0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator umów o dzieło

Wielkość tekstu:

Kalkulator umów o dzieło
%

Kalkulator umowa o dzieło - co można z niego wyczytać?

Kalkulator umów o dzieło pozwala oszacować całkowity koszt, który ponosi zamawiający w momencie zawarcia umowy cywilnoprawnej. Dzięki niemu można sprawdzić w szczególności kwotę:

 • wynagrodzenia brutto, stanowiącą pełny koszt zatrudnienia wykonawcy,
 • podatku dochodowego,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • do wypłaty wykonawcy za wykonanie czynności związanych z umową.

Kalkulator umożliwia przeliczenie kosztów zarówno przy kosztach standardowych, jak i z kosztów przysługujących przy przeniesieniu praw autorskich.

Dzięki przełącznikowi “Polski Ład” można sprawdzić wyliczenie wynagrodzenia wg zasad obwiązujących :

 • od 1 lipca 2022 roku (zaznaczona opcja Polski Ład 2.0),
 • od 1 stycznia 2022 roku do końca czerwca 2022 roku (zaznaczona opcja Polski Ład 1.0),
 • do końca 2021 roku (zaznaczona opcja przed Polskim Ładem).

Jak działa kalkulator umów o dzieło?

Kalkulator umów o dzieło wylicza poszczególne składniki i obciążenia w związku z wykonaniem i rozliczeniem takiej umowy

Kwota brutto podana w kalkulatorze umów o dzieło - należność z tytułu umowy przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy.

Kwota netto, jaką wylicza kalkulator umów o dzieło - kwota należności do wypłaty wykonawcy dzieła z tytułu wykonanej umowy, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.

Kalkulator umów o dzieło - koszty uzyskania przychodu

Kalkulator umów o dzieło przy wyliczaniu wynagrodzenia pozwala na zastosowanie kosztów stanowiących 50% uzyskanego przez podatnika przychodu (wynagrodzenia brutto). Zastosowanie tego rodzaju kosztów ma miejsce wyłącznie w przypadku zawierania umowy z przeniesieniem praw autorskich. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów autorskich, który wynosi 120 000zł. Gdy koszty przekroczą podaną kwotę, wówczas podatek oblicza się bez ich zastosowania.

W pozostałych przypadkach są stosowane standardowe koszty uzyskania, które podobnie jak przy umowie zlecenie stanowią 20% przychodu. 

Ograniczenia kosztów autorskich (120 000zł) nie pomniejszają koszty 20%, które stosuje się przy pozostałych umowach. Czyli jeśli pracownik ma zawarte dwie umowy - jedną z przeniesieniem praw autorskich, a drugą bez, wówczas do limitu wlicza się tylko koszty naliczane z tej pierwszej.

Oblicz podatki od umowy o dzieło w kalkulatorze

Wysokość podatku dochodowego, jaki podaje kalkulator umów o dzieło, może być ustalana dla:

 • opodatkowania na zasadach ogólnych, gdzie przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów (czyli dochodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu). Aktualnie obowiązują dwie stawki:
  • 12% - pierwszy próg podatkowy dla dochodów nieprzekraczających od 2022 roku kwoty 120 000 zł (do końca 2021 roku do 85 528 zł);
  • 32% - drugi próg podatkowy, dla dochodów powyżej górnej granicy.
 • zryczałtowanego podatku, który ma szczególne zastosowanie w momencie, gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł brutto. Wówczas bowiem należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Co istotne, zryczałtowany podatek dochodowy nie ma zastosowania przy umowach, których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową.
 • zwolnienie z PIT - przysługuje osobom, które złożyły wniosek o nie pobieranie zaliczek na podatek. Ma to związek z zastosowaniem w trakcie roku kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł.

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

Kalkulator umów o dzieło umożliwia obliczenie wynagrodzenia dla osoby, która jest jednocześnie zatrudniona w danym zakładzie na podstawie stosunku pracy. Taka opcja jest dostępna po zaznaczeniu opcji “własny pracownik”. Przychód z tytułu umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem podlega zarówno opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak i oskładkowaniu, tak jak wynagrodzenie z etatu.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględnia się wynagrodzenie z pracy na etacie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło uzyskane przez tę osobę w danym miesiącu

Zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS

Od 1 stycznia 2021 roku konieczne jest zgłoszenie przez płatnika składek lub osobę fizyczną zlecającej dzieło każdej umowy o dzieło w ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 • zawartych z własnym pracownikiem,
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło należy poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu RUD, który można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej na temat tego, jak wypełniać formularz ZUS RUD można przeczytać:  Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS-u – formularz RUD.

Kalkulator umów o dzieło - jak wyliczyć wynagrodzenie?

Przykłady wyliczeń wynagrodzenia z umowy o dzieło

Przykład 1.

Pan Radosław podpisał umowę o dzieło na kwotę 3000 zł. Nie jest to umowa zawarta z własnym pracodawca, zastosowanie mają tu 20% koszty uzyskania przychodu.

 

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w 2021 roku

(przed Polskim Ładem)

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia do końca czerwca 2022 roku

(Polski Ład 1.0)

 

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia od lipca 2022 roku

(Polski Ład 2.0)

Brutto

3000 zł

3000 zł

 3000 zł 

Koszty uzyskania przychodu

3000 zł x 20% = 600 zł

3000 zł x 20% = 600 zł

 3000 zł x 20% = 600 zł

Podstawa opodatkowania

3000 zł - 600 zł = 2400 zł

3000 zł - 600 zł = 2400 zł

 3000 zł - 600 zł = 2400 zł

Podatek

2400 zł x 17% = 408 zł

2400 zł x 17% = 408 zł

 2400 zł x 12% = 288 zł

Netto

3000 zł - 408 zł = 2592 zł

3000 zł - 408 zł = 2592 zł

 3000 zł - 288 zł = 2712 zł

Koszt całkowity wynagrodzenia

3000 zł

3000 zł

 3000 zł 

Przykład 2. 

Pani Aneta zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Wynagrodzenie w umowie zostało ustalone na kwotę 10 000 zł.  Nie jest to umowa zawarta z własnym pracodawca, zastosowanie mają tu 50% koszty uzyskania przychodu.

 

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w 2021 roku

(przed Polskim Ładem)

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia do końca czerwca 2022 roku

(Polski Ład 1.0)

 Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia od lipca 2022 roku

(Polski Ład 2.0)

Brutto

10 000 zł

10 000 zł

 10 000 zł

Koszty uzyskania przychodu

10 000 zł x 50% = 5000 zł

10 000 zł x 50% = 5000 zł

 10 000 zł x 50% = 5000 zł

Podstawa opodatkowania

10 000 zł - 5000 zł = 5000 zł

10 000 zł - 5000 zł = 5000 zł

 10 000 zł - 5000 zł = 5000 zł

Podatek

5000 zł x 17% = 850 zł

5000 zł x 17% = 850 zł

 5000 zł x 12% = 600 zł

Netto

10000 zł - 850 zł = 9150 zł

10000 zł - 850 zł = 9150 zł

 10000 zł - 600 zł =9400 zł 

Koszt całkowity wynagrodzenia

10 000 zł

10 000 zł

 10 000 zł

Przykład 3.

Pan Marian zawarł umowę o dzieło z własnym pracodawcą na kwotę 2000 zł  w 2021 roku. Obliczenie składek od wynagrodzenia wygląda następująco:

Suma składek na ubezpieczenia społeczne 274,20 zł, w tym:

   • emerytalna: 2000 zł × 9,76% = 195,20 zł

   • rentowa: 2000 zł × 1,5% = 30 zł

   • chorobowa 2000 zł x 2,45% = 49 zł

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2000 zł – 274,20 zł = 1 725,80 zł

   • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1 725,80 zł × 9% = 155,32 zł

   • składka zdrowotna do odliczenia: 1 725,80 zł × 7,75% = 133,75 zł

Suma składek na finansowanych przez zlecającego 409,60, w tym:

   • składka emerytalna: 2000 zł x 9,76% = 195,20 zł

   • składka rentowa: 2000 zł x 6,5% = 130,00 zł

   • składka wypadkowa: 2000 zł x 1,67% = 33,40 zł

   • Fundusz Pracy: 2000 zł x 2,45% = 49 zł

   • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 2000 zł x 0,1% = 2 zł

Tabela poniżej prezentuje wyliczenie zgodnie z Polskim Ładem 1.0 i 2.0:

 

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w 2021 roku

(przed Polskim Ładem)

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia do końca czerwca 2022 roku

(Polski Ład 1.0)

 Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia od lipca 2022 roku

(Polski Ład 2.0)

Składka zdrowotna do odliczenia

1718,30 zł × 7,75% = 133,17 zł 

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Koszty uzyskania przychodu 20%

(2000 zł – 274,20 zł) x 20% = 345,16 zł

(2000 zł – 274,20 zł) x 20% = 345,16 zł

 (2000 zł – 274,20 zł) x 20% = 345,16 zł

Podstawa opodatkowania

2000 zł – 274,20 zł – 345,16 zł = 1380,64 → 1381 zł

2000 zł – 274,20 zł – 345,16 zł = 1380,64 → 1381 zł

 2000 zł – 274,20 zł – 345,16 zł = 1380,64 → 1381 zł

Zaliczka na podatek dochodowy

1381 zł × 17% = 234,77 zł

1381 zł × 17% = 234,77 zł

 1381 zł × 12% = 165,72 zł

Podatek dochodowy

234,77 zł – 133,75 zł = 101,02 zł → 101 zł

234,77 zł → 235 zł

 165,72  → 166 zł

Do wypłaty

2000 zł – 274,20 zł  – 155,32 zł – 101 zł = 1469,48 zł

2000 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 235 zł = 1335,48 zł

 2000 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 166 zł = 1404,48 zł

Koszt całkowity zatrudnienia

2000 zł + 409,60 zł = 2409,60 zł

2000 zł + 409,60 zł = 2409,60 zł

 2000 zł + 409,60 zł = 2409,60 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów