0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwołanie pełnomocnictwa - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Stosunek pełnomocnictwa w dużej mierze oparty jest na zaufaniu między osobą, która go udziela a osobą, która to pełnomocnictwo przyjmuje. W przypadku utraty tego zaufania możliwe jest odwołanie pełnomocnictwa. Niniejszy artykuł przedstawia kwestię wypowiedzenia pełnomocnictwa. Omówione zostaną także inne przypadki, kiedy pełnomocnictwo procesowe wygasa.

Przypadki wygaśnięcia pełnomocnictwa procesowego

Zgodnie z art. 96 kodeksu postępowania cywilnego, "W razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania."

Pełnomocnictwo procesowe wygasa zatem wskutek śmierci pełnomocnika, utraty przez niego zdolności sądowej, a jeżeli pełnomocnikiem był podmiot profesjonalny, także z powodu utraty kwalifikacji, np. skreślania z listy radców prawnych lub adwokatów. Również śmierć strony, która umocowała nas do działania w jej imieniu, będzie skutkować wygaśnięciem pełnomocnictwa. Ponadto wygasa ono także przez odwołanie pełnomocnictwa przez jedną ze stron. Należy pamiętać, że ustanowienie nowego pełnomocnictwa nie stanowi dorozumianego sposobu odwołania naszego dotychczasowego pełnomocnika. W tej sytuacji mocodawca będzie posiadał zwyczajnie dwóch przedstawicieli, dysponujących tymi samymi uprawnieniami.

Pobierz darmowy wzór odwołania pełnomocnictwa w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Odwołanie pełnomocnictwa wzór.pdf
Odwołanie pełnomocnictwa wzór.docx

Odwołanie pełnomocnictwa - skuteczność

Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu rozprawy. Między stronami takie wypowiedzenie jest natychmiast skuteczne. Inaczej jest w przypadku skuteczności wypowiedzenia względem sądu i drugiej strony procesu. Stanowi o tym art. 94 §1 kodeksu postępowania cywilnego, który mówi że "Wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do sądu z chwilą zawiadomienia go o tym, w stosunku zaś do przeciwnika i innych uczestników - z chwilą doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd

Dopóki zawiadomienie takie nie zostanie doręczone, dotychczasowy pełnomocnik jest uważany za upoważnionego do wszelkich czynności procesowych w granicach pełnomocnictwa ze skutkiem dla mocodawcy bez względu na to, czy pełnomocnictwo w stosunku wewnętrznym między pełnomocnikiem a mocodawcą już wygasło, czy nie.

Działanie za stronę po wypowiedzeniu pełnomocnictwa

Ar. 94§2 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, "Adwokat lub radca prawny, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych.

Każdy pełnomocnik niezależnie od tego, czy jest to podmiot profesjonalny, czy członek najbliższej rodziny, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez 14 dni, chyba że udzielający pełnomocnictwa zwolni go od tego obowiązku. Termin dwutygodniowy liczy się od wypowiedzenia pełnomocnictwa przez mocodawcę, a nie od zawiadomienia przeciwnika procesowego o wypowiedzeniu.

Odwołanie pełnomocnictwa - konstrukcja oświadczenia

Odwołanie pełnomocnictwa składa się poprzez oświadczenie, które powinno zawierać:

  • miejsce i datę jego sporządzenia,
  • oznaczanie rodzaju pisma: odwołanie pełnomocnictwa,
  • wskazanie pełnomocnika,
  • oznaczenie postępowania sądowego, dla którego pełnomocnictwo zostało udzielone wraz z oznaczeniem sądu, przed którym sprawa się toczy i podaniem sygnatury akt sprawy,
  • własnoręczny podpis mocodawcy.


Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga uzasadnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów