Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2018

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od początku 2018 roku wyniesie 2100 zł brutto. Jest to wzrost o 5% w porównaniu do roku 2017, kiedy to płaca minimalna wynosiła 2000 zł brutto. Kwota ta jest zgodna z proponowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne!

Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wyniesie 2100 zł brutto miesięcznie.

Przepisy dotyczące zrównania płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w pierwszym roku wprowadzone od 2017 roku zostają utrzymane, co za tym idzie nie będzie można obniżyć wynagrodzenia do 80% wysokości płacy minimalnej pracownikowi w pierwszym roku pracy. Wszyscy pracownicy bez względu na staż pracy będą musieli otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

Ważne!

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku, można wyliczyć za pomocą kalkulatora wynagrodzeń 2018.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a koszty dla pracodawcy

Wzrost płacy minimalnej jest równoznaczny z podniesieniem dla pracodawców kosztów związanych z zatrudnieniem. W tabeli zostały porównane koszty pracodawcy w latach 2017-2018.

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2017 r.

Wysokość składki w 2018 r.

Podstawa wymiaru składki

100%

2000 zł

2100 zł

Emerytalna

9,76%

195,20 zł

204,96 zł

Rentowa

6,5%

130 zł

136,50 zł

Wypadkowa

1,8%*

36 zł

37,80 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

18,06%

361,20 zł

379,26 zł

FP

2,45%

49 zł

51,45 zł

FGŚP

0,10%

2 zł

2,10 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

2412,20 zł

2532,81 zł

Co jest zaliczane do minimalnego wynagrodzenia?

Ustalona wysokość wynagrodzenia minimalnego nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Należy rozróżnić te dwa pojęcia, w związku z tym dopuszczalna jest sytuacja, w której na umowie w pozycji płaca zasadnicza widnieje kwota niższa niż wynagrodzenie minimalne określone w danym roku. Ustawodawca do wynagrodzenia minimalnego oprócz płacy zasadniczej zalicza także inne składniki pensji oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Na całość wynagrodzenia minimalnego składają się m.in.:

  • wynagrodzenie zasadnicze (prowizyjne, określone stawką miesięczną lub godzinową),

  • dodatki, np.: za staż pracy, za pełnione funkcje, warunki pracy itp.,

  • nagrody i premie regulaminowe,

  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,

  • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika, składające się z wyżej wymienionych składników, wyniesie poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia, to pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu wyrównania do minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a pozostałe świadczenia pracownicze

Ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczenia innych świadczeń pracowniczych, również i one ulegną zwiększeniu. Poniższa tabela przedstawia wybrane świadczenia, które zależą od wysokości płacy minimalnej oraz ich wysokości, które będą obowiązywać w 2018 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość

dodatek za pracę w godzinach nocnych

● za styczeń, czerwiec, listopad – 2,50 zł

● za luty, kwiecień, maj, wrzesień – 2,63 zł

● za marzec, lipiec, sierpień – 2,39 zł

● za październik – 2,28 zł

● za grudzień – 2,76 zł

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 2100 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

31 200 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 2100 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 2100 zł - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

1812,09 zł - dla pracowników w drugim i kolejnym roku pracy

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 4200 zł - 2-krotność minimalnego wynagrodzenia

Preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorcy a minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę wpływa też na wysokość preferencyjnych składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek opłacanych przez przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W roku 2018 podstawa ta wynosi 630 zł (30% z 2100 zł brutto). Poniższa tabela przedstawia wysokości składek preferencyjnych.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2018 r. - 630 zł

Emerytalna  19,52%

122,98 zł

Rentowa  8%

50,40 zł

Chorobowa 2,45%

15,44 zł

Wypadkowa 1,8%

11,34 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

200,16 zł

Zmiana minimalnej płacy za pracę od 2018 roku to nie jedyna zmiana w zakresie wynagrodzeń. Od nowego roku zmianie ulegnie również minimalna stawka godzinowa z tytułu umowy zlecenia. Nowa wysokości tej stawki to 13,70 brutto za godzinę.