0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja firmowych budynków - jakie metody można zastosować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, mogą rozpocząć naliczanie odpisów amortyzacyjnych od budynków lub budowli, gdy spełnią pewne warunki. Przede wszystkim składniki majątku muszą stanowić własność lub współwłasność podatnika oraz zostać nabyte, bądź wytworzone we własnym zakresie. Poza tym muszą być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania, a także ich przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż 1 rok. Dodatkowo, powinny być wykorzystywane w działalności gospodarczej albo oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Przeczytaj i sprawdź, jak wygląda amortyzacja firmowych budynków!

Amortyzacja firmowych budynków metodą liniową

Podstawową metodą amortyzacji firmowych budynków jest metoda liniowa przy zastosowaniu stawki z wykazu stawek amortyzacyjnych. Wówczas odpisy amortyzacyjne dokonywane są w równych ratach od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Odpisów należy dokonywać do chwili, gdy ich suma zrówna się z wartością początkową budynku lub lokali albo do momentu, w którym nastąpi zbycie majątku czy postawienie w stan likwidacji.

Stawki amortyzacyjne na podstawie Wykazu stawek amortyzacyjnych dla podstawowych grup lokali (budynków) wynoszą odpowiednio:

  • 2,5% - dla lokali (budynków) niemieszkalnych,
  • 1,5% - dla lokali (budynków) mieszkalnych.

Nieruchomości o charakterze mieszkalnym, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności gospodarczej nie są ujmowane w ewidencji środków trwałych i tym samym nie podlegają amortyzacji. Lokale mieszkalne wprowadzone do środków trwałych przed 2022 rokiem mogły korzystać z przepisów przejściowych, które zezwalają na ujmowanie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych naliczonych do końca 2022 roku.

Amortyzacja firmowych budynków według podwyższonej stawki

W myśli art. 22i ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT jeżeli budynek używany jest w warunkach złych lub pogorszonych, podatnicy mogą odpowiednio podwyższyć podane w Wykazie stawki amortyzacyjne. Za używanie budynku w warunkach pogorszonych należy rozumieć używanie ich pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

Za warunki złe uważa się używanie budynków pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również silnego działania na budynek niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu. Odpowiednio stawki mogą zostać podwyższone:

  • przy warunkach pogorszonych - o współczynnik nie większy niż 1,2,
  • przy warunkach złych - o współczynnik nie większy niż 1,4.

Podwyższenia stawki amortyzacyjnej dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące zmianę.

Amortyzacja firmowych budynków ulepszonych bądź używanych

Amortyzacja firmowych budynków, które są ulepszone lub używane może przybrać inną formę. Przedsiębiorcy mają wówczas możliwość zastosowania w odniesieniu do używanych lub ulepszonych lokali i budynków (innych niż niemieszkalne) po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, tzw. indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

Przez lokale i budynki używane należy rozumieć takie, które które przed nabyciem (i pierwszym wprowadzeniem do ewidencji firmy) były wykorzystywane przez okres, co najmniej 60 miesięcy (czyli 5 lat).
Natomiast ulepszonymi są lokale lub budynki mieszkalne, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przepisy ustawy o PIT wyznaczają minimalny okres amortyzacji firmowych budynków przy użyciu indywidualnej stawki, który wynosi 10 lat. Przy tak ustalonym okresie maksymalna stawka wyniesie 10%. Jednak wyjątkiem od tej zasady są:

  • trwale związane z gruntem budynki handlowo-usługowe, wymienione w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związane z gruntem oraz
  • kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3, domki kempingowe i budynki zastępcze

Dla nich okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata.

Nie można amortyzować budynków i lokali firmowych za pomocą metody degresywnej oraz jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Amortyzacja lokali niemieszkalnych

W odniesieniu do nieruchomości niemieszkalnych podstawowa stawka wynikająca z Wykazu wynosi 2,5%. Przedsiębiorcy mogą jednak zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, ale tylko dla lokali używanych. Ulepszenie nieruchomości nie uzasadnia przyspieszenia okresu amortyzacji poprzez zastosowanie indywidualnej stawki.

Okres amortyzacji przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla lokali niemieszkalnych nie może być krótszy niż okres stanowiący różnicę 40 lat i liczby lat, które minęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Dodatkowo w myśl art. 22j ust.1 pkt 4. ustawy o PIT okres nie może być krótszy niż 10 lat.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów