Poradnik Przedsiębiorcy

Ile wyniesie płaca minimalna w 2020 roku?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. W 2020 roku płaca minimalna wzrośnie rekordowo - aż o 350 zł. Jak będzie wyglądało wyliczenie składek oraz koszty pracodawcy w tej sytuacji? O tym poniżej.

Płaca minimalna w roku 2020

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od początku 2020 roku wyniesie 2600 zł brutto. Jest to wzrost o ponad 15,5% w porównaniu do roku 2019, kiedy to płaca minimalna wynosiła 2250 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wyniesie 2600 zł brutto miesięcznie.

Przepisy dotyczące zrównania płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w pierwszym roku wprowadzone od 2020 roku zostają utrzymane, co za tym idzie nie będzie można obniżyć wynagrodzenia do 80% wysokości płacy minimalnej pracownikowi w pierwszym roku pracy. Wszyscy pracownicy bez względu na staż pracy będą musieli otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

Płaca minimalna w 2020 roku, można wyliczyć za pomocą kalkulatora wynagrodzeń.

Płaca minimalna a koszty dla pracodawcy

Wzrost najniższego wynagrodzenia jest równoznaczny z podniesieniem dla pracodawców kosztów związanych z zatrudnieniem. W tabeli zostały porównane koszty pracodawcy w latach 2019-2020.

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2019 r.

Wysokość składki w 2020 r.

Podstawa wymiaru składki

100%

2250 zł

2600 zł

Emerytalna

9,76%

219,60 zł

253,76 zł

Rentowa

6,5%

146,25 zł

169,00 zł

Wypadkowa

1,67%

37,58 zł

43,42 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

17,93%

403,43 zł

466,18 zł

FP

2,45%

55,13 zł

63,70 zł

FGŚP

0,10%

2,25 zł

2,10 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

2 710,81 zł

3 132,48 zł

W powyższej tabeli dokładnie widać, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wzrośnie o 421,67 zł.

Z czego może składać się płaca minimalna?

Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Należy rozróżnić te dwa pojęcia, w związku z tym dopuszczalna jest sytuacja, w której na umowie w pozycji płaca zasadnicza widnieje kwota niższa niż płaca minimalna określona w danym roku. Ustawodawca do wynagrodzenia minimalnego oprócz płacy zasadniczej zalicza także inne składniki pensji oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Na całość wynagrodzenia minimalnego składają się m.in.:

  • wynagrodzenie zasadnicze (prowizyjne, określone stawką miesięczną lub godzinową),

  • nagrody i premie regulaminowe,

  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,

  • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika, składające się z wyżej wymienionych składników, wyniesie mniej niż najniższa krajowa, to pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu wyrównania do płacy minimalnej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a pozostałe świadczenia pracownicze

Ponieważ płaca minimalna za pracę stanowi podstawę do obliczenia innych świadczeń pracowniczych, również i one ulegną zwiększeniu. Poniższa tabela przedstawia wybrane świadczenia, które zależą od wysokości płacy minimalnej oraz ich wysokości, które będą obowiązywać w 2020 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość

dodatek za pracę w godzinach nocnych

● za styczeń, kwiecień, czerwiec, grudzień – 3,10 zł

● za luty, maj, sierpień, listopad – 3,25 zł

● za marzec, wrzesień, październik – 2,95 zł

● lipiec - 2,83 zł

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 2 600 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

39 000 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 2 600 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 2 600 zł - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

2 243,54 zł 

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 5 200 zł - 2-krotność minimalnego wynagrodzenia

Jak płaca minimalna wpływa na preferencyjne składki ZUS ?

Minimalne wynagrodzenie za pracę wpływa też na wysokość preferencyjnych składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek opłacanych przez przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W roku 2018 podstawa ta wynosi 780 zł (30% z 2600 zł brutto). Poniższa tabela przedstawia wysokości składek preferencyjnych.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2020r. - 780 zł

Emerytalna  19,52%

152,26 zł

Rentowa  8%

62,40 zł

Chorobowa 2,45%

19,11 zł

Wypadkowa 1,67%

13,03 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

246,80 zł

Zmiana płacy minimalnej za pracę od 2020 roku to nie jedyna zmiana w zakresie wynagrodzeń. Od nowego roku zmianie ulegnie również minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Nowa wysokości tej stawki to 17 zł brutto za godzinę.