Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu

Przedsiębiorco, kończąc spłacać raty leasingu, powinieneś wiedzieć, że czeka cię amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu! Zazwyczaj leasingowanym przedmiotem jest samochód osobowy. Zatem cena wykupu nie będzie stanowiła jednorazowego kosztu firmy, a powinna być amortyzowana w czasie.

Leasing operacyjny na samochód

Do zawarcia umowy leasingowej między stronami dochodzi, kiedy zostaną spełnione pewne warunki:

  • umowa leasingu zostaje zawarta na czas oznaczony, który stanowi 40%  normatywnego okresu amortyzacji,
  • suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszonych o podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Zatem normatywny okres amortyzacji środków trwałych to inaczej okres amortyzacji metodą liniową przy zastosowaniu odpowiedniej stawki. Na przykładzie samochodu osobowego, którego amortyzacja trwa przez 5 lat, widzimy, że okres trwania leasingu to 2 lata, czyli 40% całkowitego okresu amortyzacji środka trwałego.

Wykup samochodu leasingowanego

Po zakończeniu trwania umowy leasingu operacyjnego korzystający ma prawo do wykupu tego przedmiotu za cenę niższą niż jego wartość rynkowa. Wykupiony przedmiot, w tym przypadku samochód, powinien zostać wykazany jako majątek firmy i tym samym zostać wprowadzony do ewidencji jako środek trwały.

Odliczenie podatku VAT

Przedsiębiorca, który wykupił leasingowany samochód osobowy, ma prawo odliczyć podatek VAT. Nie obowiązuje już ograniczenie, zgodnie z którym mógł odliczyć wyłącznie 60 procent VAT od wartości samochodu osobowego, jednak nie więcej niż 6 tysięcy złotych.

Od 1 lipca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy, według których mamy dwie możliwości odliczenia:

  • 50% wartości podatku VAT,
  • 100% wartości podatku VAT.

W związku z powyższym podatnik, który wykorzystuje pojazd w celach prywatnych i służbowych, powinien odliczyć tylko połowę podatku VAT. Ponadto po nowelizacji ustawy nie obowiązuje już limit kwotowy, który dodatkowo ograniczał przedsiębiorców.

Natomiast jeśli wykupiony pojazd jest przeznaczony wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, wtenczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku. Jednak ten wybór niesie za sobą pewne zobowiązania.

Odliczenie 50 procent wartości podatku VAT

Przedsiębiorca, który zamierza samochód wykupiony z leasingu wykorzystywać w systemie mieszanym, czyli na potrzeby prywatne i w celach służbowych, ma prawo do odliczenia 50 procent wartości VAT od całkowitej kwoty, na którą opiewa faktura wykupu. O cenę pozostałej kwoty VAT-u ma prawo zwiększyć wartość początkową samochodu, która będzie amortyzowana.

Odliczenie 100 procent wartości VAT

Przedsiębiorca, który wykupiony samochód osobowy będzie wykorzystywał wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, ma prawo odliczyć VAT w 100 procentach. Zanim jednak zdecyduje się na taki krok, powinien wiedzieć, że musi dokonać pewnych formalności względem urzędu skarbowego. Przede wszystkim powinien złożyć deklarację deklarację VAT-26, w konsekwencji czego będzie zmuszony prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu

Do amortyzacji pojazdu należy ustalić jego wartość początkową. Samochód osobowy najczęściej amortyzowany jest metodą liniową.

Ważne

Wartość początkową środka trwałego, jakim jest samochód osobowy, stanowi cena wykupu pomniejszona o kwotę odliczonego podatku VAT. Wartość tę można zwiększyć o koszty związane z rejestracją pojazdu oraz o nieodliczoną kwotę VAT-u (w przypadku kiedy prawo do odliczenia nie przysługiwało).

 

W sytuacji kiedy mamy do czynienia z niskocennym środkiem trwałym, czyli jego wartość nie przekracza 3,5 tys. złotych, podatnik ma dwie możliwości:

  • zaliczyć samochód do środków trwałych, czyli dokonać odpisów amortyzacyjnych według odpowiedniej stawki lub jednorazowego odpisu,
  • poniesiony wydatek w związku z wykupem pojazdu zaksięgować bezpośrednio w KPiR jako pozostały koszt (w przypadku samochodu osobowego rodzi to z kolei konieczność rozliczania kosztów eksploatacyjnych do limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdów dla celów KPiR).

Inaczej sprawa wygląda, kiedy wartość pojazdu przekracza 3,5 tys. Wtenczas najczęściej stosowaną metodą jest amortyzacja liniowa. Roczna stawka amortyzacji samochodu osobowego wynosi 20%, w związku z czym odpisy amortyzacyjne są dokonywane przez okres 5 lat.  Zgodnie z przepisami u.p.d.o.f. istnieje jednak możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla:

  • używanych środków trwałych (warunek- samochód musi być wcześniej użytkowany co najmniej przez okres 6 miesięcy),
  • ulepszonych środków trwałych (wydatki na ulepszenie środka trwałego stanowiły przynajmniej 20 procent jego wartości początkowej przed wprowadzeniem do ewidencji).

Zgodnie z przepisami okres amortyzacji, w tym również samochodu osobowego wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji, nie może być krótszy niż okres 30 miesięcy. Indywidualne stawki amortyzacji ustala się kwotowo bądź procentowo.