0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa sponsoringu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Sponsoring jest formą promocji i reklamy oraz pozytywnego kształtowania wizerunku, dzięki którym wykorzystywana jest renoma sponsorowanego, aby wypromować działania sponsora albo zwiększyć jego zyski (lub podtrzymać je na dotychczasowym poziomie).

Pobierz darmowy wzór umowy sponsoringu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy sponsoringu.pdf
Wzór umowy sponsoringu.docx

Sponsoring - co to takiego?

Sponsoring jest formą promocji i reklamy oraz pozytywnego kształtowania wizerunku, dzięki którym wykorzystywana jest renoma sponsorowanego, aby wypromować działania sponsora albo zwiększyć jego zyski (lub podtrzymać je na dotychczasowym poziomie). Jest to forma współpracy, nastawiona na obopólne korzyści, nawiązywana na podstawie umowy sponsoringu. Ze sponsoringiem mamy najczęściej do czynienia w przypadku wszelkiego rodzaju imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych, ale też jest obecny w sztuce, ekologii, oświacie czy nauce. Istota sponsoringu wyraża się w finansowaniu (wspieraniu nie tylko majątkowo, ale także np. poprzez dokonanie określonych czynności) przez sponsora przedsięwzięć sponsorowanego związanych z jego działalnością w celu wypromowania wizerunku sponsora czy zwiększenia jego popularności, w zamian za wykonanie przez sponsorowanego określonych usług czy czynności.

Umowa sponsoringu - informacje ogólne

Umowa sponsoringu (nazywana też umową sponsorską czy umową o sponsorowanie) jest umową nienazwaną (nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym ani innym akcie prawnym), mieszaną (ponieważ łączy w sobie elementy różnych umów), jej treść strony mogą swobodnie kształtować zgodnie z zasadą swobody umów (art. 353(1) k.c.). Jest umową wzajemną, czyli świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej (art. 487 k.c.). Stosuje się do niej więc nie tylko przepisy ogólne dotyczące zobowiązań wzajemnych, ale także umowy zlecenia, zgodnie z art. 750 k.c. Stanowi ona rodzaj umowy o świadczenie usług reklamowych. W zależności od tego, co jest przedmiotem umowy, mogą być stosowane ponadto inne przepisy prawne (np. jeśli będziemy mieli do czynienia ze sponsoringiem radiowym czy telewizyjnym, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o radiofonii i telewizji; jeśli zgodnie z postanowieniami umowy będzie dochodziło do przenoszenia czy wykorzystywania praw własności intelektualnej, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy ustawy - Prawo własności przemysłowej itd.)

Zobowiązanie w umowie sponsoringu

Na podstawie umowy sponsoringu jedna strona (sponsor) zobowiązuje się spełnić na rzecz drugiej strony (sponsorowanego) świadczenie majątkowe (zapłata określonej sumy pieniężnej, przeniesienie własności rzeczy, świadczenie określonego rodzaju usług), zaś sponsorowany zobowiązuje się wykonać w interesie sponsora określone w umowie czynności, których celem jest podniesienie lub utrwalenie renomy sponsora (np. informowanie o sponsoringu, umieszczenie loga sponsora itp.).

Strony umowy sponsoringu

Stronami umowy są sponsor oraz sponsorowany.

Sponsorem (sponsorującym) może być każdy podmiot prawa, a więc zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a także jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (czyli sponsorem może być zarówno przedsiębiorca, jak i podmiot nieposiadający tego statusu). Nie będzie miał znaczenia rodzaj wykonywanej przez sponsora działalności gospodarczej, ponadto sponsorowane przedsięwzięcie również nie musi być takie samo lub podobne do działalności sponsora.

Ograniczenia mogą pojawiać się w przypadku samego sponsorowania określonej działalności. Niektóre przepisy prawne zakazują sponsorowania określonych działalności przez określone osoby. I tak np. sponsorami audycji lub innych przekazów (zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji) nie mogą być m.in. partie polityczne, czy związki zawodowe lub osoby prawne zajmujące się produkcją wyrobów tytoniowych. Ponadto np. zabronione jest sponsorowanie przez firmy tytoniowe działalności sportowej, oświatowej, zdrowotnej.

Sponsorowanym również może być każdy podmiot prawa (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna). Najczęściej sponsorowanym jest osoba fizyczna (np. sportowcy, pisarze, piosenkarze czy też inni artyści), której wsparcie udzielane jest ze względu na działalność, którą się zajmuje. Bardzo często sponsorowanymi są też organizacje społeczne czy fundacje.

Ograniczenia w byciu sponsorowanym wynikają z określonych przepisów prawa (np. ograniczona jest możliwość sponsorowania partii politycznych, co wynika z art. 24 ustawy o partiach politycznych, czy osób pełniących funkcje publiczne - np. posłów czy senatorów, co wynika z art. 33 ust 2. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora).

Przedmiot umowy sponsoringu

Przedmiotem umowy są określone w niej świadczenia sponsora oraz sponsorowanego. Świadczenie sponsora najczęściej ma charakter majątkowy (np. suma pieniężna bądź świadczenie rzeczowe), natomiast sponsorowanego najczęściej występuje w postaci działania (czynności mające na celu budowanie, utrwalanie czy poprawianie wizerunku sponsora), ale też zaniechania (np. unikanie zachowań, które wpływałyby negatywnie na opinię o sponsorze).

Warunki współpracy stron

W umowie sponsoringu należy jak najdokładniej określić warunki współpracy między stronami, dlatego w treści umowy powinny znaleźć się ustalenia dotyczące:

 1. rodzaju sponsoringu (czy jest jednorazowy - dotyczący konkretnego wydarzenia, czy też długoterminowy; czy będzie tylko jeden sponsor, czy wielu itd.),

 2. praw i obowiązków stron umowy,

 3. wynagrodzenia,

 4. wydarzenia czy działania, w związku z którym zawierana jest umowa sponsoringu,

 5. okres obowiązywania umowy.

Prawa i obowiązki stron umowy sponsoringu

Do najważniejszych praw i obowiązków sponsora należą:

 • wykonywanie świadczenia, do którego zobowiązał się w umowie oraz domagania się wykonania czynności obiecanych przez sponsorowanego,

 • niesponsorowanie podobnych przedsięwzięć w tym samym czasie, jeżeli tak zostało ustalone w umowie (obowiązek lojalności),

 • zachowanie informacji o sponsorowanym w tajemnicy.

Do najważniejszych praw i obowiązków sponsorowanego należą:

 • prawo domagania się od sponsora spełnienia świadczenia zdeklarowanego w umowie,

 • obowiązek wykonania świadczenia obiecanego w umowie,

 • prawo korzystania z udzielonych mu praw własności intelektualnej (np. prawa do znaków towarowych sponsora),

 • obowiązek ujawnienia sponsora,

 • obowiązek dbania o renomę sponsora,

 • obowiązek lojalności.

Forma umowy sponsoringu

Jako że jest to umowa nienazwana, jej forma nie została sprecyzowana. Co do zasady, może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Jednak należy pamiętać, że forma pisemna jest zawsze najbezpieczniejsza, bowiem w przypadku ewentualnego konfliktu między stronami może posłużyć jako dowód.

Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy

Jako że umowa sponsoringu jest umową nienazwaną, odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy podlega ogólnym zasadom odpowiedzialności kontraktowej  (art. 471 i n. k.c.). Strony mogą umieścić w umowie postanowienia dotyczące kar umownych.

Wypowiedzenie umowy

Co do zasady, jeśli umowa zawarta jest na czas określony, stronom nie przysługuje prawo do wypowiedzenia. Jeśli umowa zawarta jest na czas nieokreślony, strony powinny określić w umowie termin jej wypowiedzenia. Ponadto strony mogą w umowie zawrzeć postanowienia dotyczące wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym (w przypadku zawarcia umowy na czas określony lub nie), np. w przypadku niewywiązywania się przez jedną ze stron z zobowiązania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów