0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorco, kończąc spłacać raty leasingu, powinieneś wiedzieć, że czeka cię amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu! Zazwyczaj leasingowanym przedmiotem jest samochód osobowy. Zatem cena wykupu nie będzie stanowiła jednorazowego kosztu firmy, a powinna być amortyzowana w czasie.

Leasing operacyjny na samochód

Do zawarcia umowy leasingowej między stronami dochodzi, kiedy zostaną spełnione pewne warunki:

  • umowa leasingu zostaje zawarta na czas określony, który stanowi 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  • może trwać maksymalnie 60 miesięcy,
  • suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszonych o podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Zatem normatywny okres amortyzacji środków trwałych to inaczej okres amortyzacji metodą liniową przy zastosowaniu odpowiedniej stawki. Na przykładzie samochodu osobowego, którego amortyzacja trwa przez 5 lat, widzimy, że okres trwania leasingu to 2 lata, czyli 40% całkowitego okresu amortyzacji środka trwałego.

Wykup samochodu leasingowanego

Po zakończeniu trwania umowy leasingu operacyjnego korzystający ma prawo do wykupu tego przedmiotu za cenę niższą niż jego wartość rynkowa. Wykupiony przedmiot, w tym przypadku samochód, powinien zostać wykazany jako majątek firmy i tym samym zostać wprowadzony do ewidencji jako środek trwały.

Odliczenie podatku VAT

Przedsiębiorca, który wykupił leasingowany samochód osobowy, ma prawo odliczyć podatek VAT. Istnieją dwie możliwości odliczenia:

  • 50% wartości podatku VAT,
  • 100% wartości podatku VAT.

W związku z powyższym podatnik, który wykorzystuje pojazd w celach prywatnych i służbowych, powinien odliczyć tylko połowę podatku VAT. 

Natomiast jeśli wykupiony pojazd jest przeznaczony wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, wtedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku. Jednak ten wybór niesie za sobą pewne zobowiązania.

Odliczenie 50 % wartości podatku VAT

Przedsiębiorca, który zamierza samochód wykupiony z leasingu wykorzystywać w systemie mieszanym, czyli na potrzeby prywatne i w celach służbowych, ma prawo do odliczenia 50% wartości VAT od całkowitej kwoty, na którą opiewa faktura wykupu. O cenę pozostałej kwoty VAT-u ma prawo zwiększyć wartość początkową samochodu, która będzie amortyzowana.

Odliczenie 100 % wartości VAT

Przedsiębiorca, który wykupiony samochód osobowy będzie wykorzystywał wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, ma prawo odliczyć VAT w 100%. Zanim jednak zdecyduje się na taki krok, powinien wiedzieć, że musi dokonać pewnych formalności względem urzędu skarbowego. Przede wszystkim powinien złożyć deklarację deklarację VAT-26, w konsekwencji czego będzie zmuszony prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, jak również ustalić regulamin zasad używania pojazdu w firmie.

Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu

Do amortyzacji pojazdu należy ustalić jego wartość początkową. Samochód osobowy najczęściej amortyzowany jest metodą liniową.

Wartość początkową środka trwałego, jakim jest samochód osobowy, stanowi cena wykupu pomniejszona o kwotę odliczonego podatku VAT. Wartość tę można zwiększyć o koszty związane z rejestracją pojazdu oraz o nieodliczoną kwotę VAT-u (w przypadku kiedy prawo do odliczenia nie przysługiwało).

W sytuacji kiedy mamy do czynienia z niskocennym środkiem trwałym, czyli jego wartość nie przekracza 10 tys. złotych, podatnik ma dwie możliwości:
  • zaliczyć samochód do środków trwałych, czyli dokonać odpisów amortyzacyjnych według odpowiedniej stawki lub jednorazowego odpisu,
  • poniesiony wydatek w związku z wykupem pojazdu zaksięgować bezpośrednio w KPiR jako pozostały koszt (w przypadku samochodu osobowego rodzi to z kolei konieczność rozliczania kosztów eksploatacyjnych w wysokości 20% kosztów związanych z tym pojazdem).

Limit amortyzacji samochodów osobowych to:
• 225 000 zł – dla elektrycznych samochodów osobowych (nie dotyczy hybryd),
• 150 000 zł – dla pozostałych samochodów osobowych (w tym hybryd).
Nadwyżka nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

Inaczej sprawa wygląda, kiedy wartość pojazdu przekracza 10 tys. W takiej sytuacji najczęściej stosowaną metodą jest amortyzacja liniowa. Roczna stawka amortyzacji samochodu osobowego wynosi 20%, w związku z czym odpisy amortyzacyjne są dokonywane przez okres 5 lat. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla:

  • używanych środków trwałych (warunek- samochód musi być wcześniej użytkowany co najmniej przez okres 6 miesięcy przez podmiot inny niż przedsiębiorca),
  • ulepszonych środków trwałych (wydatki na ulepszenie środka trwałego stanowiły przynajmniej 20 % jego wartości początkowej przed wprowadzeniem do ewidencji),

ale w przypadku tym pierwszym nie będzie ona miała zastosowania do auta wykupionego z leasingu.

Od stycznia 2021 roku nie można już amortyzować indywidualną stawką 40% wszystkich samochodów wykupionych z leasingu z uwagi na zmiany w ustawowej definicji samochodu używanego (art. 22j ust 2 pkt 1).

Zgodnie z przepisami okres amortyzacji, w tym również samochodu osobowego wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji, nie może być krótszy niż okres 30 miesięcy.

Amortyzacja a leasingowy samochodu po wykupie w systemie wFirma.pl

Wykupiony samochód z leasingu na postawie faktury VAT, w systemie wFirma.pl należy zaksięgować korzystając z zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/BEZ VAT » w wyświetlonym oknie należy wypełnić wymagane pola, gdzie jako RODZAJ WYDATKU należy wybrać ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO "KŚT. 741". Po wyborze rodzaju wydatku wraz z kategorią środków trwałych, system automatycznie uzupełni metodę oraz stawkę amortyzacji. Jeżeli do momentu wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych zostały poniesione inne koszty związane z zakupem samochodu, wówczas w polu WART. POCZĄTKOWA + należy wprowadzić poniesiony wydatek np. koszt rejestracji.

amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu

Po zapisaniu wydatku, należy dokonać wyboru sposobu przeznaczenia pojazdu w działalności, co wpłynie na sposób odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem.

amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu

Następnie, po wyborze sposobu użytkowania pojazdu system automatycznie wygeneruje dokument OT - przyjęcie środka trwałego, który znajduje się w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE następnie należy kliknąć w w nazwę danego środka trwałego, po czym w podzakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów