0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy poszukują wielu rozwiązań, które obniżą im wysokość zobowiązań podatkowych. Przy okazji weryfikują, w jakim stopniu mogą wykorzystać swoje zasoby w postaci składników majątku. Na drodze poszukiwań natrafiają oni jednak na wiele ograniczeń ustawowych. Jednym z nich jest amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł. Jakie występują możliwości amortyzacji samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł?

Samochód osobowy

Nawiązując do art. 5a pkt 19a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej ustawą o PIT, samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą.

Zatem wszelkie pojazdy samochodowe powyżej 3,5 ton kwalifikują się do pojazdów innych niż samochody osobowe.

Należy zaznaczyć, że nawet gdy pojazd samochodowy nie przekracza masy całkowitej 3,5 ton, może stanowić samochód inny niż osobowy i nie podlegać ograniczeniom przewidzianych dla samochodów osobowych.

Mowa tu o pojazdach samochodowych zaprezentowanych w poniższej tabeli.

Pojazdy samochodowe o całkowitej masie nieprzekraczającej 3,5 ton nieuznawane za samochody osobowe

Lp.

Opis pojazdu samochodowego

1.

Pojazd samochodowy mający 1 rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków

2.

Pojazd samochodowy, który ma kabinę kierowcy z 1 rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu

3.

Pojazd specjalny, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy;
 • do prac wiertniczych;
 • koparka, koparko-spycharka;
 • ładowarka;
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych;
 • żuraw samochodowy

4.

Pojazd samochodowy określony na drodze rozporządzenia spełniający inne warunki niż powyższe

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł

Jak mówi art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów nie będą odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

 • 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym oraz w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem napędzanym wodorem,
 • 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Przykład 1.

Przedsiębiorca kupił używany samochód osobowy oparty na silniku diesel w wersji nadwozia kombi o wartości początkowej 175 000 zł. Ustawa o PIT dopuszcza ujmowanie w koszty odpisy amortyzacyjne liczone od wartości początkowej samochodu do 150 000 zł. Stawka amortyzacyjna, jaką stosuje przedsiębiorca, to 20% rocznie.

150 000 zł / 175 000 zł = 85,71%

175 000 zł × 85,71% = 149 992,50 zł – wartość początkowa, od której odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów.

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości 175 000 zł według rocznej stawki amortyzacyjnej 20%

Kategoria

Wartość 150 000 zł

Wartość ponad 150 000 zł – 25 000 zł

Roczny odpis amortyzacyjny

29 998,50 zł – KUP

5001,50 zł – NKUP

Miesięczny odpis amortyzacyjny

2499,88 zł – KUP

416,79 zł – NKUP

Na powyższym przykładzie widać, w jaki sposób działa ograniczenie kwotowe wartości samochodu do 150 000 zł wobec amortyzacji możliwej do ujęcia w koszty firmy.

Kto może amortyzować samochód osobowy o wartości powyżej 150 000 zł?

Wielu przedsiębiorców nie wie, że istnieją możliwości amortyzowania samochodu osobowego o wartości początkowej powyżej 150 000 zł.

W myśl art. 23 ust 5b ustawy o PIT limitów 150 000 zł oraz 225 000 zł nie stosuje się do odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, jeżeli samochód ten został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie:

 1. umowy leasingu, 
 2. umowy najmu, 
 3. dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze

– a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Przykład 2.

Przedsiębiorca prowadzi wynajem samochodów osobowych. W lipcu 2023 roku kupił używany samochód osobowy oparty na silniku benzynowym o wartości początkowej 155 000 zł. Przeznaczył go na wynajem innej firmie. Ustawa o PIT dopuszcza ujmowanie w koszty odpisy amortyzacyjne liczone od wartości początkowej samochodu do 150 000 zł. Stawka amortyzacyjna, jaką stosuje przedsiębiorca, to 20% rocznie.

150 000 zł / 155 000 zł = 96,77%

155 000 zł × 96,77% = 149 993,50 zł – wartość początkowa, od której odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów.

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości 155 000 zł według rocznej stawki amortyzacyjnej 20%

Kategoria

Do wartości 150 000 zł

KUP

Wartość ponad 150 000 zł – (5000 zł)

NKUP

Roczny odpis amortyzacyjny

29 998,70 zł – KUP

1001,30 zł – NKUP

Miesięczny odpis amortyzacyjny

2499,89 zł – KUP

83,44 zł – NKUP

Co z ubezpieczeniem dobrowolnym dotyczącym samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł?

Pamiętając o art. 23 ust 47 oraz 47a ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodu nie będą składki na dobrowolne ubezpieczenie samochodu osobowego (AC, GAP, inne) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego:

 1. przyjętej dla celów ubezpieczenia, albo
 2. będącego przedmiotem umowy leasingu, najmu, dzierżawy.

Warto pamiętać, że koszt ubezpieczenia OC nie jest uzależniony od limitu wartości (przyjętej dla celów ubezpieczenia) samochodu osobowego 150 000 zł.

Zatem przedsiębiorca będzie mógł ująć cały koszt polisy OC dotyczącej używanego (wynajmowanego) samochodu osobowego w koszty firmy.

Natomiast wielkość kosztu z polisy OC, jaki ujmie przedsiębiorca w roku rozpoczęcia obowiązywania polisy, zależy od stosowanej metody rozliczania kosztu – memoriałowej albo kasowej.

Przykład 3.

Przedsiębiorca prowadzi wynajem samochodów osobowych. W sierpniu 2023 roku kupił używany samochód osobowy oparty na silniku benzynowym o wartości początkowej 160 000 zł. Przeznaczył go na wynajem innej firmie. Wraz z samochodem nabył ubezpieczenie AC w kwocie 7500 zł. Rozliczenie kosztów w PKPiR prowadzi metodą kasową (uproszczoną). Ustawa o PIT dopuszcza ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na dobrowolne ubezpieczenie samochodów do wartości samochodu osobowego (z umowy ubezpieczenia, najmu, leasingu) – 150 000 zł. Stawka amortyzacyjna, jaką zastosuje przedsiębiorca do tego samochodu, to 20% rocznie.

150 000 zł / 160 000 zł = 93,75%

7500 zł × 93,75% = 7031,25 zł

Przedsiębiorca ujmie w koszty firmy kwotę dobrowolnego ubezpieczenia AC w kwocie 7031,25 zł. Dzięki stosowaniu kasowej metody rozliczania kosztu pełną kwotę kosztu 7031,25 zł ujmie w 2023 roku.

Warto na koniec nadmienić, że pozostałe wydatki dotyczące wynajmowanego samochodu nie są objęte limitem wartości 150 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów