0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Protokół przekazania terenu - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przed faktycznym rozpoczęciem prac budowlanych powinno nastąpić przekazanie terenu wykonawcy robót. Zwykle odbywa się to na podstawie protokołu przekazania terenu. Protokolarnego przejęcia terenu budowy, w myśl art. 22 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, dokonuje kierownik budowy, który zazwyczaj reprezentuje wykonawcę.

Istota protokołu przekazania terenu

Protokół przekazania terenu to dokument, na podstawie którego następuje przekazanie terenu budowy wykonawcy robót budowlanych. Na gruncie prawa cywilnego od momentu przejęcia terenu protokołem aż do oddania obiektu wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy. W przypadku braku protokołu - odpowiedzialność ponosi inwestor.

Przekazanie może dotyczyć zarówno całego terenu budowy, jak i jego części. W przypadku generalnego wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania całości robót, następuje przekazanie całości terenu. Natomiast jeżeli wykonawca zobowiązuje się jedynie do wykonania konkretnego rodzaju robót, wówczas przekazywana jest mu wyłącznie określona część terenu budowy. Wykonawca odpowiada za przekazany mu, w całości lub części, teren budowy.

Teren budowy powinien zostać przekazany w stanie, który umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. Jeżeli przekazany teren, maszyny i urządzenia, które się na nim znajdują, nie nadają się do prawidłowego wykonania robót bądź zachodzą inne przesłanki, które by to uniemożliwiały, wykonawca niezwłocznie powinien powiadomić o tym inwestora.

Protokół przekazania terenu - pobierz darmowy wzór w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

Protokół przekazania terenu (1).pdf
Wzór.docx

Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole przekazania terenu?

W protokole przekazania terenu powinny zostać zawarte precyzyjne informacje zgodne ze stanem faktycznym. W zapisach należy umieścić wszelkie działania wykonane do momentu przekazania terenu, o charakterze prac przygotowawczych (np. prace geodezyjne) lub wykonane przez inwestora bądź innych wykonawców. Jest to istotne z punktu widzenia ustawy Prawo budowlane, bowiem z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy następuje rozpoczęcie budowy.

Ponadto strony powinny potwierdzić, że spełnione zostały wszelkie obowiązki w zakresie organizacji terenu budowy, jak i że została dokonana kontrola jej granic.

Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca po protokolarnym przejęciu terenu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody, które wynikną na terenie budowy. Zobowiązany jest więc do tego, aby odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ponadto powinien zabezpieczyć przejęty teren przed dostępem osób trzecich.

Protokół przekazania terenu - elementy

Protokół przekazania terenu powinien przede wszystkim zawierać:

  1. oznaczenie stron wraz z określeniem ich funkcji;

  2. miejsce i datę sporządzenia;

  3. nazwę inwestycji;

  4. określenie miejsca położenia terenu budowy - jej adres, numery działek i inne cechy, które charakteryzują dany teren;

  5. określenie stanu terenu budowy;

  6. wyraźne określenie części przekazywanego terenu - jeżeli przekazywana jest jedynie część budowy;

  7. podpisy obu stron.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów