0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zbieg egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zbieg egzekucji to sytuacja, w której przeciwko temu samemu dłużnikowi i jego prawu majątkowemu lub jakiejś rzeczy do komornika kierowana jest egzekucja sądowa i administracyjna lub kilka egzekucji prowadzonych przez różnych komorników tego samego dłużnika.

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Do takiego zbiegu egzekucji dochodzi, jeżeli komornik sądowy i organ administracji skierują czynności egzekucyjne wobec tego samego dłużnika (jego prawu majątkowemu lub jakiejś rzeczy). Jeżeli podmiotem zobowiązanym do realizacji zajęcia (np. rachunku bankowego) jest bank, to informuje on wszystkie podmioty, dokonujące zajęcia o wystąpieniu zbiegu. Po poinformowaniu wszystkich czynności egzekucyjne zostają wstrzymane na wniosek wierzyciela, dłużnika lub także z urzędu. Później sąd dokonuje rozstrzygnięcia (w formie postanowienia, w ciągu 14 dni) o organie właściwym do prowadzenia egzekucji łącznie. Sąd bada daną sprawę pod kątem zaawansowania postępowania egzekucyjnego i orzeka, które z przeprowadzonych czynności zostają w mocy (wyjątek: w EPU łączne prowadzenie sprawy przejmuje komornik sądowy). Powyższa zasada odnosi się także do dalszych zbiegów tzn. prowadzenie przejmuje ten organ, który został wyznaczony przez sąd przy pierwszym zbiegu. Strony oraz administracyjny organ egzekucyjny mogą wnieść skargę na rozstrzygnięcie o zbiegu w przypadku gdy postanowienie zostało wydane przez referendarza sądowego lub zażalenie w przypadku postanowienia wydanego przez sąd.

Zbieg egzekucji sądowych

W przypadku zbiegu egzekucji sądowych (wielość komorników) zastosowanie w przedmiocie rozstrzygnięcia znajdują przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 773 kpc). Zgodnie z zawartymi uregulowaniami komornicy mają obowiązek ustalenia właściwości miejscowej, aby ustalić, który jest właściwy w danej sprawie. Jeżeli więcej niż jeden okaże się właściwy miejscowo lub żaden, wtedy pierwszeństwo ma ten, który wszczął egzekucję jako pierwszy. Komornik, który później wszczął egzekucję, jest obowiązany do przekazania sprawy oraz musi poinformować o tym fakcie wierzyciela.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów