0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Za zmowy cenowe czekać będą indywidualne kary

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy brali udział w zmowach, mieli czas do 18 stycznia na ujawnienie się - tym samym mieli szansę na uniknięcie kary. W ramach programu leniency (czyli łagodzenia kar), przedsiębiorca, który jako pierwszy przyznał się do istnienia takiego porozumienia mógł liczyć na całkowite ominięcie kary. Kolejni wspólnicy mieli kary pomniejszone o 50%, 30% i 20%. Jednak te ulgi zakończyły się razem z wejściem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, co miało miejsce właśnie 18 stycznia. Nowelizacja, do odpowiedzialności finansowej przedsiębiorców za porozumienia ograniczające konkurencję dodała także odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Skuteczna eliminacja niedozwolonych porozumień

Wprowadzenie nowelizacji w życie ma na celu przede wszystkim sprawniejsze i jak najszybsze wykrywanie niedozwolonych porozumień. Szkodzą one konkurencji i zaburzają równowagę rynkową, dlatego powinny być eliminowane jak najszybciej. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów musi wykazać się większą skutecznością.

Jak twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, osobista odpowiedzialność ma uświadomić osobom zarządzającym, że godząc się na zmowę cenową świadomie łamie prawo. W przypadku przedsiębiorstw, można wprowadzić nowe rozwiązania, mające na celu uświadomienie pracowników w jakich sytuacjach mogą łamać prawo. Jednym z nich jest chociażby compliance - system reguł, którymi powinni kierować się uczciwi pracownicy.

Kary, które poniosą przedsiębiorstwa za zmowy cenowe nie uległy zmianie. Dalej będą wynosiły 10% przychodów. Natomiast zostaną wprowadzone kary indywidualne, dla osób zarządzających przedsiębiorstwem i osób fizycznych. Kara w każdym przypadku będzie osobno analizowana, a podczas niewyznaczania jej wysokości zostaną wzięte pod uwagę:

  • stopień naruszenia przepisów,
  • możliwości finansowe przedsiębiorstwa.

Pamiętaj! Kara indywidualna za zmowy cenowe może wynieść nawet 2 mln złotych.

Zmowy cenowe czyli porozumienie ograniczające konkurencję

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że jakiekolwiek ustalenie (pośrednie bądź bezpośrednie) cen czy wszystkich innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów jest zmową cenową. Mówi o tym art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.:

 

Art. 6 ust. 1:

1. Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,

ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,

polegające w szczególności na:

1) ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub

sprzedaży towarów;

2) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego

lub inwestycji;

3) podziale rynków zbytu lub zakupu;

4) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych

warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki

konkurencji;

5) uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę

innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku

z przedmiotem umowy;

6) ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców

nieobjętych porozumieniem;

7) uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez

tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu

warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

 

W zależności od charakteru zmowy cenowej, może ona przybrać dwa poziomy - horyzontalny (porozumienie przedsiębiorców konkurujących ze sobą) i wertykalny (przedsiębiorcy nie stanowiący dla siebie konkurencji, np. producent z dystrybutorem). Co ważne - w oczach prawa nie jest istotne, czy przedsiębiorcy w zmowie ustalili konkretną cenę, ważne jest to, że mieli taki zamiar.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów