Poradnik Przedsiębiorcy

Kalkulator umów o dzieło

%

Kalkulator umowa o dzieło - co można z niego wyczytać?

Kalkulator umów o dzieło pozwala oszacować całkowity koszt, który ponosi zamawiający w momencie zawarcia umowy cywilnoprawnej. Dzięki niemu można sprawdzić w szczególności kwotę:

  • wynagrodzenia brutto, stanowiącą pełny koszt zatrudnienia wykonawcy,

  • podatku dochodowego,

  • kosztów uzyskania przychodu,

  • do wypłaty wykonawcy za wykonanie czynności związanych z umową.

Kalkulator umożliwia przeliczenie kosztów zarówno przy kosztach standardowych, jak i z kosztów przysługujących przy przeniesieniu praw autorskich.

Jak działa kalkulator umów o dzieło?

Kalkulator umów o dzieło wylicza poszczególne składniki i obciążenia w związku z wykonaniem i rozliczeniem takiej umowy

Kwota brutto podana w kalkulatorze umów o dzieło - należność z tytułu umowy przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy.

Kwota netto, jaką wylicza kalkulator umów o dzieło - kwota należności do wypłaty wykonawcy dzieła z tytułu wykonanej umowy, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.

Kalkulator umów o dzieło - koszty uzyskania przychodu

Kalkulator umów o dzieło przy wyliczaniu wynagrodzenia pozwala na zastosowanie kosztów stanowiących 50% uzyskanego przez podatnika przychodu (wynagrodzenia brutto). Zastosowanie tego rodzaju kosztów ma miejsce wyłącznie w przypadku zawierania umowy z przeniesieniem praw autorskich. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów autorskich. Jest on równy górnej granicy pierwszego progu podatkowego, czyli 85 528 zł. Gdy koszty przekroczą podaną kwotę, wówczas podatek oblicza się bez ich zastosowania.

W pozostałych przypadkach są stosowane standardowe koszty uzyskania, które podobnie jak przy umowie zlecenie stanowią 20% przychodu.

Ograniczenia kosztów autorskich (85 528 zł) nie pomniejszają koszty 20%, które stosuje się przy pozostałych umowach. Czyli jeśli pracownik ma zawarte dwie umowy - jedną z przeniesieniem praw autorskich, a drugą bez, wówczas do limitu wlicza się tylko koszty naliczane z tej pierwszej.

Obliczenie podatku w kalkulatorze umów o dzieło

Wysokość podatku dochodowego, jaki podaje kalkulator umów o dzieło, może być ustalana dla:

  • opodatkowania na zasadach ogólnych, gdzie przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów (czyli dochodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu). Aktualnie obowiązują dwie stawki:
    • 17% - pierwszy próg podatkowy dla dochodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł
    • 32% - drugi próg podatkowy, dla dochodów powyżej górnej granicy.
  • zryczałtowanego podatku, który ma szczególne zastosowanie w momencie, gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł brutto. Wówczas bowiem należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Co istotne, zryczałtowany podatek dochodowy nie ma zastosowania przy umowach, których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową.

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

Kalkulator umów o dzieło umożliwia obliczenie wynagrodzenia dla osoby, która jest jednocześnie zatrudniona w danym zakładzie na podstawie stosunku pracy. Taka opcja jest dostępna po zaznaczeniu opcji “własny pracownik”. Przychód z tytułu umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem podlega zarówno opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak i oskładkowaniu, tak jak wynagrodzenie z etatu.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględnia się wynagrodzenie z pracy na etacie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło uzyskane przez tę osobę w danym miesiącu.