Poradnik Przedsiębiorcy

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnuje z etatu bądź innej formy zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym. Przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  1. matce albo ojcu,

  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,

  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

tylko w przypadku, gdy osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy drugiej osoby w związku ze swoja niepełnosprawnością lub niemożliwością samodzielnej egzystencji. W przypadku dziecka, jeśli udział drugiej osoby jest wymagany w procesie leczenia, rehabilitacji bądź edukacji.

Należy pamiętać, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 18. rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole wyższej, jednak nie później niż do 25. roku życia.

Kiedy nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń bądź zasiłków (np. przedemerytalnego, opiekuńczego lub zasiłku stałego). Również nie przysługuje w sytuacji, gdy:

1)  osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki  została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3)  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego;

5)  na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie wynosi 1406 zł i będzie corocznie waloryzowane. Prawo do świadczenia ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności  zostało wydane na czas określony.  W takim przypadku świadczenie przyznawane jest do dnia terminu ważności orzeczenia.

Od podstawy świadczenia pielęgnacyjnego pobierana jest składka na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe i wliczana jest do okresu niezbędnego do ustalenia prawa do emerytury lub renty, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

Opiekun może jednocześnie ubiegać się o objęcie jego i członków jego rodziny ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli nie podlegają oni pod to ubezpieczenie z innego tytułu.

Po zmianie przepisów z początkiem 2017 roku nie ma przeszkód, aby świadczenie pielęgnacyjne pobierał rodzic (opiekun faktyczny), który nie podejmuje bądź rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad innym dzieckiem w rodzinie, nawet gdy świadczenie jest już przyznane dla pierwszego z nich.

Kto wypłaca świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenia rodzinne najczęściej wypłacają ośrodki pomocy społecznej. W celu otrzymania świadczenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek w przypadku gdy osobą wymagającą opieki jest dziecko

  3. Uwierzytelnioną przez pracownika Wydziału Świadczeń Społecznych, notariusza lub instytucję, która dokument wydała, kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku gdy osobą wymagającą opieki jest osoba dorosła

  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

  5. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę (jeżeli dziecko w niej przebywa), o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w takiej placówce.

Jeżeli wnioskodawca będzie ubiegał się o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego powinien dostarczyć wraz z wnioskiem oryginały dokumentów potwierdzające okresy składkowe (świadectwa pracy, karty zasiłkowe, świadectwa ukończenia szkoły). Dokumenty te składane są tylko w przypadku pierwszego wniosku.