Poradnik Przedsiębiorcy

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Często się zdarza, że po urlopach związanych z rodzicielstwem, pracownik wnioskuje o urlop wychowawczy, a następnie o urlop wypoczynkowy. Jak naliczyć urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym? Czy należy się urlop za urlopu wychowawczego? Jakie przepisy regulują wymiar tego urlopu wypoczynkowego w takim przypadku?

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym zasady obliczania wymiaru

Każdy pracownik ma prawo  do nieprzerwanego, corocznego i płatnego odpoczynku od pracy. Jest to  jedno  z podstawowych praw pracowniczych. Z tego prawa pracownik nie może zrezygnować, ponieważ jest to prawo niezbywalne. Szczegółowe zapisy odnoszące się do prawa do urlopu wypoczynkowego zostały uregulowane w Kodeksie pracy oraz w rozporządzeniach. Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym zależy od tego, czy okres nieobecności w pracy spowodowany urlopem wychowawczym przypada przed nabyciem przez pracownika prawa do urlopu, czy po jego nabyciu.

W sytuacji wystąpienia nieobecności z tytułu trwającego co najmniej 1 miesiąc urlopu wychowawczego stosuje się zasadę proporcjonalnego ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z  art. 1552 § 1 kodeksu pracy  pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie nie wykonywania pracy, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego następuje w sytuacji, gdy nieobecność w pracy z wyżej wskazanych przyczyn trwa co najmniej jeden miesiąc. Obniżenie wymiaru następuje z upływem każdego pełnego miesiąca kalendarzowego. Upływ każdego pełnego miesiąca kalendarzowego powoduje obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego o 1/12.

Nabycie przez pracownika prawa do urlopu za dany rok a urlop wychowawczy

Jeżeli okres nieobecności, o którym mowa w art. 1552 § 1 kp, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu kolejnego za dany rok, co następuje z 1 stycznia danego roku, i pracownik po zakończeniu okresu nieobecności powraca do pracy w tym samym roku kalendarzowym, wówczas proporcjonalne ustalenie wymiaru urlopu polega na obniżeniu go o okres nieobecności. Ta zasada nie ma zastosowania jedynie w przypadku, gdy okresem nieobecności był urlop wychowawczy. Pracownik, który rozpoczął ten urlop po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok, a następnie wrócił do pracy w tym samym roku kalendarzowym, nie traci na urlopie wypoczynkowym. Jego wymiar nie ulega obniżeniu. Jeżeli natomiast powrót z urlopu wychowawczego nastąpi w następnym roku kalendarzowym, wymiar urlopu wypoczynkowego za ten rok zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pozostałego do końca roku.

Jeśli 1 stycznia danego roku pracownik pozostawał na urlopie wychowawczym, urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym zostanie proporcjonalnie obniżony.

Natomiast gdy okres urlopu wychowawczego przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku, a więc po 1 stycznia, pracownik zachowuje prawo do urlopu w pełnym wymiarze niezależnie od tego, czy pozostanie na urlopie wychowawczym do końca roku, czy powróci do pracy w tym samym roku kalendarzowym.

Przykład 1.

Pracownica z ponad dziesięcioletnim stażem pracy, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na umowie o pracę na czas nieokreślony, przebywa na urlopie wychowawczym od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Za rok 2021 będzie jej przysługiwał urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze, czyli 26 dni, gdyż 1 stycznia 2020 r. nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego, a urlop wychowawczy rozpoczęła po tym fakcie.

Przykład 2.

Pracownica z ponad dziesięcioletnim stażem pracy, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na umowie o pracę na czas nieokreślony, przebywa na urlopie wychowawczym od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Za rok 2020 będzie jej przysługiwał urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym w pełnym wymiarze, czyli 26 dni, gdyż 1 stycznia 2020 r. nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego, a urlop wychowawczy rozpoczęła po tym fakcie. Za 2021 r. nie będzie jej przysługiwał urlop wypoczynkowy, gdyż 1 stycznia 2020 r. przebywała na urlopie wychowawczym, a więc nie nabyła prawa do urlopu wypoczynkowego oraz nie przepracowała żadnego okresu w tym roku.

Przykład 3.

Pracownica z ponad dziesięcioletnim stażem pracy, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na umowie o pracę na czas nieokreślony, przebywała na urlopie wychowawczym od 2 stycznia 2019 r. do  31 stycznia 2021 r. Za rok 2019 będzie jej przysługiwał urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze, czyli 26 dni, gdyż 1 stycznia 2019 r. nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego, a urlop wychowawczy rozpoczęła po tym fakcie. Za 2020 r. nie będzie jej przysługiwał urlop wypoczynkowy, gdyż 1 stycznia 2020 r. przebywała na urlopie wychowawczym, a więc nie nabyła prawa do urlopu wypoczynkowego oraz nie przepracowała żadnego okresu w tym roku. Za 2021 rok nabędzie urlop proporcjonalny z uwagi na to, że cały styczeń była na urlopie wychowawczym, zatem za 2021 r. należeć się jej będzie 24 dni urlopu wypoczynkowego. Wynika to z wyliczenia 26/12*11 = 23,833333…, po zaokrągleniu 24 dni.

Po zmianie przepisów dotyczących urlopu wychowawczego w praktyce pojawiła się obawa, że to uprawnienie będzie nadużywane, skoro urlop wypoczynkowy nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu, gdy pracownik 1 stycznia świadczy pracę. Z uwagi na to, że urlop wychowawczy może być dzielony na części, istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy będą wracać do pracy na początku roku, aby nabyć prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego.