Poradnik Przedsiębiorcy

Ile wyniesie płaca minimalna w 2021 roku?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. W 2021 roku płaca minimalna wzrośnie o 200 zł. Jak będzie wyglądało wyliczenie składek oraz koszty pracodawcy w tej sytuacji? O tym poniżej.

Płaca minimalna w roku 2020

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od początku 2021 roku wyniesie 2800 zł brutto. Jest to wzrost o niecałe 8% w porównaniu do roku 2020, kiedy to płaca minimalna wynosiła 2600 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wyniesie 2800 zł brutto miesięcznie.

Przepisy dotyczące zrównania płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w pierwszym roku wprowadzone od 2021 roku zostają utrzymane, co za tym idzie nie będzie można obniżyć wynagrodzenia do 80% wysokości płacy minimalnej pracownikowi w pierwszym roku pracy. Wszyscy pracownicy bez względu na staż pracy będą musieli otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

Płaca minimalna w 2021 roku, można wyliczyć za pomocą kalkulatora wynagrodzeń.

Płaca minimalna a koszty dla pracodawcy

Wzrost najniższego wynagrodzenia jest równoznaczny z podniesieniem dla pracodawców kosztów związanych z zatrudnieniem. W tabeli zostały porównane koszty pracodawcy w latach 2020-2021.

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2020 r.

Wysokość składki w 2021 r.

Podstawa wymiaru składki

100%

2600 zł

2800 zł

Emerytalna

9,76%

253,76 zł

273,28 zł

Rentowa

6,5%

169,00 zł

182,00 zł

Wypadkowa

1,67%

43,42 zł

46,76  zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

17,93%

466,18 zł

502,04 zł

FP

2,45%

63,70 zł

68,60 zł

FGŚP

0,10%

2,10 zł

2,80 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

3 132,48 zł

3 373,44 zł

W powyższej tabeli dokładnie widać, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wzrośnie o 240,96 zł.

Z czego może składać się płaca minimalna?

Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Należy rozróżnić te dwa pojęcia, w związku z tym dopuszczalna jest sytuacja, w której na umowie w pozycji płaca zasadnicza widnieje kwota niższa niż płaca minimalna określona w danym roku. Ustawodawca do wynagrodzenia minimalnego oprócz płacy zasadniczej zalicza także inne składniki pensji oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Na całość wynagrodzenia minimalnego składają się m.in.:

  • wynagrodzenie zasadnicze (prowizyjne, określone stawką miesięczną lub godzinową),
  • nagrody i premie regulaminowe,
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika, składające się z wyżej wymienionych składników, wyniesie mniej niż najniższa krajowa, to pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu wyrównania do płacy minimalnej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a pozostałe świadczenia pracownicze

Ponieważ płaca minimalna za pracę stanowi podstawę do obliczenia innych świadczeń pracowniczych, również i one ulegną zwiększeniu. Poniższa tabela przedstawia wybrane świadczenia, które zależą od wysokości płacy minimalnej oraz ich wysokości, które będą obowiązywać w 2021 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość

dodatek za pracę w godzinach nocnych

za styczeń, maj – 3,68 zł
za luty, listopad – 3,50 zł
za marzec – 3,04 zł
kwiecień, czerwiec, październik – 3,33 zł
lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień – 3,18 zł

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 2 800 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

42 000 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 2 800 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 2 800 zł - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

2 416,12 zł 

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 5 600 zł - 2-krotność minimalnego wynagrodzenia

Jak płaca minimalna wpływa na preferencyjne składki ZUS ?

Minimalne wynagrodzenie za pracę wpływa też na wysokość preferencyjnych składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek opłacanych przez przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W roku 2018 podstawa ta wynosi 840 zł (30% z 2800 zł brutto). Poniższa tabela przedstawia wysokości składek preferencyjnych.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2021 r. - 840 zł

Emerytalna  19,52%

163,97 zł

Rentowa  8%

67,20 zł

Chorobowa 2,45%

20,58 zł

Wypadkowa 1,67%

14,03 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

265,78 zł

Zmiana płacy minimalnej za pracę od 2021 roku to nie jedyna zmiana w zakresie wynagrodzeń. Od nowego roku zmianie ulegnie również minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Nowa wysokości tej stawki to 18,30 zł brutto za godzinę.