Poradnik Przedsiębiorcy

Kalkulator umów o dzieło

%

Kalkulator umowa o dzieło - brutto / netto / pełny koszt pracodawcy

Kalkulator umów o dzieło pozwala oszacować całkowity koszt, który ponosi zamawiający w momencie zawarcia umowy cywilnoprawnej. Wylicza wartość podatku dochodowego, koszty uzyskania przychodu oraz kwotę, którą należy wypłacić wykonawcy w ramach zawartej umowy o dzieło. Kalkulator umożliwia przeliczenie kosztów zarówno z przeniesieniem praw autorskich jak i bez ich przekazywania. Dodatkowo w łatwy sposób przelicza kwotę brutto i netto widniejącą na umowie o dzieło.

Kalkulator umów o dzieło

Kalkulator umów o dzieło pozwala oszacować całkowity koszt wynikający z zawarcia umowy o dzieło, a także wyliczyć wartość podatku dochodowego za wykonawcę dzieła oraz kwotę, którą należy wypłacić wykonawcy z tytułu wykonanej umowy.

Jak działa kalkulator umów o dzieło?

Kalkulator umów o dzieło wylicza poszczególne składniki i obciążenia w związku z wykonaniem i rozliczeniem takiej umowy

Kalkulator umów o dzieło a kwota brutto na umowie: to należność z tytułu umowy przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy.

Kalkulator umów o dzieło a kwota netto wyliczona na umowie: to kwota należności do wypłaty wykonawcy dzieła z tytułu wykonanej umowy, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.

Prawa autorskie ujęte przy wyliczeniu: przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów, który aktualnie wynosi 42.764 zł

Próg podatkowy a kalkulator umów o dzieło: dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy o dzieło jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują dwie stawki 18% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg.

Własny pracownik: przychód z tytułu umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem (z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę) podlega zarówno opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak i oskładkowaniu. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględnia się wynagrodzenie z pracy na etacie jak i wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło uzyskane przez tę osobę w danym miesiącu.

Zryczałtowany podatek: w przypadku gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Zryczałtowany podatek dochodowy nie ma zastosowania przy umowach, których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową.

#polecamy#

Możesz ocenić ten artykuł