0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa sponsoringu - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sponsoring to forma współpracy między stronami przysparzająca im obu korzyści. Najczęściej kojarzony jest z wszelkiego rodzaju imprezami sportowymi, okolicznościowymi czy wydarzeniami kulturalnymi. Jego istotą jest finansowanie przez sponsora przedsięwzięć sponsorowanego, związanych z jego działalnością, tak by wypromować działania sponsora albo zwiększyć jego zyski. Sponsoring podejmowany jest dla celów ściśle reklamowych - wykorzystywana jest renoma sponsorowanego, aby wypromować działania sponsora lub zwiększyć jego zyski. Niniejszy artykuł przedstawia elementy, które powinna zawierać umowa sponsoringu.

Charakterystyka umowy sponsoringu

Umowa sponsoringu łączy w sobie elementy różnych umów - stosuje się do niej nie tylko przepisy ogólne, dotyczące zobowiązań wzajemnych, ale także przepisy umowy zlecenia. W zależności od tego, co jest przedmiotem umowy, mogą być stosowane inne przepisy prawne, np.:

  • jeżeli sponsoring dotyczy radia lub telewizji, stosuje się także przepisy ustawy o radiofonii i telewizji;

  • jeśli w umowie sponsoringu będą przenoszone prawa autorskie lub pokrewne albo prawa związane z własnością przemysłową, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy ustawy - Prawo własności przemysłowej itp.

Zawierając umowę sponsoringu, sponsor zobowiązuje się spełnić na rzecz sponsorowanego świadczenie majątkowe (zapłata określonej sumy pieniężnej, przeniesienie własności rzeczy, świadczenie określonego rodzaju usług). Sponsorowany zaś jest zobligowany do wykonania w interesie sponsora określonych w umowie czynności, których celem jest podniesienie lub utrwalenie renomy sponsora (np. umieszczenie logo sponsora na stroju i prezentowanie go publicznie itp.).

Umowa sponsoringu - przedmiot umowy

Przedmiotem umowy sponsoringu są określone świadczenia. Świadczenie sponsora najczęściej ma charakter majątkowy (głównie środki pieniężne czy przedmioty majatkowe). Natomiast świadczenie sponsorowanego przybiera najczęściej formę działania (promowanie wizerunku sponsora), ale też zaniechania (np. unikanie zachowań, które stawiałyby sponsora w negatywnym świetle).

Strony umowy sponsoringu

Stronami umowy sponsoringu są sponsor, którym może być zarówno przedsiębiorca, jak i osoba, która nie posiada takiego statusu, i sponsorowany, którym również może być każdy podmiot. Najczęściej są nimi osoby fizyczne (sportowcy, artyści), którzy otrzymują wsparcie z uwagi na to, czym się zajmują (wykonywana działalność umożliwia sponsorowi zyskanie rozgłosu).

Co ciekawe, istnieją pewne ograniczenia dla sponsorów w kwestii sponsorowanych działalności, np. sponsorami audycji radiowych lub telewizyjnych nie mogą być partie polityczne, z kolei firmy tytoniowe nie mogą sponsorować działalności zdrowotnej.

Forma umowy sponsoringu

Z uwagi na to, że żadne przepisy nie regulują wprost umowy sponsoringu, można ją zawrzeć w jakiejkolwiek formie (nawet ustnej). Najbezpieczniej jednak zachować formę pisemną - w razie ewentualnego sporu umowa może posłużyć jako dowód w postępowaniu sądowym.

Umowa sponsoringu - podstawowe elementy

Umowa sponsoringu powinna przede wszystkim zawierać:

  • datę i miejsce jej zawarcia,

  • strony umowy - czyli dane sponsora i sponsorowanego, które pozwolą na ich identyfikację,

  • określenie przedmiotu umowy - określone świadczenia w celach promocyjnych i reklamowych na rzecz sponsora w zamian za ustalone wynagrodzenie,

  • wskazanie warunków współpracy stron - należy określić rodzaj sponsoringu (czy jest jednorazowy czy też długoterminowy), wydarzenia (działania), w związku z którymi zawierana jest umowa sponsoringu, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie, okres obowiązywania umowy,

  • określenie odpowiedzialności stron za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy -  strony podlegają ogólnym zasadom odpowiedzialności kontraktowej  (art. 471 i n. k.c.), a także kary umowne.

  • opis możliwość wypowiedzenia - jeżeli umowa sponsoringu została zawarta na czas oznaczony, stronom nie przysługuje prawo do wypowiedzenia. Jeśli natomiast umowę zawarto na czas nieoznaczony, powinno się ustalić warunki wypowiedzenia. W przypadku niewywiązania się z obowiązku którejś ze stron, umowa sponsoringu może zostać zerwana ze skutkiem natychmiastowym (zarówna ta zawarta na czas oznaczony, jak i nieoznaczony) - o ile wynika to z postanowień umowy.

  • podpisy obu stron.

Do pobrania:

Wzór umowy sponsoringu.pdf
Wzór umowy sponsoringu.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów