0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie ZAW-FA - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, to narzędzie informatyczne wprowadzone przez ustawodawcę, które służy m.in. do wystawiania i odbierania faktur. W uproszczeniu, po wejściu w życie obowiązku wykorzystywania KSeF przedsiębiorcy będą zmuszeni do raportowania każdej faktury sprzedaży w KSeF. Aby było to możliwe, w niektórych przypadkach podmioty korzystające z KSeF muszą zostać do tego upoważnione, bowiem system ten jest z założenia bezpieczny. W celu nadania dostępu do KSeF wykorzystuje się m.in. zawiadomienie ZAW-FA. Sprawdzamy, jak wypełnić formularz ZAW-FA i w jakich dokładnie sytuacjach jest on wymagany!

Czym jest zawiadomienie ZAW-FA?

W KSeF wyróżnia się następujące rodzaje uprawnień:

 • nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur – jest to uprawnienie do tzw. zarządzania w KSeF „użytkownikami” w danej firmie;
 • wystawianie lub dostęp do faktur ustrukturyzowanych – jest to uprawnienie pozwalające na zarządzanie sprzedażą w danej firmie bądź na jej weryfikowanie (w przypadku tylko nadania możliwości dostępu do faktur);
 • wystawianie faktur ustrukturyzowanych w ramach samofakturowania – jest to uprawnienie pozwalające na zarządzanie sprzedażą w danej firmie w ramach samofakturowania.

Temat samofakturowania został omówiony w odrębnym artykule: Samofakturowanie a KSeF.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca będący właścicielem firmy nie musi dokonywać dodatkowych zgłoszeń w urzędzie skarbowym, aby móc korzystać z KSeF. Przedsiębiorca loguje się do KSeF, autoryzując się podpisem zaufanym (ePUAP) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadkach szczególnych, gdy przedsiębiorca nie ma możliwości autoryzacji elektronicznej, może złożyć zawiadomienie ZAW-FA, czyli formularz, który służy do nadawania, zmiany lub odebrania uprawnień w formie papierowej. W związku z tym może on za pomocą tego zawiadomienia nadać dostęp do KSeF sobie i jednocześnie innym osobom, np. pracownikom.

Zawiadomienie ZAW-FA składa się w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

Jeżeli podatnikiem nie jest osoba fizyczna, a np. spółka z o.o. i posiada elektroniczną pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP, to może korzystać z KSeF na podstawie pierwotnych uprawnień właścicielskich bez zgłaszania w urzędzie skarbowym dodatkowych zawiadomień. Jeżeli podmiot nie dysponuje taką pieczęcią, to aby możliwe było korzystanie z KSeF, należy złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie ZAW-FA, w którym zostanie wskazana osoba fizyczna uprawniona do korzystania z KSeF w imieniu spółki.

Jak wypełnić zawiadomienie ZAW-FA?

W poz. 1 należy wprowadzić NIP podatnika lub podmiotu, który nadaje lub odbiera uprawnienie w KSeF. Poz. 4 wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik składa więcej niż jedno zawiadomienie ZAW-FA.

W części A trzeba wskazać miejsce i cel złożenia zawiadomienia ZAW-FA. W poz. 5 wpisuje się urząd skarbowy, w którym składane jest zawiadomienie ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (w przypadku osób fizycznych) lub siedziby (w przypadku spółek). W poz. 6 określa się cel złożenia formularza:

 • poz. 6.1. – nadanie uprawnień (przez nadanie uprawnień należy rozumieć wskazanie osoby uprawnionej do korzystania z KSeF. Nadanie pozostałych uprawnień następuje już bezpośrednio na platformie KSeF);
 • poz. 6.2. – odebranie uprawnień;
 • poz. 6.3. – zgłoszenie danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny podatnika, tzw. odcisk palca (pole to zaznacza się w przypadku zgłaszania kwalifikowanego podpisu elektronicznego niezawierającego NIP-u i numeru PESEL podatnika, którym będzie się posługiwał podatnik będący osobą fizyczną wymienioną w części B. W takim przypadku nie wypełnia się części C).

zawiadomienie zaw-fa

W części B należy wskazać dane podatnika lub podmiotu, który nadaje lub odbiera uprawnienia do korzystania z KSeF.

W części B.1. wskazuje się dane identyfikacyjne podatnika/podmiotu, zaznaczając w poz. 7 punkt:

 1. – jeżeli jest to podmiot niebędący osobą fizyczną;
 2. – jeżeli jest to organ egzekucyjny (w przypadku zaznaczenia tej opcji wypełnia się również pole 1. „podmiot niebędący osobą fizyczną”);
 3. – jeżeli jest to osoba fizyczna.

W części B.2. należy wprowadzić dane adresowe podatnika lub podmiotu, który nadaje bądź odbiera uprawnienia do korzystania w KSeF. 

W części B.3. trzeba podać dane kontaktowe tego podmiotu/podatnika. Wskazanie w poz. 19 adresu e-mail jest obowiązkowe, ponieważ podatnik na podany adres e-mail otrzyma informację o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF.

zawiadomienie zaw-fa

W części C należy uzupełnić dane osoby uprawnionej do korzystania z KSeF. 

W części C.1. wprowadza się dane identyfikacyjne, przy czym w poz. 20 trzeba wskazać rodzaj identyfikatora podatkowego, zaznaczając pole:

 1. – jeżeli osoba uprawniona do korzystania z KSeF posiada NIP;
 2. – jeżeli osoba uprawniona do korzystania z KSeF posiada PESEL;
 3. – jeżeli osoba uprawniona do korzystania z KSeF nie posiada identyfikatora podatkowego (pole należy zaznaczyć w przypadku nierezydenta, który nie posiada identyfikatora podatkowego. W przypadku innego dokumentu potwierdzającego tożsamość podaje się rodzaj tego dokumentu).

W części C.2. trzeba podać dane dotyczące adresu zamieszkania podmiotu uprawnionego, a w części C.3. podaje się dane kontaktowe. Pole 38 dotyczące adresu mailowego jest polem obowiązkowym, ponieważ osoba uprawniona na podany adres e-mail otrzyma informację o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF.

zawiadomienie zaw-fa

W części D. należy podać dane unikalne identyfikujące kwalifikowany podpis elektroniczny niezawierający identyfikatora podatkowego NIP i numeru PESEL.

Część tę wypełnia się w przypadku zgłaszania danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny niezawierający NIP-u i numeru PESEL w przypadku gdy:

 • w części A zaznaczono poz. 6.3. „zgłoszenie danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny podatnika”. W takim przypadku nie wypełnia się części C, albo
 • w części A zaznaczono poz. 6.1. „nadanie uprawnień” oraz osoba uprawniona do korzystania z KSeF wymieniona w części C nie posiada NIP-u i numeru PESEL oraz posiada wyłącznie kwalifikowany podpis elektroniczny niezawierający NIP-u i numeru PESEL, albo
 • w części A zaznaczono poz. 6.1. „nadanie uprawnień” oraz osoba uprawniona do korzystania z KSeF wymieniona w części C posiada wyłącznie kwalifikowany podpis elektroniczny niezawierający NIP-u i numeru PESEL.

W przypadku zaznaczenia w części A poz. 6.3. „zgłoszenie danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny podatnika” każdą zmianę kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy zgłaszać odpowiednio w trybie nadania uprawnień lub zgłoszenia danych unikalnych kwalifikowanego podpisu elektronicznego podatnika.

zawiadomienie zaw-fa

W części E należy złożyć podpis podatnika, podmiotu lub osoby reprezentującej, która nadaje lub odbiera uprawnienie w KSeF. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 6 osób) pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia osoby uprawnionej do korzystania z KSeF trzeba wymienić w dodatkowym formularzu ZAW-FA.

zawiadomienie zaw-fa

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów