0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator umów o dzieło 2024

Wielkość tekstu:

Kalkulator umów o dzieło 2024
%

Kalkulator umowa o dzieło 2024

Kalkulator umów o dzieło pozwala oszacować całkowity koszt, który ponosi zamawiający w momencie zawarcia umowy cywilnoprawnej. Dzięki niemu można sprawdzić w szczególności kwotę:

 • wynagrodzenia brutto, stanowiącą pełny koszt zatrudnienia wykonawcy;
 • podatku dochodowego;
 • kosztów uzyskania przychodu;
 • do wypłaty wykonawcy za wykonanie czynności związanych z umową.

Kalkulator umożliwia przeliczenie kosztów zarówno przy kosztach standardowych, jak i z kosztów przysługujących przy przeniesieniu praw autorskich (50% kosztów).

Kalkulator umowa o dzieło 2024 - co można z niego wyczytać?

Kalkulator umów o dzieło wylicza poszczególne składniki i obciążenia w związku z wykonaniem i rozliczeniem takiej umowy.

Kwota brutto podana w kalkulatorze umów o dzieło to należność z tytułu umowy przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy.

Kwota netto, jaką wylicza kalkulator umów o dzieło, jest to kwota należności do wypłaty wykonawcy dzieła z tytułu wykonanej umowy, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.

Całkowity koszt to kwota brutto, ponieważ umowa o dzieło nie jest oskładkowana.

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – koszty uzyskania przychodu

Kalkulator umów o dzieło przy wyliczaniu wynagrodzenia pozwala w przypadku przeniesienia praw autorskich na zastosowanie kosztów stanowiących 50% uzyskanego przez podatnika przychodu (wynagrodzenia brutto). Zastosowanie tego rodzaju kosztów ma miejsce wyłącznie w przypadku zawierania umowy z przeniesieniem praw autorskich. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów autorskich, który wynosi 120 000,00 zł. Gdy przekroczą one podaną kwotę, wówczas podatek oblicza się bez ich zastosowania.

W pozostałych przypadkach są stosowane standardowe koszty uzyskania, które podobnie jak przy umowie zlecenie stanowią 20% przychodu. 

Ograniczenia kosztów autorskich (120 000 zł) nie pomniejszają koszty 20-procentowe, które stosuje się przy pozostałych umowach. Jeśli więc pracownik ma zawarte dwie umowy – jedną z przeniesieniem praw autorskich, a drugą bez – wówczas do limitu wlicza się tylko koszty naliczane z tej pierwszej, gdzie stosowane są koszty autorskie.

Oblicz podatki od umowy o dzieło w kalkulatorze 2024

Wysokość podatku dochodowego, jaki podaje kalkulator umów o dzieło, może być ustalana dla:

 • opodatkowania na zasadach ogólnych, gdzie przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów (czyli dochodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu). Aktualnie obowiązują dwie stawki:
 • 12% – pierwszy próg podatkowy dla dochodów nieprzekraczających od 2022 roku kwoty 120 000 zł,
 • 32% – drugi próg podatkowy, dla dochodów powyżej górnej granicy;
 • zryczałtowanego podatku, który ma szczególne zastosowanie w momencie, gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł brutto. Wówczas bowiem należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania;
 • zwolnienie z PIT – przysługuje osobom, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek. Ma to związek z zastosowaniem w trakcie roku kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł;
 • ulga podatkowa – od 1 stycznia 2023 roku wykonawca dzieła ma nowy przywilej, a mianowicie ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku podatkowego. Wykonawca dzieła składa płatnikowi odpowiedni wniosek w formie PIT-2, gdzie deklaruje, z jakiej części kwoty wolnej od podatku chce skorzystać: 
  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – 300 zł,

  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – 150 zł,

  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek – 100 zł,

  • podwójnej –  600 zł.

 

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem 2024

Kalkulator umów o dzieło umożliwia obliczenie wynagrodzenia dla osoby, która jest jednocześnie zatrudniona w danym zakładzie na podstawie stosunku pracy. Taka opcja jest dostępna po zaznaczeniu opcji „własny pracownik”. Przychód z tytułu umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem podlega zarówno opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak i oskładkowaniu – tak, jak wynagrodzenie z etatu.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględnia się wynagrodzenie z pracy na etacie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło uzyskane przez tę osobę w danym miesiącu. 

kalkulator umów o dzieło

Zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS-u 2024

Od 1 stycznia 2021 roku konieczne jest zgłoszenie przez płatnika składek lub osobę fizyczną zlecającej dzieło każdej umowy o dzieło w ZUS-ie. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 • zawartych z własnym pracownikiem;
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem;
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło należy poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu RUD, który można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej na temat tego, jak wypełniać formularz ZUS RUD można przeczytać: Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS-u – formularz RUD.

Przykłady wyliczeń wynagrodzenia z umowy o dzieło - brutto, netto i koszty 2024

Przykład 1.

Pan Radosław podpisał umowę o dzieło na kwotę 3 600,00 zł. Nie jest to umowa zawarta z własnym pracodawcą, zastosowanie mają tu 20-procentowe koszty uzyskania przychodu. Osoba ta nie złożyła wniosku o zastosowanie ulgi podatkowej.  Jaki będzie całkowity koszt zatrudnienia i kwota do wypłaty?

Wynagrodzenie brutto: 3 600,00 zł
Koszty: 3 600,00 zł × 20% = 720,00 zł
Podatek: (3 600,00 zł - 720,00 zł) × 12% = 345,60 zł, w zaokrągleniu 346,00 zł
Wynagrodzenie netto: 3 600,00 zł - 346,00 zł = 3 244,00 zł
Koszt całkowity równa się kwocie brutto, czyli wynosi 3 600,00 zł

Przykład 2. 

Pani Aneta zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Wynagrodzenie w umowie zostało ustalone na kwotę 10 000,00 zł. Nie jest to umowa zawarta z własnym pracodawca, zastosowanie mają tu 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Osoba ta nie złożyła wniosku o zastosowanie ulgi podatkowej. Jaki będzie całkowity koszt  zatrudnienia i kwota do wypłaty?

Wynagrodzenie brutto: 10 000,00 zł
Koszty: 10 000,00 zł × 50% = 5 000,00 zł
Podatek: (10 000,00 zł - 5 000,00 zł) × 12% = 600 zł
Wynagrodzenie netto:10 000,00 zł - 600,00 zł = 9 400,00 zł
Koszt całkowity równa się kwocie brutto, czyli wynosi 9 400,00 zł

Przykład 3.

Pani Bożena zawarła umowę o dzieło na kwotę 1 200,00 zł brutto i złożyła wniosek o nienaliczanie podatku. Jaki będzie całkowity koszt  zatrudnienia i kwota do wypłaty?

Wynagrodzenie brutto: 1 200,00 zł
Wynagrodzenie netto: 1 200,00 zł
Koszt całkowity równa się kwocie brutto, czyli wynosi 1 200,00 zł

Przykład 4.

Pan Marian zawarł umowę o dzieło z własnym pracodawcą na kwotę 2 000,00 zł w 2034 roku. Jaki będzie całkowity koszt  zatrudnienia i kwota do wypłaty?

Obliczenie składek od wynagrodzenia wygląda następująco:

Suma składek na ubezpieczenia społeczne 274,20 zł, w tym:

 • emerytalna: 2 000,00 zł × 9,76% = 195,20 zł
 • rentowa: 2 000,00 zł × 1,5% = 30,00 zł
 • chorobowa: 2 000,00 zł × 2,45% = 49,00 zł

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2 000,00 zł - 274,20 zł = 1 725,80 zł

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1 725,80 zł × 9% = 155,32 zł

Suma składek na finansowanych przez zlecającego – 409,60 zł, w tym:

 • składka emerytalna: 2 000,00 zł × 9,76% = 195,20 zł
 • składka rentowa: 2 000,00 zł × 6,5% = 130,00 zł
 • składka wypadkowa: 2 000,00 zł × 1,67% = 33,40 zł
 • Fundusz Pracy: 2 000,00 zł × 2,45% = 49,00 zł
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 2 000 zł × 0,1% = 2,00 zł

Koszty: (2 000,00 zł - 274,20 zł) × 20% = 345,16 zł 

Podstawa opodatkowania: 2 000,00 zł - 274,20 zł - 345,16 zł = 1 380,64 zł → 1 381,00 zł

Zaliczka na podatek: 1 381,00 zł × 12% = 165,72 zł → 166,00 zł 

Wynagrodzenie netto: 2 000,00 zł - 274,20 zł - 155,32 zł - 166,00  zł = 1 404,48 zł

Koszt całkowity: 2 000,00 zł + 409,60 zł = 2 409,60 zł

Przykład 5.

Pan Radosław podpisał umowę o dzieło na kwotę 4 000,00 zł. Nie jest to umowa zawarta z własnym pracodawca, zastosowanie mają tu 20-procentowe koszty uzyskania przychodu. Osoba ta złożyła wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej w wysokości 300 zł.  Jaki będzie całkowity koszt  zatrudnienia i kwota do wypłaty?

Wynagrodzenie brutto: 4 000,00 zł
Koszty: 4 000,00 zł × 20% = 800,00 zł
Podatek: (4 000,00  zł - 800,00 zł) × 12% = 384,00 zł - 300,00 zł (kwota wolna od podatku) = 84,00 zł
Wynagrodzenie netto: 4 000,00 zł - 84,00 zł = 3 916,00 zł 
Koszt całkowity równa się kwocie brutto, czyli wynosi 4 000,00 zł 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów