0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o świadczenie usług reklamowych z omówieniem - wzór

Wielkość tekstu:

Umowa o świadczenie usług reklamowych to umowa często występująca w obrocie prawnym. Nie została uregulowana w kodeksie cywilnym, należy więc do kategorii umów nienazwanych. Należy zauważyć, że kodeks cywilny reguluje szereg umów, które polegają na świadczeniu usług (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa agencji, umowa o roboty budowlane). Cechą wspólną wszystkich tych umów jest wykonanie pewnych prac przez jedną stronę umowy na rzecz drugiej.

Pobierz darmowy wzór umowy o świadczenie usług reklamowych w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Umowa o świadczenie usług reklamowych.pdf
Umowa o świadczenie usług reklamowych.docx

Zgodnie z art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, powinno stosować się odpowiednio przepisy o zleceniu. Należy jednak mieć na względzie, że w przypadku umów o świadczenie usług reklamowych istotny jest rodzaj danej usługi, jej efekt końcowy. Jeśli zobowiązujemy wykonawcę do świadczenia usług, których końcowy efekt przybierze postać konkretnego dzieła (np. stworzenie ulotek reklamowych), w tym zakresie istotny jest rezultat, należy zatem wzorować się na postanowieniach kodeksu cywilnego dotyczącego umowy o dzieło (art. 627-646 k.c.). Jeśli natomiast przedmiotem umowy jest wykonywanie określonych czynności w czasie (np. promowanie firmy i jej produktów na stronach internetowych, w radiu, telewizji itd.), będziemy mieli do czynienia z działaniem, nie rezultatem. Wtedy powinniśmy wzorować się na zapisach dotyczących umowy zlecenia w kodeksie cywilnym (734-751 k.c.).

Mimo że w kodeksie cywilnym ustawodawca uregulował szereg umów, jakie spotyka się w obrocie prawnym, należy pamiętać, że art. 353(1) k.c. pozwala na kształtowanie treści umowy na zasadzie swobody umów. Oznacza to tyle, że strony mogą kształtować treść umowy swobodnie i dowolnie, ale w granicach zakreślonych przez prawo. Mogą więc przyjąć rozwiązania przyjęte w kodeksie cywilnym odnoszące się do konkretnych typów umów, ale też mogą dokonać ich modyfikacji  lub całkowicie od nich odstąpić. Strony umowy dostosowują jej postanowienia zgodnie ze swoimi potrzebami.

Umowa o świadczenie usług reklamowych - elementy

Podpisując umowę o świadczenie usług reklamowych, zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się świadczyć te usługi na zasadach określonych w umowie.

Mimo że umowa o świadczenie usług reklamowych jest umową nienazwaną, a więc nieuregulowaną w kodeksie cywilnym, wzorując się na umowie zlecenia, w umowie tej powinny znaleźć się niezbędne elementy takie jak:

  1. określenie stron umowy, miejsca i daty zawarcia umowy

  2. przedmiot umowy

  3. obowiązki stron

  4. czas trwania umowy

  5. określenie wynagrodzenia

  6. warunki odpowiedzialności stron

  7. podpisy obu stron.

Umowa o świadczenie usług reklamowych - przedmiot umowy

Przedmiot umowy powinien być konkretnie określony. Należy pamiętać, że jak najdokładniejsze określenie rodzaju oraz zakresu świadczonych usług reklamowych, wymienienie dokładnych świadczeń reklamowych/promocyjnych, które wykonawca będzie zobowiązany wykonać, ich formy/postaci, jest niezbędne, jeśli później chcemy skutecznie dochodzić odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jeśli przedmiotem umowy są usługi reklamowe, których rezultatem będzie stworzenie dzieła przez wykonawcę (np. stworzenie reklamy), należy pamiętać, że zastosowanie tutaj będą miały przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeśli zależy nam, abyśmy po wykonaniu umowy posiadali prawa majątkowe do danego dzieła, należy zawrzeć odpowiednie zapisy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych w umowie. Warto więc zastrzec, że zamawiający nabędzie wyłączne prawa do korzystania z dzieła i do rozporządzania nim na poszczególnych polach eksploatacji (należy te pola wymienić). 

Wykonawca umowy

Świadczeniem usług reklamowych/promocyjnych najczęściej zajmują się agencje reklamowe. Warto pamiętać o umieszczeniu w umowie zapisu o możliwości powierzenia wykonania prac podmiotowi trzeciemu tylko na podstawie pisemnej zgody zamawiającego. Agencje często bowiem współpracują z różnego rodzaju specjalistami z branży reklamowej na podstawie umów zlecenia czy o dzieło. Aby mieć pewność, że prawidłowe wykonanie umowy będzie zagwarantowane, najlepiej jest umieścić w umowie klauzulę, że wykonawca, mimo iż zleci pracę innej osobie, będzie za nią odpowiadał jak za swoją własną.

W zależności od świadczonychusług reklamowych, w umowie warto również zawrzeć, co zamawiający powinien dostarczyć Wykonawcy, aby ten mógł wykonać postanowienia umowy (wszelkiego rodzaju potrzebne informacje dotyczące Zamawiającego, oznaczenia firmowe - czyli znaki, logotypy itd., które będą przydatne np. przy tworzeniu reklam, ulotek, broszur).

Wynagrodzenie

Obowiązkiem Zamawiającego jest wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia po wykonaniu usługi. W umowie należy wskazać zasady wyliczania wynagrodzenia i sposób zapłaty. Wynagrodzenie można określić w umowie w różny sposób. Wykonawca może najpierw otrzymać zaliczkę, a potem resztę wynagrodzenia po wykonaniu usługi; całość wynagrodzenia może być wypłacona dopiero po wykonaniu usługi; wynagrodzenie może też być wypłacane w częściach, kiedy na wykonanie poszczególnych etapów danej usługi określony zostaje harmonogram prac. Wysokość wynagrodzenia za całość prac nie musi być też ustalona z góry. Może więc przybrać postać wynagrodzenia ryczałtowego lub kosztorysowego. Strony mogą ponadto umieścić w umowie klauzulę odnoszącą się do ewentualnych prac dodatkowych oraz wysokości wynagrodzenia za nie.

Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy jest uregulowane w kodeksie cywilnym zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło. Swoboda umów jednak pozwala stronom umowy uregulować te kwestie inaczej. Przykładowo w umowie można wyraźnie zaznaczyć, że odstąpienie od umowy przez wykonawcę będzie możliwe jedynie do określonego czasu. Ewentualnie po przekroczeniu tego czasu, gdy wykonawca będzie chciał odstąpić od umowy, może to wiązać się z zapłatą określonej kwoty pieniężnej na rzecz zamawiającego (jako rekompensata za odstąpienie od umowy przed jej wykonaniem).

Wypowiedzenie umowy oraz kara umowna

Odmiennie niż na zasadach ogólnych strony mogą uregulować również kwestię wypowiedzenia warunków umowy w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy. Można zastrzec, że zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a wykonawca będzie obowiązany zapłacić karę umowną określoną w umowie. Należy pamiętać, że strony mają prawo regulować swoje prawa i obowiązki w sposób bardziej rygorystyczny, niż przewiduje to kodeks cywilny. Bardzo często jest to ważne ze względu na interes zamawiającego.

Zgodnie z art. 483 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Domagać się więc od wykonawcy kary umownej można jedynie wtedy, kiedy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Zgodnie ponadto z art. 484 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się zamawiającemu w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania wyższego niż wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony postanowiły inaczej. Jeżeli natomiast zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, wykonawca może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Siła wyższa

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli przeszkodziła mu w tym siła wyższa. Warto umieścić w umowie tę klauzulę razem z określeniem sposobu postępowania w razie zaistnienia siły wyższej (np. możliwość renegocjacji warunków umowy, jeśli zajdą nieprzewidziane w umowie okoliczności).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów