0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz SD-Z2 - wzór z szerokim omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymując darowiznę, należy odprowadzić z tego tytułu do urzędu skarbowego podatek od otrzymanego wzbogacenia. Jednak podatnik, który otrzymał darowiznę od najbliższych osób, może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Pobierz formularz SD-Z2 wraz z omówieniem.

Grupy podatkowe i zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wymienia następujące grupy podatkowe:

  • I grupa - małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,
  • II grupa - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
  • III grupa - pozostałe osoby.

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej:

1) 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

2) 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

3) 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Warto mieć na uwadze, że na skutek zapowiedzi Ministerstwa Finansów gdy wejdą nowe przepisy (jeszcze są w fazie projektu) wprowadzone zostaną wyższe kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.

Grupa podatkowaObowiązująca kwota zwolnieniaZapowiedzenia kwota zwolnienia
I grupa9.637 zł10.434 zł
II grupa7.276 zł7.878 zł
III grupa4.902 zł5.308 zł

Zwolnieniu od podatku podlega również nabyty spadek/darowizna od najbliższej rodziny, czyli od: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę niezależnie od wartości spadku/darowizny. Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, obdarowany musi złożyć w urzędzie druk SD-Z2.

Do pobrania:

Formularz SD-Z2.pdf

Kiedy należy złożyć formularz SD-Z2?

W celu skorzystania ze zwolnienia od zapłaty podatku, należy zgłosić fakt otrzymania darowizny do właściwego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2, w ciągu 6 miesięcy od nabycia spadku/darowizny.

Natomiast w sytuacji, gdy otrzymana darowizna przekroczy wartość zwolnioną od podatku, konieczne jest złożenie wniosku SD-3 w ciągu miesiąca od dnia nabycia spadku/darowizny.

Formularz SD-Z2 wraz z omówieniem

Dane podatnika i informacje o darowiźnie na formularzu SD-Z2

Podatnik rozpoczyna uzupełnianie formularza SD-Z2 od wpisania swojego numeru NIP lub PESEL w polu nr 1.

Następnie w polach o numerze 4 i 5 uzupełnia datę nabycia darowizny oraz datę powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizn data nabycia i data powstania obowiązku podatkowego zazwyczaj jest taka sama. Natomiast jeśli chodzi o spadek, data nabycia darowizny to dzień śmierci spadkobiercy, zaś data powstania obowiązku podatkowego to dzień przyjęcia spadku.

formularz sd-z2

Część A - Miejsce i cel składania zgłoszenia

W części A w punkcie nr 6 uzupełnia się dane właściwego urzędu skarbowego. Zazwyczaj jest nim urząd właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika, który otrzymał darowiznę. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przedmiotem darowizny jest nieruchomość. Wówczas właściwym urzędem skarbowym będzie ten, na obszarze którego znajduje się dana nieruchomość.

Natomiast w polu nr 7 części A formularza SD-Z2 zaznacza się kwadrat 1, czyli “złożenie zgłoszenia”. Jeśli jednak podatnik dokonuje korekty zgłoszenia - zaznacza kwadrat nr 2 “korekta zgłoszenia”.

formularz sd-z2
Część B - Dane identyfikujące i adres zamieszkania podatnika

W tej części formularza należy wpisać dokładne dane osobowe oraz adres zamieszkania podatnika, czyli osoby obdarowanej.

formularz sd-z2

Część C - Dane identyfikujące i adres zamieszkania darczyńcy

Ta część formularza SD-Z2 wymaga podania danych osobowych i adresu zamieszkania osoby, od której pochodzi darowizna, czyli danych darczyńcy.

formularz sd-z2

Część D - Tytuł nabycia rzeczy lub praw majątkowych

Obowiązkowe jest wskazanie tytułu, z jakiego podatnik otrzymał przedmiot lub prawa majątkowe. W przypadku otrzymania darowizny podatnik zaznacza kwadrat nr 6, czyli “darowizna”.

formularz sd-z2

Część E - Nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1A ustawy

Tę część uzupełniają osoby, które w poz. 40 (część D) zaznaczyły kwadrat nr 9 nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy.

formularz sd-z2

Część F - Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych

Dokument potwierdzający otrzymanie darowizny wnioskodawca wykazuje w tej części formularza SD-Z2. Jeśli przedmiotem darowizny są środki pieniężne i nie została spisana umowa potwierdzająca tę czynność, w części F należy zaznaczyć kwadrat nr 50. Wówczas potwierdzeniem darowizny może być wyciąg bankowy lub inny dowód przekazania majątku, który to dokumentuje.

Jeśli jednak darowizna została udokumentowana pisemną umową, należy zaznaczyć w części F formularza, w punkcie nr 48 - “umowa”.

Dokumentu potwierdzającego otrzymanie darowizny nie załącza się do składanego w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2. Natomiast gdyby podatnik został wezwany, musi go okazać organom skarbowym. W związku z tym dowód ten należy przechowywać w dokumentacji.

formularz sd-z2

Część G - Dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych

W części G wykazuje się rzeczy i prawa majątkowe, które wnioskodawca otrzymał, a także miejsce ich użytkowania. Jeśli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, uzupełnia się pole nr 7 - “środki pieniężne”. Natomiast, gdy darowiznę stanowi ruchomość, należy określić jej wartość rynkową i uwzględnić w ostatniej kolumnie formularza SD-Z2.

Wartość rynkową szacuje się na dzień otrzymania darowizny, porównując otrzymany przedmiot z innymi dostępnymi na rynku o podobnych cechach.

W kolumnie “Wielkość udziału nabytego z rzeczy lub w prawie majątkowym” podatnik zamieszcza informację, czy posiada pełne prawo do darowizny (zaznacza opcję 100%) czy tylko częściowe. Jeśli przedmiot darowizny został przekazany dwóm osobom, wówczas wpisuje się 50%, w kolumnie obok. W takim przypadku każda z osób obdarowanych musi złożyć oddzielną deklarację.

formularz sd-z2

 

Osoby, które nabyły przedsiębiorstwo w spadku są zwolnione z podatku - jednakże muszą dokonać zgłoszenia otrzymania darowizny w postaci własności przedsiębiorstwa na formularzu SD-ZP. Dokładne wskazówki, w artykule: Jak wygląda zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa? 

Część H - Dane dotyczące określenia stosunku pokrewieństwa

Wypełniając część H formularza SD-Z2, podatnik musi zachować dużą ostrożność. Należy tutaj określić stosunek pokrewieństwa, a więc kim jest obdarowany dla darczyńcy. W tym celu zaznacza się właściwą kratkę.

formularz sd-z2

Część I - Sposób przekazania darowizny pieniężnej

Część I formularza SD-Z2 wypełniana jest tylko wtedy, gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne. Istotne jest tutaj zaznaczenie, w jaki sposób pieniądze zostały przekazane obdarowanemu. Należy mieć na względzie, że przekazanie pieniędzy w darowiźnie nie powinno mieć formy gotówkowej. Bowiem w takiej sytuacji bez względu na to, kto przekazał darowiznę i w jakiej kwocie konieczne będzie odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego. Ważne jest, by móc udokumentować wysokość darowizny, np. poprzez formularz przelewu.

formularz sd-z2

Część J - Uwagi składającego zgłoszenie

Ta część może pozostać pusta. Jeśli jednak podatnik ma jakieś uwagi, na przykład chce podać adres do korespondencji, który nie jest tożsamy z adresem wskazanym w punkcie B formularza SD-Z2, dane te zamieszcza właśnie tutaj.

formularz sd-z2

Część K - Podpis nabywcy

Część K jest ostatnią wypełnianą przez podatnika częścią formularza SD-Z2. Należy tutaj wpisać datę wypełnienia deklaracji, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz podpis.

formularz sd-z2

Wypełniony formularz SD-Z2 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. Można go dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub przekazać pocztą elektroniczną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów