ma potrzeby uzupełniania wszystkich rubryk.

W każdym wniosku o zmianę danych należy uzupełnić co najmniej pola:

 • 01.2 Rodzaj wniosku;
 • 03.3 Numer PESEL;
 • 03.4 Numer NIP;
 • 03.5 Numer REGON;
 • 03.6 Nazwisko
 • 03.7 Pierwsze imię
 • 03.13 Data urodzenia
 • 03.15 Oświadczenie
 • 07 Nazwa skrócona
 • 13.1.2. Dane dla potrzeb KRUS: chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników (uzupełniają rolnicy)
 • 17 Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych,

a następnie przejść do pola, w którym dokonywana będzie zmiana.

W celu zgłoszenia zmian we wpisie w centralnej ewidencji należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2 wniosek o zmianę wpisu w CEIDG; data powstania zmiany (RRRR-MM-DD):_ _ _ _-_ _-_ _.

Następnie wystarczy wskazać rubryki lub pola, których zmiana będzie dotyczyła poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola.

Dane we wniosku CEIDG dzielą się na dane ewidencyjne oraz dane dane informacyjne. Dane ewidencyjne określają określają tożsamość (Pesel, nip,), a także dane o działalności, np. kody PKD, czy dane o działalności. Na zgłoszenie zmian w zakresie danych ewidencyjno-informacyjnych, przedsiębiorca ma 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Dane informacyjne, to np. daty: rozpoczęcia, zawieszenia czy wznowienia działalności. Zgłoszenie zmian w tym zakresie, przedsiębiorca może zgłosić w każdym czasie. Ważne jednak, aby stosował się do terminów uregulowanych w odpowiednich ustawach, np. w Ordynacji Podatkowej.

CEIDG-1 - zmiana nazwy firmy

Poza wymaganymi danymi uzupełnianymi przy każdej aktualizacji danych należy zaznaczyć pole 06 (Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy), w którym należy wprowadzić poprawną, nową nazwę przedsiębiorstwa pamiętając o tym, że nazwa firmy obowiązkowo musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Przykład

Następnie należy zaznaczyć pole 07 i wprowadzić nazwę skróconą pamiętając, że w nazwie skróconej również nie można pominąć nazwiska przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada nazwy skróconej należy podać Imię i Nazwisko przedsiębiorcy. Pole 07 nie może pozostać nie wypełnione.

Przykład

CEIDG-1 - zmiana adresu zamieszkania

Należy zaznaczyć kwadrat przy rubryce 04 i w polach od 1 do 11 podać nowe brzmienie danych.

Przykład

CEIDG-1 - dodatkowe miejsce wykonywania działalności

W celu zgłoszenia dodatkowego miejsca, w którym stale prowadzona jest działalność (oddział, punkt sprzedaży, punkt przyjmowania zleceń, punkty świadczenia usługi), należy uzupełnić pola rubryki 11. Jeżeli dodatkowych miejsc jest więcej niż 1 należy dodatkowo uzupełnić załącznik CEIDG-MW. Wszystkie pola rubryki 11 dotyczą dodatkowego miejsca prowadzenia działalności (np. przewidywana liczba osób pracujących w tym dodatkowym miejscu, czy PKD dotyczące czynności wykonywanych w dodatkowym miejscu).

CEIDG-1 - rozszerzenie przedmiotu działalności

Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (klasyfikacja PKD):

 • przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 06.2.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony, a jedynie zastąpiony innym (kwadrat zmiany przy nazwie pola);

Przykład

ceidg-1 - pkd

 • pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych lub wykreślanie już zbędnych. Przedsiębiorca może zmienić kod, podając jako zmianę kod działalności niewpisany dotychczas do CEIDG. Jeżeli natomiast przedsiębiorca chce wykreślenia kodu już wpisanego w CEIDG, należy zaznaczyć zmianę (kwadrat przy polu 06.2.), podać wykreślany kod i zaznaczyć kwadrat „Wykreślenie”. Kolejność podawania nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia. Nie muszą być więc podawane w kolejności, w jakiej widnieją na wniosku rejestrującym pierwotnie działalność.

Przykład

ceidg-1 - zmiana pkd

CEIDG-1 - zmiana podmiotu prowadzącego księgowość

W celu zmiany podmiotu prowadzącego księgowość należy zaznaczyć kwadrat przy rubryce 21, a następnie w pola wprowadzić nazwę nowego podmiotu prowadzącego księgowość oraz numer identyfikacyjny NIP tego podmiotu.

Przykład

CEIDG-1 - zmiana miejsca przechowywania dokumentacji księgowej

Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji księgowej zgłaszana jest poprzez zaznaczenie kwadratu przy rubryce 22, a następnie podaniu adresu miejsca przechowywania dokumentacji.

Jeżeli adres przechowywana dokumentacji powiela się z adresami podanymi w polu 04 lub 05 lub 10 lub 11 wystarczy wskazać, że jest taki sam zaznaczając kwadrat przy odpowiedniej pozycji.

Przykład

CEIDG-1 - zmiana rachunku bankowego

Nowy numer rachunku bankowego należy zgłosić, uzupełniając rubrykę 27.1

ceidg-1 - rachunek bankowy

Jakich zmian nie można dokonać poprzez formularz CEIDG-1?

Nie jest możliwe zgłoszenie zmiany w zakresie pól 03.3 (PESEL), 03.4 (NIP) oraz 03.5 (REGON). Ewentualne korekty w tym zakresie mogą być dokonane jedynie przez urzędy, które te numery nadały lub za pośrednictwem urzędu gminy.

Gdzie złożyć formularz CEIDG-1 aktualizujący dane?

Uzupełniony formularz można złożyć osobiście w urzędzie gminy czy miasta. Można również skorzystać z elektronicznej wysyłki, która wymaga:

 • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, lub

 • profilu zaufanego ePUAP - uzyskanie profilu zaufanego jest bezpłatne, wymaga jedynie rejestracji na http://epuap.gov.pl/ oraz potwierdzenia swojej tożsamości w wybranym urzędzie.