Poradnik Przedsiębiorcy

Potrącenie z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku należy ustalić i pobrać odrębnie, stosownie do obowiązujących w tym zakresie regulacji. Zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub  macierzyński podlega potrąceniom na zasadach właściwych dla emerytur. Obliczenia kwoty potrącenia należy więc dokonać oddzielnie.

Potrącenie z wynagrodzenia

Potrącenie z wynagrodzenia sum egzekwowanych na pokrycie świadczeń niealimentacyjnych są limitowane odpowiednio do wysokości wynagrodzenia oraz objęte kwotą wolną od potrąceń. Jeśli chodzi o potrącenia alimentacyjne, limit wynosi w 1/2 wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych. Istnieje też kwota wolna od potrąceń, która stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy po odliczeniach składkowo-podatkowych. Kwota wolna podlega zmniejszeniu w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Uzyskanie wynagrodzenia za pracę  jedynie za część miesiąca nie ma wpływu na wysokość kwoty wolnej od potrąceń.

Ważne!

Kwota wolna od potrąceń nie ulega zmniejszeniu w razie wypłaty wynagrodzenia za część miesiąca.

Wynagrodzenie za czas choroby jest objęte tymi samymi normami ochronnymi w zakresie potrąceń, co wynagrodzenie za pracę. Aby obliczyć kwotę potrącenia, należy te świadczenia w skali tego samego miesiąca ze sobą sumować.

Potrącenie z zasiłku

Dla zasiłku chorobowego limit potrącenia na zaspokojenie egzekwowanych należności niealimentacyjnych to 25% kwoty zasiłku (przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Zasiłek chorobowy jest wolny od egzekucji na powyższe cele wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury. W tym przypadku jednak odmiennie niż przy wynagrodzeniu kwota wolna, zgodnie ze stanowiskiem ZUS, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Nie ma natomiast znaczenia wymiar zatrudnienia pracownika.

Jeżeli zasiłek przysługuje jedynie za część miesiąca, kwotę wolną należy ustalić, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni, za które zasiłek przysługuje.  Potrącenie egzekucyjne należności niealimentacyjnych nie może naruszyć kwoty wolnej, która jest równa części zasiłku po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Jak powinno prawidłowo wyglądać potrącenie z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego?

Przykład 1.

Komornik sądowy dokonał zajęcia na poczet należności niealimentacyjnych wynagrodzenia oraz wierzytelności zasiłku chorobowego pracownika. Pracownik przez cały kwiecień  chorował i w tym miesiącu uzyskał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 1500 zł oraz zasiłek chorobowy  w kwocie 600  zł za 13 dni niezdolności do pracy.

Do wynagrodzenia pracownika stosuje się podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł), a pracodawca jest upoważniony do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

Pracodawca potrącił na poczet zajęcia:

z wynagrodzenia chorobowego 0 zł, według wyliczenia:

  • maksymalna kwota potrącenia: 1500  zł - (135 zł + 88 zł) = 1277 zł; 1/2 × 1277 zł = 638,5  zł,

  • kwota wolna: 1355,69 zł

  • dostępna kwota potrącenia 0 zł; kwota wolna jest wyższa od wynagrodzenia netto, tj.  1277 zł < 1355,69 zł,

z zasiłku chorobowego 150 zł, według wyliczenia:

  • maksymalna kwota potrącenia: 25% ×  600 zł = 150 zł,

  • kwota wolna: 441,28 zł : 30 dni = 14,71 zł; 14,71 zł × 13 dni = 191,23 zł,

  • wysokości potrącenia pod kątem kwoty wolnej: 600 zł - 108 zł = 492 zł; 492 zł - 150 zł = 342 zł; 342 zł >191,23  zł.