Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Za zmowy cenowe czekać będą indywidualne kary

Nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy brali udział w zmowach, mieli czas do 18 stycznia na ujawnienie się - tym samym mieli szansę na uniknięcie kary. W ramach programu leniency (czyli łagodzenia kar), przedsiębiorca, który jako pierwszy przyznał się do istnienia takiego porozumienia mógł liczyć na całkowite ominięcie kary. Kolejni wspólnicy mieli kary pomniejszone o 50%, 30% i 20%. Jednak te ulgi zakończyły się razem z wejściem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, co miało miejsce właśnie 18 stycznia. Nowelizacja, do odpowiedzialności finansowej przedsiębiorców za porozumienia ograniczające konkurencję dodała także odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Skuteczna eliminacja niedozwolonych porozumień

Wprowadzenie nowelizacji w życie ma na celu przede wszystkim sprawniejsze i jak najszybsze wykrywanie niedozwolonych porozumień. Szkodzą one konkurencji i zaburzają równowagę rynkową, dlatego powinny być eliminowane jak najszybciej. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów musi wykazać się większą skutecznością.

Jak twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, osobista odpowiedzialność ma uświadomić osobom zarządzającym, że godząc się na zmowę cenową świadomie łamie prawo. W przypadku przedsiębiorstw, można wprowadzić nowe rozwiązania, mające na celu uświadomienie pracowników w jakich sytuacjach mogą łamać prawo. Jednym z nich jest chociażby compliance - system reguł, którymi powinni kierować się uczciwi pracownicy.

Kary, które poniosą przedsiębiorstwa za zmowy cenowe nie uległy zmianie. Dalej będą wynosiły 10% przychodów. Natomiast zostaną wprowadzone kary indywidualne, dla osób zarządzających przedsiębiorstwem i osób fizycznych. Kara w każdym przypadku będzie osobno analizowana, a podczas niewyznaczania jej wysokości zostaną wzięte pod uwagę:

  • stopień naruszenia przepisów,
  • możliwości finansowe przedsiębiorstwa.

Pamiętaj! Kara indywidualna za zmowy cenowe może wynieść nawet 2 mln złotych.

Zmowy cenowe czyli porozumienie ograniczające konkurencję

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że jakiekolwiek ustalenie (pośrednie bądź bezpośrednie) cen czy wszystkich innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów jest zmową cenową. Mówi o tym art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.:

 

Art. 6 ust. 1:

1. Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,

ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,

polegające w szczególności na:

1) ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub

sprzedaży towarów;

2) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego

lub inwestycji;

3) podziale rynków zbytu lub zakupu;

4) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych

warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki

konkurencji;

5) uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę

innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku

z przedmiotem umowy;

6) ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców

nieobjętych porozumieniem;

7) uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez

tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu

warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

 

W zależności od charakteru zmowy cenowej, może ona przybrać dwa poziomy - horyzontalny (porozumienie przedsiębiorców konkurujących ze sobą) i wertykalny (przedsiębiorcy nie stanowiący dla siebie konkurencji, np. producent z dystrybutorem). Co ważne - w oczach prawa nie jest istotne, czy przedsiębiorcy w zmowie ustalili konkretną cenę, ważne jest to, że mieli taki zamiar.