0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz SD-Z2 - wzór z szerokim omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymując darowiznę, należy odprowadzić z tego tytułu do urzędu skarbowego podatek od otrzymanego wzbogacenia. Jednak podatnik, który otrzymał darowiznę od najbliższych osób, może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Pobierz formularz SD-Z2 wraz z omówieniem.

Grupy podatkowe i zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wymienia następujące grupy podatkowe:

 • I grupa - małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,
 • II grupa - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
 • III grupa - pozostałe osoby.

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna otrzymana po 1 lipca 2023 roku o wartości nieprzekraczającej:

 • 36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 27 090 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
 • 5 733 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Zwolnieniu od podatku podlega również nabyty spadek/darowizna od najbliższej rodziny, czyli od: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę niezależnie od wartości spadku/darowizny. Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, obdarowany musi złożyć w urzędzie druk SD-Z2.

Do pobrania:

Formularz SD-Z2.pdf

Kiedy należy złożyć formularz SD-Z2?

W celu skorzystania ze zwolnienia od zapłaty podatku, należy zgłosić fakt otrzymania darowizny do właściwego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2, w ciągu 6 miesięcy od nabycia spadku/darowizny.

Natomiast w sytuacji, gdy otrzymana darowizna przekroczy wartość zwolnioną od podatku, konieczne jest złożenie wniosku SD-Z2 w ciągu miesiąca od dnia nabycia spadku/darowizny.

Formularz SD-Z2 wraz z omówieniem

Dane podatnika i informacje o darowiźnie na formularzu SD-Z2

Podatnik rozpoczyna uzupełnianie formularza SD-Z2 od wpisania swojego numeru NIP lub PESEL w polu nr 1.

Następnie w polach o numerze 4 i 5 uzupełnia datę nabycia darowizny oraz datę powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizn data nabycia i data powstania obowiązku podatkowego zazwyczaj jest taka sama. Natomiast jeśli chodzi o spadek, data nabycia darowizny to dzień śmierci spadkobiercy, zaś data powstania obowiązku podatkowego to dzień przyjęcia spadku.

formularz sd-z2

Część A - Miejsce i cel składania zgłoszenia

W części A w punkcie nr 6 uzupełnia się dane właściwego urzędu skarbowego. Zazwyczaj jest nim urząd właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika, który otrzymał darowiznę. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przedmiotem darowizny jest nieruchomość. Wówczas właściwym urzędem skarbowym będzie ten, na obszarze którego znajduje się dana nieruchomość.

Natomiast w polu nr 7 części A formularza SD-Z2 zaznacza się kwadrat 1, czyli “złożenie zgłoszenia”. Jeśli jednak podatnik dokonuje korekty zgłoszenia - zaznacza kwadrat nr 2 “korekta zgłoszenia”.

formularz sd-z2
Część B - Dane identyfikujące i adres zamieszkania podatnika

W tej części formularza należy wpisać dokładne dane osobowe oraz adres zamieszkania podatnika, czyli osoby obdarowanej.

formularz sd-z2

Część C - Dane identyfikujące i adres zamieszkania darczyńcy

Ta część formularza SD-Z2 wymaga podania danych osobowych i adresu zamieszkania osoby, od której pochodzi darowizna, czyli danych darczyńcy.

formularz sd-z2

Część D - Tytuł nabycia rzeczy lub praw majątkowych

Obowiązkowe jest wskazanie tytułu, z jakiego podatnik otrzymał przedmiot lub prawa majątkowe. W przypadku otrzymania darowizny podatnik zaznacza kwadrat nr 6, czyli “darowizna”.

formularz sd-z2

Część E - Nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1A ustawy

Tę część uzupełniają osoby, które w poz. 40 (część D) zaznaczyły kwadrat nr 9 nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy.

formularz sd-z2

Część F - Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych

Dokument potwierdzający otrzymanie darowizny wnioskodawca wykazuje w tej części formularza SD-Z2. Jeśli przedmiotem darowizny są środki pieniężne i nie została spisana umowa potwierdzająca tę czynność, w części F należy zaznaczyć kwadrat nr 50. Wówczas potwierdzeniem darowizny może być wyciąg bankowy lub inny dowód przekazania majątku, który to dokumentuje.

Jeśli jednak darowizna została udokumentowana pisemną umową, należy zaznaczyć w części F formularza, w punkcie nr 48 - “umowa”.

Dokumentu potwierdzającego otrzymanie darowizny nie załącza się do składanego w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2. Natomiast gdyby podatnik został wezwany, musi go okazać organom skarbowym. W związku z tym dowód ten należy przechowywać w dokumentacji.

formularz sd-z2

Część G - Dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych

W części G wykazuje się rzeczy i prawa majątkowe, które wnioskodawca otrzymał, a także miejsce ich użytkowania. Jeśli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, uzupełnia się pole nr 7 - “środki pieniężne”. Natomiast, gdy darowiznę stanowi ruchomość, należy określić jej wartość rynkową i uwzględnić w ostatniej kolumnie formularza SD-Z2.

Wartość rynkową szacuje się na dzień otrzymania darowizny, porównując otrzymany przedmiot z innymi dostępnymi na rynku o podobnych cechach.

W kolumnie “Wielkość udziału nabytego z rzeczy lub w prawie majątkowym” podatnik zamieszcza informację, czy posiada pełne prawo do darowizny (zaznacza opcję 100%) czy tylko częściowe. Jeśli przedmiot darowizny został przekazany dwóm osobom, wówczas wpisuje się 50%, w kolumnie obok. W takim przypadku każda z osób obdarowanych musi złożyć oddzielną deklarację.

formularz sd-z2

 

Osoby, które nabyły przedsiębiorstwo w spadku są zwolnione z podatku - jednakże muszą dokonać zgłoszenia otrzymania darowizny w postaci własności przedsiębiorstwa na formularzu SD-ZP. Dokładne wskazówki, w artykule: Jak wygląda zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa? 

Część H - Dane dotyczące określenia stosunku pokrewieństwa

Wypełniając część H formularza SD-Z2, podatnik musi zachować dużą ostrożność. Należy tutaj określić stosunek pokrewieństwa, a więc kim jest obdarowany dla darczyńcy. W tym celu zaznacza się właściwą kratkę.

formularz sd-z2

Część I - Sposób przekazania darowizny pieniężnej

Część I formularza SD-Z2 wypełniana jest tylko wtedy, gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne. Istotne jest tutaj zaznaczenie, w jaki sposób pieniądze zostały przekazane obdarowanemu. Należy mieć na względzie, że przekazanie pieniędzy w darowiźnie nie powinno mieć formy gotówkowej. Bowiem w takiej sytuacji bez względu na to, kto przekazał darowiznę i w jakiej kwocie konieczne będzie odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego. Ważne jest, by móc udokumentować wysokość darowizny, np. poprzez formularz przelewu.

formularz sd-z2

Część J - Uwagi składającego zgłoszenie

Ta część może pozostać pusta. Jeśli jednak podatnik ma jakieś uwagi, na przykład chce podać adres do korespondencji, który nie jest tożsamy z adresem wskazanym w punkcie B formularza SD-Z2, dane te zamieszcza właśnie tutaj.

formularz sd-z2

Część K - Podpis nabywcy

Część K jest ostatnią wypełnianą przez podatnika częścią formularza SD-Z2. Należy tutaj wpisać datę wypełnienia deklaracji, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz podpis.

formularz sd-z2

Wypełniony formularz SD-Z2 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. Można go dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub przekazać pocztą elektroniczną.

Najczęstsze pytania dotyczące formularza SD-Z2

 • Jak zgłosić otrzymanie darowizny?

  A zgłosić otrzymanie darowizny, można osobiście udać się do Urzędu Skarbowego lub skorzystać z formularza dostępnego online na stronie Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl). Należy wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go w formie elektronicznej.
 • Jest to specjalny druk, który służy do zgłaszania otrzymania darowizny od najbliższych członków rodziny (tj. wstępni, zstępni, pasierbowie, macocha, ojczym, rodzeństwo). Złożenie tego formularza pozwala na uniknięcie obowiązku płacenia podatku od darowizny.
 • Druk SD-Z2 powinna złożyć osoba, która otrzymała darowiznę. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy darowizna dotyczy nieruchomości zawartej w akcie notarialnym – wówczas za zgłoszenie odpowiedzialny jest notariusz, który sporządził akt notarialny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów