Poradnik Przedsiębiorcy

Kalkulator umów o dzieło

%

Kalkulator umowa o dzieło - co można z niego wyczytać?

Kalkulator umów o dzieło pozwala oszacować całkowity koszt, który ponosi zamawiający w momencie zawarcia umowy cywilnoprawnej. Dzięki niemu można sprawdzić w szczególności kwotę:

 • wynagrodzenia brutto, stanowiącą pełny koszt zatrudnienia wykonawcy,
 • podatku dochodowego,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • do wypłaty wykonawcy za wykonanie czynności związanych z umową.

Kalkulator umożliwia przeliczenie kosztów zarówno przy kosztach standardowych, jak i z kosztów przysługujących przy przeniesieniu praw autorskich.

Jak działa kalkulator umów o dzieło?

Kalkulator umów o dzieło wylicza poszczególne składniki i obciążenia w związku z wykonaniem i rozliczeniem takiej umowy

Kwota brutto podana w kalkulatorze umów o dzieło - należność z tytułu umowy przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy.

Kwota netto, jaką wylicza kalkulator umów o dzieło - kwota należności do wypłaty wykonawcy dzieła z tytułu wykonanej umowy, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.

Kalkulator umów o dzieło - koszty uzyskania przychodu

Kalkulator umów o dzieło przy wyliczaniu wynagrodzenia pozwala na zastosowanie kosztów stanowiących 50% uzyskanego przez podatnika przychodu (wynagrodzenia brutto). Zastosowanie tego rodzaju kosztów ma miejsce wyłącznie w przypadku zawierania umowy z przeniesieniem praw autorskich. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów autorskich. Jest on równy górnej granicy pierwszego progu podatkowego, czyli 85 528 zł. Gdy koszty przekroczą podaną kwotę, wówczas podatek oblicza się bez ich zastosowania.

W pozostałych przypadkach są stosowane standardowe koszty uzyskania, które podobnie jak przy umowie zlecenie stanowią 20% przychodu. 

Ograniczenia kosztów autorskich (85 528 zł) nie pomniejszają koszty 20%, które stosuje się przy pozostałych umowach. Czyli jeśli pracownik ma zawarte dwie umowy - jedną z przeniesieniem praw autorskich, a drugą bez, wówczas do limitu wlicza się tylko koszty naliczane z tej pierwszej.

Kalkulator umów o dzieło

Obliczenie podatku w kalkulatorze umów o dzieło

Wysokość podatku dochodowego, jaki podaje kalkulator umów o dzieło, może być ustalana dla:

 • opodatkowania na zasadach ogólnych, gdzie przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów (czyli dochodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu). Aktualnie obowiązują dwie stawki:
  • 17% - pierwszy próg podatkowy dla dochodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł
  • 32% - drugi próg podatkowy, dla dochodów powyżej górnej granicy.
 • zryczałtowanego podatku, który ma szczególne zastosowanie w momencie, gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł brutto. Wówczas bowiem należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Co istotne, zryczałtowany podatek dochodowy nie ma zastosowania przy umowach, których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową.

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

Kalkulator umów o dzieło umożliwia obliczenie wynagrodzenia dla osoby, która jest jednocześnie zatrudniona w danym zakładzie na podstawie stosunku pracy. Taka opcja jest dostępna po zaznaczeniu opcji “własny pracownik”. Przychód z tytułu umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem podlega zarówno opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak i oskładkowaniu, tak jak wynagrodzenie z etatu.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględnia się wynagrodzenie z pracy na etacie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło uzyskane przez tę osobę w danym miesiącu

Zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS

Od 1 stycznia 2021 roku konieczne jest zgłoszenie przez płatnika składek lub osobę fizyczną zlecającej dzieło każdej umowy o dzieło w ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 • zawartych z własnym pracownikiem,
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło należy poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu RUD, który można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej na temat tego, jak wypełniać formularz ZUS RUD można przeczytać:  Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS-u – formularz RUD.