0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Zaświadczenie jest dokumentem, który potwierdza dany stan prawny lub określony fakt. Zazwyczaj, aby zostało wydane, osoba ubiegająca się o poświadczenie aktualnego stanu sprawy musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenie wydawane jest wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa lub na żądanie osoby ubiegającej się o nie. Może ono dotyczyć przeróżnych kwestii, np. potwierdzenie faktu niezalegania w podatkach lub zaświadczenie, które potwierdza status podatnika VAT.

Wniosek o wydanie zaświadczenia - darmowy wzór do pobrania!

Do pobrania:

Wniosek do wydanie zaświadczenia.pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx

Wniosek o wydanie zaświadczenia - termin wydania zaświadczenia

Po złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia powinno ono zostać wydane w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku. Termin ten jednak dotyczy tylko organów administracji publicznej.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia?

Przed otrzymaniem zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku z prośbą o jego wydanie. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia nie jest odgórnie narzucony, jednak wyróżnić można kilka elementów, które zazwyczaj dokument ten posiada. Zaliczyć do nich można:

Miejscowość i data

Jak zostało wspomniane powyżej, zaświadczenie powinno zostać wydane w ciągu siedmiu dni od daty, w której został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia. W związku z tym istotne jest umieszczenie daty na dokumencie, która będzie potwierdzeniem tego, czy zaświadczenie zostało wydane we właściwym terminie.

Określenie stron

Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL. Jeśli zaś wniosek dotyczy firm lub właściwych organów, konieczne jest podanie nazwy, siedziby i numeru NIP (jeśli został nadany).

Cel wydania zaświadczenia

Zaświadczenie może dotyczyć różnych kwestii, w związku  z czym odmienny będzie także cel składania wniosku. W dokumencie tym należy jasno i precyzyjnie określić, czego ma dotyczyć zaświadczenie, które ma zostać wystawione na podstawie wniosku.

Powód ubiegania się o zaświadczenie

Ważne jest, aby wniosek o wydanie zaświadczenia wskazywał, w jakim celu zaświadczenie zostanie wykorzystane. Często jest ono przedkładane innym organom. W takiej sytuacji na wniosku zamieszcza się adnotację, iż zaświadczenie zostanie złożone innemu organowi administracji. Wskazane jest podanie jego nazwy, choć nie jest to obowiązkowe.

Ilość egzemplarzy

W wielu przypadkach wystarczającą liczbą jest jedno lub dwa zaświadczenia. Natomiast gdy chcemy doprecyzować ilość koniecznych egzemplarzy, należy to zrobić we wniosku o wydanie zaświadczenia.

Podpis

Pod treścią wniosku umieszcza się własnoręczny podpis wnioskującego. Wskazane jest, by podpis ten był czytelny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów