0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa pożyczki - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa pożyczki sporządzana jest, gdy pożyczkodawca przenosi prawo własności określonej ilość pieniędzy (lub rzeczy oznaczonych co do gatunku) na pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca zobowiązuje się natomiast do zwrotu tej samej ilości pieniędzy czy rzeczy tego samego gatunku i jakości. W przypadku pożyczki przekazane pieniądze lub rzeczy stają się własnością biorącego. Jednak zasilenie majątku jest tylko czasowe. Co ważne, umowa pożyczki należy do kategorii umów konsensualnych. Oznacza to, że aby ją skutecznie zawrzeć, potrzebne jest jedynie zgodne oświadczenie stron. Umowa pożyczki uregulowana została w Kodeksie cywilnym.

Pobierz darmowy wzór umowy pożyczki w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy pożyczki.pdf
Wzór umowy pożyczki.docx

Forma zawarcia umowy pożyczki

Żadne przepisy nie zakazują zawarcia umowy w formie ustnej. Jednak dla celów dowodowych każda pożyczka przekraczająca 500 złotych powinna zostać potwierdzona kontraktem. Mimo to Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że udzielenie pożyczki powyżej tej kwoty bez zachowania formy pisemnej nie wpływa na ważność tej czynności prawnej, ponieważ udzielenie pożyczki może zostać dokonane w sposób dorozumiany (sygn. akt V ACa 53/2013).

Znaczy to, że osoba, dokonująca czynności prawnej, może wyrazić swoją wolę w dowolny sposób, byle ujawniała ją w sposób dostateczny i zrozumiały.

Niekiedy dowodem zawarcia pożyczki jest pokwitowanie odebrania pieniędzy.

Waluta umowy pożyczki

W sytuacji, gdy przedmiotem pożyczki jest kwota wyrażona w walucie obcej, biorący może ją oddać w walucie polskiej, chyba że:

  • ustawa,

  • orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania, lub

  • umowa

- zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.

Wartość waluty określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba, że wyżej wymienione akty stanowią inaczej.

Umowa pożyczki może mieć także charakter grzecznościowy, czyli nieodpłatny. W takiej sytuacji jej charakter zbliżony jest do umowy użyczenia. Drugi wariant przewiduje odpłatność umowy pożyczki - dający zastrzega sobie wynagrodzenie za korzystanie z jego pieniędzy w postaci odsetek.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczki w sytuacji, kiedy jej zwrot jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy. Jednak może dokonać tego tylko wtedy, kiedy nie wiedział o złym stanie drugiej strony podczas podpisywania umowy i nie mógł się tego z łatwością dowiedzieć.

Stan majątkowy to całokształt sytuacji materialnej, a w szczególności relacje, które zachodzą między aktywami a pasywami.
Co ważne, to pożyczkodawca musi wykazać zły stan majątkowy pożyczkobiorcy. Odstąpienie od umowy pożyczki może zostać dokonane w dowolnej formie, jednak jeśli została zawarta w formie pisemnej, rezygnacja powinna nastąpić w taki sam sposób.

Umowa pożyczki a roszczenia

W sytuacji, gdy pożyczkodawca nie wydaje przedmiotu umowy, roszczenie biorącego pożyczkę przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Umowa pożyczki - naprawienie szkody

Jeżeli otrzymane przez pożyczkobiorcę rzeczy mają wady, obowiązkiem pożyczkodawcy jest naprawienie szkody, jeżeli wiedząc o tych wadach, nie powiadomił o nich. Jednak reguła ta nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy biorący z łatwością mógł zobaczyć tę wadę.

Zawiadomienie składa się w dowolnej formie, niezależnie od formy zawarcia umowy pożyczki.

Wyżej opisana zasada ma charakter dyspozytywny. Strony umowy mogą zmodyfikować odpowiedzialność z tego tytułu, a nawet całkowicie ją wyłączyć.

Elementy umowy pożyczki

Prawidłowo sporządzona umowa pożyczki powinna zawierać następujące elementy:

  1. data i miejsce zawarcia umowy,

  2. strony umowy,

  3. przedmiot umowy,

  4. warunki zwrotu pożyczki,

  5. oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy,

  6. warunki wypowiedzenia umowy,

  7. podpisy stron.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów