Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2019

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od początku 2019 roku wyniesie 2250 zł brutto. Jest to wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku 2018, kiedy to płaca minimalna wynosiła 2100 zł brutto. Kwota ta jest zgodna z proponowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przepisy dotyczące zrównania płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w pierwszym roku wprowadzone od 2017 roku zostają utrzymane, co za tym idzie nie będzie można obniżyć wynagrodzenia do 80% wysokości płacy minimalnej pracownikowi w pierwszym roku pracy. Wszyscy pracownicy bez względu na staż pracy będą musieli otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wyniesie 2250 zł brutto miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku, można wyliczyć za pomocą kalkulatora wynagrodzeń 2019.

Minimalne a koszty związane z zatrudnianiem

Wzrost płacy minimalnej jest równoznaczny z podniesieniem dla pracodawców kosztów związanych z zatrudnieniem. W tabeli zostały porównane koszty pracodawcy w latach 2018-2019. Minimalne wynagrodzenie za pracę a koszty dla pracodawcy

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2018 r.

Wysokość składki w 2019 r.

Podstawa wymiaru składki

100%

2100 zł

2250 zł

Emerytalna

9,76%

204,96 zł

219,60 zł

Rentowa

6,5%

136,50 zł

146,25 zł

Wypadkowa

1,67%

35,07 zł

37,58 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

17,93%

376,53 zł

403,43 zł

FP

2,45%

51,45 zł

55,13 zł

FGŚP

0,10%

2,10 zł

2,25 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

2530,08 zł

2710,81 zł

Co jest zaliczane do minimalnego wynagrodzenia?

Ustalona wysokość wynagrodzenia minimalnego nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Należy rozróżnić te dwa pojęcia, w związku z tym dopuszczalna jest sytuacja, w której na umowie w pozycji płaca zasadnicza widnieje kwota niższa niż wynagrodzenie minimalne określone w danym roku. Ustawodawca do wynagrodzenia minimalnego oprócz płacy zasadniczej zalicza także inne składniki pensji oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Na całość wynagrodzenia minimalnego składają się m.in.:

  • wynagrodzenie zasadnicze (prowizyjne, określone stawką miesięczną lub godzinową),

  • dodatki, np.: za staż pracy, za pełnione funkcje, warunki pracy itp.,

  • nagrody i premie regulaminowe,

  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,

  • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika, składające się z wyżej wymienionych składników, wyniesie poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia, to pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu wyrównania do minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a pozostałe świadczenia pracownicze

Ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczenia innych świadczeń pracowniczych, również i one ulegną zwiększeniu. Poniższa tabela przedstawia wybrane świadczenia, które zależą od wysokości płacy minimalnej oraz ich wysokości, które będą obowiązywać w 2019 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość

dodatek za pracę w godzinach nocnych

● za styczeń – 2,56 zł

● za luty, grudzień – 2,81 zł

● za marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień – 2,68 zł

● za czerwiec, listopad – 2,96 zł

● za lipiec, październik – 2,45 zł

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 2250 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

33 750 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 2250 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 2250 zł - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

1941,53 zł - dla pracowników w drugim i kolejnym roku pracy

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 4500 zł - 2-krotność minimalnego wynagrodzenia

Preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorcy a minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę wpływa też na wysokość preferencyjnych składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek opłacanych przez przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W roku 2019 podstawa ta wynosi 675 zł (30% z 2250 zł brutto). Poniższa tabela przedstawia wysokości składek preferencyjnych.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2019 r. - 675 zł

Emerytalna  19,52%

131,76

Rentowa  8%

54,00 zł

Chorobowa 2,45%

16,54 zł

Wypadkowa 1,67%

11,27 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

213,57 zł

Zmiana minimalnej płacy za pracę od 2019 roku to nie jedyna zmiana w zakresie wynagrodzeń. Od nowego roku zmianie ulegnie również minimalna stawka godzinowa z tytułu umowy zlecenia. Nowa wysokości tej stawki to 14,70 brutto za godzinę.