0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Działalność nierejestrowana w KSeF a korzyści podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność nierejestrowana charakteryzuje się pewnymi przywilejami, jeżeli chodzi o ograniczenie obowiązków podatkowych osoby prowadzącej. Warto się zastanowić czy działalność nierejestrowana w KSeF również będzie objęta takimi samymi korzyściami dla osoby prowadzącej jak to teraz ma miejsce.

Zgodnie z styczniowym briefingiem prasowym ministra finansów Andrzeja Domańskiego, wdrożenie obligatoryjnego systemu KSeF zostało odwołane. Powody odwołania opisaliśmy w publikacji: Ministerstwo Finansów informuje: KSeF w 2024 roku odwołany! Nowy termin zostanie ustalony po przeprowadzeniu wymaganych audytów.

Status osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną na gruncie podatku VAT

Zgodnie z brzmieniem art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT – który będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 roku – podatnicy są obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. W świetle tak skonstruowanego przepisu należy zatem zastanowić się, czy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest podatnikiem podatku VAT.

Przypomnijmy zatem, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Powyższa definicja działalności nierejestrowanej wskazuje zatem, że działalność ta nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Tymczasem ustawa o VAT zawiera własną definicję tego pojęcia. Otóż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 

W świetle powyższego nie ma zatem podstaw, aby z zakresu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT wykluczać działalność nierejestrowaną. W konsekwencji za uzasadniony należy przyjąć pogląd, zgodnie z którym osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest podatnikiem podatku VAT.

Osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną są na gruncie podatku VAT traktowane jako podatnicy tego podatku, co oznacza, że podlegają pod regulacje dotyczące e-faktur oraz regulacje odnoszące się do stosowania KSeF.

Działalność nierejestrowana w KSeF a zwolnienie z VAT

Fakt, że działalność nierejestrowana podlega pod przepisy ustawy o VAT, nie musi oznaczać, że w praktyce taki podatek trzeba odprowadzać, ponieważ podmioty te mają prawo do skorzystania ze zwolnień podatkowych w tym zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 

W tym przypadku należy odnieść się do przepisu przejściowego określonego w art. 145l ustawy o VAT, gdzie podano, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych:

  • u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3;
  • dokonujący czynności dokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3, w tym paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury

– mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.

W konsekwencji, jeżeli podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną korzysta ze zwolnienia od VAT (co jest standardem w większości przypadków), to obowiązkowy KSeF będzie stosowany dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Do tego czasu podatnik może korzystać z systemu na zasadzie dobrowolności.

Dla podatników prowadzących działalność nierejestrowaną zwolnioną od VAT stosowanie e-faktur będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 roku.

Wystawianie e-faktur w działalności nierejestrowanej a NIP

Jednym z obowiązkowych elementów umożliwiających skorzystanie z KSeF jest posiadanie NIP. W konsekwencji osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, która chce wystawić e-fakturę, musi mieć taki numer. Co jednak istotne, działalność nierejestrowana nie podlega wpisowi do CEIDG, a zatem NIP nie jest generowany automatycznie.

Taki numer można uzyskać na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7. Zgłoszenie to dotyczy podmiotów podlegających obowiązkowi identyfikacyjnemu innych niż prowadzące działalność gospodarczą. Tak samo do tej kwestii odnosi się projekt ustawy wprowadzający obligatoryjny KSeF. W treści projektu czytamy, że podatnicy zwolnieni podmiotowo (drobni przedsiębiorcy) lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wykonawczych będą zobowiązani do korzystania z KSeF, ale dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Termin objęcia ww. grupy podmiotów obowiązkiem korzystania z KSeF został przesunięty z uwagi na liczne wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych, aby w pierwszej kolejności wprowadzić obowiązek e-fakturowania dla przedsiębiorców rozliczających się z VAT, a w następnej kolejności dla drobnych przedsiębiorców, zwłaszcza zwolnionych z VAT, i zapewnić im czas na wdrożenie nowego rozwiązania w zakresie e-fakturowania.

Dla umożliwienia wystawiania e-faktur przez podatników zwolnionych z VAT, w tym podmioty realizujące działalność nierejestrowaną, nie jest konieczne wprowadzenie zmian w zakresie NIP. Wskazane podmioty już w granicach obowiązujących przepisów ustawy o NIP mogą wystąpić o nadanie NIP do urzędu skarbowego, korzystając z formularza NIP-7. Mając na uwadze potrzebę uproszczenia realizacji obowiązku nadawania NIP wskazanym podmiotom, m.in. w celu wystawiania e-faktur, przewiduje się wprowadzenie możliwości złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 w usłudze e-Urząd Skarbowy, zwanej dalej „e-US”. W takim przypadku logowanie do e-US nastąpiłoby na zasadach ogólnych.

W konsekwencji po 1 stycznia 2025 roku podatnik prowadzący działalność nierejestrowaną, który będzie chciał wystawić e-fakturę dokumentującą dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz innego podatnika podatku VAT, będzie zobowiązany wcześniej uzyskać NIP. Będzie to możliwe poprzez złożenie zgłoszenia NIP-7 w ramach platformy e-Urząd skarbowy.

W tym miejscu warto też zauważyć, że podatnik prowadzący działalność nierejestrowaną nie będzie miał obowiązku stosowania systemu KSeF w sytuacji, gdy czynności będą wykonywane na rzecz osób prywatnych. W tym zakresie nadal pozostaną w mocy przepisy stanowiące o obowiązku stosowania kasy rejestrującej (z uwzględnieniem ewentualnych zwolnień od tego obowiązku).
Na problematykę tę zwrócił uwagę Dyrektor KIS w interpretacji z 29 czerwca 2023 roku (nr 0112-KDIL3.4012.226.2023.2.AK), wskazując, że działalność nierejestrowana nie zwalnia z tych obowiązków, które dotyczą wszystkich podmiotów działających w określonych branżach i które nie są związane z wysokością przychodów. Dotyczy to m.in. obowiązku rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Obowiązek rejestrowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej, podobnie jak prowadzenie działalności, która nie korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na wartość sprzedaży, powodują konieczność uzyskania NIP, także w przypadku działalności nierejestrowanej. 

Dla podatników prowadzących działalność nierejestrowaną system KSeF będzie obowiązkowy tylko w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać czynności na rzecz innych podatników podatku VAT.

Reasumując powyższe, należy zatem wskazać, że osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie zostały wyłączone z systemu KSeF. Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych dotyczy ich w takim samym zakresie jak innych podatników podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów