0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej wpływa na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorców w przypadku ewentualnego braku płynności finansowej firmy. Zawieszenie działalności gospodarczej to idealne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, których działalność przeżywa chwilowy kryzys np. w postaci spadku zamówień bądź prowadzenia działalności sezonowej. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców zawieszenie firmy powinno trwać przynajmniej 30 dni. Artykuł wyjaśnia, jak zawiesić działalność gospodarczą.

Kto i kiedy może zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie ma niemal żadnych problemów w tej kwestii. W przypadku spółek partnerskich, cywilnych i jawnych, gdzie podatnikami są wspólnicy, a nie spółka, można zawiesić działalność wyłącznie wtedy, kiedy pozostali wspólnicy również zdecydują się na podjęcie tej decyzji.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenia działalności gospodarczej można dokonać osobiście bądź korzystając z pełnomocnika w organie rejestrowym przedsiębiorcy – urząd gminy lub urząd miasta. Warto pamiętać, że wniosek zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej, a dokładniej wzór CEIDG oraz instrukcję wypełniania można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich urzędów. Wniosek możemy również wysłać listem poleconym, jednak w tej sytuacji podpis musi być poświadczony notarialnie.

Kolejną możliwością złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej jest wysyłka elektroniczna, ale poświadczona podpisem elektronicznym. Ta opcja zwalnia przedsiębiorcę z osobistej wizyty w urzędzie. Podpis elektroniczny stanowi dane w postaci elektronicznej. Natomiast one, wraz z pozostałymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Należy przy tym pamiętać o konieczności wybrania się do organu rejestrującego osobiście, w celu pisemnego potwierdzenia złożenia wniosku.

Okres zawieszenia firmy może trwać przez czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Dostarczenie wniosku o zawieszenie działalności – co dalej?

Wraz ze złożeniem wniosku o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca zostaje automatycznie wyrejestrowany z ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje wyrejestrowania płatnika w momencie otrzymania informacji przesyłanej z systemu CEIDG. Konsekwencją zawieszenia działalności gospodarczej jest wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ZUS. Oznacza to, że nie ma wówczas obowiązku zapłaty składek ZUS. Należy jednak pamiętać, że:

  • po upływie trzydziestego dnia od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenia zdrowotne, przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych;
  • okres, w którym zawieszona będzie działalność nie będzie liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Wydatki w okresie zawieszenia działalności

Istotną kwestią w trakcie zawieszenia działalności są ponoszone koszty. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma prawo zbywać własne środki trwałe oraz wyposażenie, a także wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów oraz do przyjmowania należności. Ponadto obowiązkiem przedsiębiorcy w przypadku zawieszenia działalności jest regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywanej działalności. Należy przy tym pamiętać, że każdy wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie może wykonywać działalności, a co za tym idzie, uzyskiwać z niej bieżących przychodów, oprócz wyżej wymienionych (zbycie własnych środków trwałych bądź wyposażenia). Nie może również wykonywać tych samych czynności, które zostały objęte wpisem do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. W przypadku niepodporządkowania się powyższym przepisom, przedsiębiorca zobowiązany będzie do przerwania zawieszenia działalności, a następnie zapłaty zaległych składek ZUS.

Ważne!

Ustawa określa czynności, jakie ma prawo wykonywać dany podmiot w okresie zawieszenia:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • ma prawo przyjmować należności, ma też obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • ma prawo osiągać przychody finansowe – także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, mających tymczasowe problemy finansowe, a także dla osób zajmujących się sprzedażą produktów lub świadczeniem usług o charakterze sezonowym (np. usługi budowlane). Największą zaletą zawieszenia działalności jest brak konieczności opłaty składek ZUS. Wcześniej jednak warto dobrze przemyśleć tę sprawę, gdyż może ona wywołać niepożądane skutki w przypadku niedostosowania się do obowiązujących przepisów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów