0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stażysta z PUP - jak zatrudnić stażystę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca ma prawo wystąpić do urzędu pracy o przysłanie stażysty do pracy. Rozwiązanie takie ma wiele zalet - po pierwsze nic nie kosztuje, po drugie - w firmie pojawiają się dodatkowe ręce do pracy i po trzecie - pracodawca pomaga osobie bezrobotnej, dla której może być to szansa na wybicie się oraz powrót na rynek pracy. Jakich formalności powinien dopełnić przedsiębiorca, żeby urząd pracy skierował stażystę do jego firmy? Jakie prawa ma stażysta z PUP?

Stażysta z PUP - kto może się o niego ubiegać?

Przepisy ściśle regulują kwestię, kto może zostać organizatorem stażu. Wśród podmiotów uprawnionych znajdują się: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która nie zatrudniała dotychczas innych pracowników, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Przez wzgląd na fakt, iż stażysta z PUP otrzymuje stypendium (nie wynagrodzenie) pochodzące z Funduszu Pracy bardzo ważne jest, aby osoba ubiegająca się o skierowanie stażysty do swojej firmy nie zalegała z wypłatą wynagrodzeń oraz zapłatą składek do ZUS, NFZ, na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Może okazać się konieczne złożenie przez pracodawcę właściwego oświadczenia na ten temat.

Przygotowanie programu nauki

Jeżeli pracodawca spełnia ww. warunki, wówczas może rozpocząć procedurę ubiegania się o skierowanie stażysty z PUP do jego firmy. Pierwszym krokiem jest opracowanie programu nauki stażysty. Co powinno znaleźć się w takim dokumencie? Przede wszystkim nazwa zawodu lub specjalności, której staż dotyczy, zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, jakie po ukończeniu nauki on uzyska.

Obowiązkiem pracodawcy jest ponadto wyznaczenie opiekuna osoby objętej programem stażu. Warto przy tym zaznaczyć, iż opiekun taki jednocześnie może zajmować się trzema stażystami.

Ważnym aspektem ubiegania się o stażystę jest określenie przez pracodawcę, ile osób może on przyjąć w takim charakterze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady są proste - firma, która nie zatrudniała dotąd żadnego pracownika, może przeszkolić tylko jednego stażystę. W innych przypadkach natomiast, liczba bezrobotnych skierowanych z urzędu pracy nie może przekroczyć liczby pracowników zatrudnionych w danej firmie na etatach, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Kto może zostać skierowany na staż?

Również w kwestii osób, które mogą zostać skierowane na staż ustawodawca przewidział pewne ograniczenia. Wiedza na ten temat jest ważna, bowiem pracodawca może wskazać osobę, którą chciałby przyjąć na staż. Dla urzędu pracy nie jest to wiążące oświadczenie, jednak najczęściej, jeżeli nie występują żadne przeszkody formalne, wówczas wskazany bezrobotny jest kierowany do danej firmy.

Stażysta z PUP - kto może nim zostać? Na staż do 6 miesięcy może zostać skierowany:

 • bezrobotny do 30. roku życia,
 • długotrwale bezrobotny,
 • kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotny powyżej 50. roku życia,
 • osoba bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego,
 • rodzic samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko poniżej 18 roku życia,
 • bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia,
 • niepełnosprawny.

Ponadto bezrobotny, który nie skończył 30 lat może być skierowany na staż nawet na 12 miesięcy.

Złożenie wniosku i podpisanie umowy

Kolejny krokiem jest złożenie wniosku skierowanego do starosty. Powinien on zawierać następujące informacje na temat pracodawcy:

 • firmę lub imię i nazwisko,
 • siedzibę i miejsce prowadzenia działalności,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

Ponadto we wniosku zawiera się informacje dotyczące:

 • liczby zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy),
 • liczby przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż,
 • imienia i nazwiska oraz stanowiska opiekuna osoby odbywającej staż,
 • proponowanego okresu odbywania stażu, nie krótszego niż 3 miesiące,
 • opisu zadań, jakie będą wykonywane przez bezrobotnego, w tym nazwy zawodu lub
 • specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, nazwy komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakresu zadań zawodowych,
 • wymagań dotyczących predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy.

Urząd pracy ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku od pracodawcy. W sytuacji, gdy wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne i - co najważniejsze - w kasie urzędu pracy znajdują się pieniądze przeznaczone na finansowanie staży, urząd pracy podpisuje z przedsiębiorcą umowę.

Przed podpisaniem umowy ze stażystą, należy złożyć wniosek skierowany do starosty a następnie podsiać z urzędem pracy umowę.

W umowie znajdują się oczywiście dane firmy oraz miejsce odbywania stażu, a ponadto imię i nazwisko oraz stanowisko osoby będącej opiekunem stażysty, program stażu oraz dokładna data jego rozpoczęcia i zakończenia. Pracodawca zobowiązuje się również do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

Jakie prawa ma stażysta z PUP?

Pracodawca przez cały okres odbywania stażu powinien pamiętać o prawach, jakie przysługują przyjętemu na staż bezrobotnemu. Przede wszystkim ma on prawo do stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku. Nie jest ono wypłacane z kieszeni przedsiębiorcy, ale - jak już zostało wcześniej wspomniane - pochodzi z Funduszu Pracy.

Stażysta z PUP nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Ponadto staż nie może odbywać się w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w nadgodzinach, chyba że urząd pracy wyrazi zgodę na taką pracę ze względu na charakter pracy w danym zawodzie wymagający takiego rozkładu czasu pracy.

Stażysta z PUP ma prawo do urlopu - za każde 30 dni stażu bezrobotny nabywa prawo do dwóch dni wolnego, które powinny zostać udzielone stażyście na jego wniosek, najpóźniej do zakończenia stażu.

Przedsiębiorca zatrudniający stażystę ma obowiązek dostarczania do piątego dnia każdego miesiąca do urzędu pracy listy obecności podpisanej przez skierowanego na staż bezrobotnego.

Zaświadczenie o odbyciu stażu

Ważnym obowiązkiem, o którym zatrudniający stażystę z PUP przedsiębiorca powinien pamiętać, jest wystawienie opinii potwierdzającej zdobyte kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Na podstawie takiego dokumentu urząd pracy wystawia stażyście zaświadczenie o odbytym stażu.

Stażysta z PUP to rozwiązanie dobre dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowych rąk do pracy, ale nie mają pieniędzy na zatrudnienie pracownika. Może okazać się, iż współpraca z bezrobotnym będzie tak owocna, że pracodawca zdecyduje się na zatrudnienie danej osoby na stałe. Jeżeli nie - okres stażu będzie okazją do nabycia nowych umiejętności, zarówno przez stażystę, jak i zatrudniającego go przedsiębiorcę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów