0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Za wysoka lub za niska zapłata podatku – co robić gdy wykonano błędny przelew podatkowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Błąd w przelewie może zdarzyć się nawet najbardziej uważnemu przedsiębiorcy. Każda pomyłka w płatności może spowodować poważne konsekwencje, ale błędny przelew podatkowy zdaje się być szczególnie skomplikowany. Przedsiębiorca dokonujący zapłaty jest odpowiedzialny za ustalenie zarówno poprawnej kwoty do zapłaty, jak i prawidłowego numeru rachunku, na który płatność powinna zostać dokonana.

Wpłaty tylko na mikrorachunek

Od 1 stycznia 2020 r. każdy przedsiębiorca dokonuje przelewów podatkowych (PIT, CIT, VAT) na specjalnie przydzielony rachunek tzw. mikrorachunek podatkowy. Numery mikrorachunków można uzyskać za pomocą generatora udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w urzędzie skarbowym. Uzyskanie poprawnego numeru rachunku wymaga wskazania numeru PESEL lub NIP. Jeżeli płatnik podatku nie posiada żadnego z tych numerów (np. wówczas, gdy oczekuje na nadanie numeru identyfikacyjnego), przelew powinien zostać dokonany na mikrorachunek prowadzony dla konkretnego urzędu skarbowego wskazany w wykazie opublikowanym przez Krajową Administrację Skarbową na jej stronie internetowej.

Przed wykonaniem każdej transakcji należy sprawdzić poprawność rachunku, na który przekazane zostaną środki w ramach zaplanowanego przelewu, wysokość kwoty oraz dane odbiorcy przelewu.
Inne rodzaje podatków (np. PCC, akcyza) powinny być wpłacane na rachunki bankowe prowadzone dla poszczególnych urzędów skarbowych.
Przelewy na poczet podatków PIT, CIT i VAT powinny być wpłacane na mikrorachunek przydzielony płatnikowi.
Przelewy na poczet pozostałych podatków powinny być wpłacane na rachunki bankowe prowadzone dla urzędu skarbowego.

Aby nie wykonać błędny przelew podatkowy, należy zawsze sprawdzić:

  • numer rachunku bankowego odbiorcy;
  • dane odbiorcy przelewu;
  • kwotę przelewu;
  • tytuł przelewu.

Błędny przelew podatkowy - rodzaje pomyłek

Błędny przelew podatkowy może przybrać wiele postaci – przykładowo:

  • wpłacona kwota jest zbyt niska;
  • wpłacona kwota jest zbyt wysoka;
  • wpłata została dokonana do niewłaściwego urzędu skarbowego;
  • wpłata została dokonana do właściwego urzędu skarbowego, ale na niewłaściwy rachunek.

Sposób postępowania w konkretnym przypadku jest uzależniony od rodzaju popełnionego błędu. Również skutki pomyłki będą różne – przykładowo, w przypadku nadpłaty możliwe będzie przeksięgowanie środków i zaliczenie ich na poczet przyszłych należności, natomiast przelew na błędny rachunek będzie wymagał dokonania korekty. 

Scenariusze, gdy wykonano błędny przelew podatkowy przedstawiono poniżej.

Jeżeli wpisany numer rachunku bankowego jest niepoprawny:

na przykład wówczas, gdy przedsiębiorca próbuje wykonać przelew na nieaktualny numer rachunku bankowego. W takiej sytuacji bank zablokuje możliwość wykonania transakcji i przelew nie zostanie przesłany.

Jeżeli zapłacona kwota podatku jest zbyt niska:

konieczne jest niezwłoczne uregulowanie zaległości. Przelew nie wymaga żadnych dodatkowych informacji (np. nie jest konieczne wpisywanie w tytule przelewu informacji o zaległości czy danych poprzedniego przelewu). Przelew powinien zostać opisany w taki sam sposób, jak zazwyczaj i powinien opiewać na brakującą kwotę. Jeżeli upływ czasu od poprzedniej transakcji spowodował naliczenie odsetek, konieczne będzie ich uiszczenie.

Jeżeli zapłacona kwota podatku jest zbyt wysoka:

w takiej sytuacji najprostszym rozwiązaniem jest potraktowanie nadpłaty jako zaliczki na poczet przyszłej płatności podatkowej. Płatność za kolejny okres powinna zostać pomniejszona o kwotę nadpłaconą przy okazji poprzedniego przelewu. Podobnie jak w przypadku niedopłaty, przelew nie musi być zatytułowany w żaden szczególny sposób.

Płatnik może również rozważyć przekazanie nadpłaty na rzecz płatności innego podatku (np. w sytuacji, w której nadpłacona została kwota podatku VAT, natomiast przedsiębiorca chciałby przekazać nadwyżkę na rzecz płatności PIT). Przeksięgowanie wpłaty wymaga kontaktu z urzędem skarbowym i złożenia wniosku o przeksięgowanie.

Jeżeli przedsiębiorca chciałby odzyskać nadpłaconą kwotę (np. wówczas, gdy nadpłata jest spora i nie ma możliwości zaliczenia jej na poczet przyszłych płatności), w przypadku podatku dochodowego jest to możliwe po złożeniu rocznego rozliczenia podatkowego. W przypadku nadpłaty podatku VAT przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot nadpłaty niezwłocznie po dokonaniu zawyżonego przelewu.

Jeżeli przelew trafił na rachunek bankowy innego urzędu skarbowego:

Jeżeli przedsiębiorca dokonał przelewu na rachunek bankowy należący do innego urzędu skarbowego, ma dwie możliwości działania: 

  1. przedsiębiorca może złożyć wniosek o przeksięgowanie wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego

albo

  1. przedsiębiorca może zapłacić podatek ponownie na rzecz właściwego urzędu skarbowego i jednocześnie złożyć wniosek do urzędu, na którego rzecz została dokonana nieprawidłowa wpłata o zwrot środków.

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty
Nie istnieje oficjalny wzór wniosku o przeksięgowanie wpłaty, stąd każdy płatnik może sporządzić pismo w indywidualny sposób, nawet w formie własnoręcznie spisanego dokumentu.
We wniosku należy zawrzeć możliwie jak najwięcej informacji dotyczących nieprawidłowej wpłaty, w tym:

- dane płatnika (imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, adres korespondencyjny);

- dane urzędu skarbowego, na którego rzecz wpłata powinna zostać dokonana;

- kwotę omyłkowo zapłaconą na rzecz urzędu;

- termin dokonania przelewu;

- opis sytuacji wraz z jej wyjaśnieniem;

- kwotę podatku, która powinna zostać zapłacona;

- informację o tytule wpłaty (np. tytułem jakiego zobowiązania podatkowego wpłata powinna zostać dokonana). 

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty powinien zostać skierowany do urzędu skarbowego, do którego trafiła nieprawidłowa wpłata. Najlepszą metodą wniesienia wniosku jest złożenie pisma w biurze podawczym urzędu albo wysłanie go za pomocą przesyłki listowej poleconej. 

Po rozpoznaniu wniosku za błędny przelew podatkowy urząd powinien przekazać środki na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Urząd skarbowy, na którego rzecz została dokonana wpłata, poinformuje właściwy urząd skarbowy o dacie dokonania błędnego przelewu – zapłata na rzecz niewłaściwego urzędu dokonana w terminie nie spowoduje naliczania odsetek, jeżeli zostanie złożony wniosek o przeksięgowanie wpłaty.

Przedsiębiorca musi pamiętać, że zapłata podatku na rzecz niewłaściwego urzędu skarbowego nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że choć środki z rachunku zostały pobrane tytułem zapłaty podatku, sama płatność nie została w rzeczywistości dokonana. Właściwy urząd skarbowy rozpocznie naliczanie odsetek za opóźnienie w płatności od dnia, w którym upłynął termin do zapłaty podatku. Jeżeli przedsiębiorca zorientuje się, że wykonano błędny przelew podatkowy na rzecz nieprawidłowego podmiotu lub otrzyma taką informację z urzędu skarbowego, winien podjąć niezwłoczne działania w celu sprostowania zaistniałej pomyłki. 

Jeżeli przelew trafił na niewłaściwy rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego:

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z urzędem skarbowym i wyjaśnienie zaistniałej pomyłki. Przedsiębiorca może zwrócić się do urzędu o przeksięgowanie wpłaty na właściwy rachunek bankowy albo zapłacić podatek raz jeszcze i następnie zwrócić się o zwrot zaistniałej nadpłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów