0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć i prowadzić zakład kominiarski?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Właściciele oraz zarządcy budynków zobowiązani są poddawać przewody kominowe znajdujące się w danej nieruchomości cyklicznym przeglądom kominiarskim. W tym przypadku konieczne jest skorzystanie z usług kominiarza, gdyż do wykonania takiego przeglądu uprawnione są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje mistrza w tym rzemiośle. A ja wygląda proces zakładania takiego przedsiębiorstwa? Przeczytaj i dowiedz się, jak założyć zakład kominiarski

Ogólna charakterystyka zakładu kominiarskiego

Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim mogą dokonywać przeglądu przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

Po sprawdzeniu kominów kominiarz zobowiązany jest sporządzić specjalny protokół, który odgrywa istotną rolę podczas kontroli przeciw pożarniczej oraz kontroli inspektora nadzoru budowlanego. Dodatkowo na życzenie klienta kominiarz może świadczyć usługi czyszczenia przewodów kominowych. Operacje czyszczenia nie zobowiązują do posiadania wspomnianych uprawnień mistrza kominiarskiego, jednak powinny być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Powyższa zasada nie obejmuje usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Warto zaznaczyć, że kominiarze co do zasady nie mają uprawnień do przeglądu kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Sprawdzenia stanu technicznego tego typu kominów wymaga bowiem posiadania oddzielnych uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności.

Zakład kominiarski - wstępne wymagania 

Zakład kominiarski nie należy do działalności regulowanych. W związku z tym jego prowadzenie nie wymaga uzyskiwania szczególnych pozwoleń czy też koncesji. Jednak wiele czynności związanych ze sprawdzeniem przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych wymaga posiadania kwalifikacji kominiarskich.

Osoby fizyczne świadczące usługi kominiarskie, mogą prowadzić działalność kominiarską na zasadach ogólnych, z zachowaniem uprawnień określonych w ustawie o rzemiośle (zrzeszanie w cechach, izbach, uznawanie kwalifikacji). Działalność taka musi być jednak prowadzona przez wykwalifikowanego rzemieślnika lub przez wspólników spółki cywilnej posiadających stosowne kwalifikacje, zatrudniających do 50 osób.

Dopuszczalne formy prowadzenia zakładu kominiarskiego

Zakład kominiarski co do zasady można prowadzić pod każdą formą działalność, z wyjątkiem spółki partnerskiej. Zakład kominiarski może zatem prosperować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. lub w formie spółki akcyjnej. 

Jak założyć zakład kominiarski?

W przypadku prowadzenia zakładu kominiarskiego w formie jednoosobowej działalność gospodarcza lub spółki cywilnej firmę należy zarejestrować w CEIDG, natomiast  w przypadku wyboru jednej z pozostałych form działalności spółkę  należy zarejestrować w  KRS.

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług, objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Druk służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Określenie PKD dla zakładu kominiarskiego 

Podstawowym PKD dla zakładu kominiarskiego jest 81.22.Z - specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych  Do podklasy tej zalicza się:

 • zewnętrzne czyszczenie budynków wszelkich typów, takich jak: biura, fabryki, sklepy, instytucje i pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe,

 • działalność w zakresie specjalistycznego sprzątania budynków, taką jak: mycie okien, czyszczenie kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,

 • czyszczenie maszyn przemysłowych,

 • pozostałą działalność w zakresie sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Najlepsza forma opodatkowania dla zakładu kominiarskiego

Otwierając zakład kominiarski, podatnik co do zasady ma prawo wyboru dowolnej formy opodatkowania:

 • zasady ogólne według skali podatkowej

Zasady ogólne pozwalają na płacenie 18% lub 32% podatku (po przekroczeniu pierwszego progu skali - 85 528 zł dochodu). W przypadku opodatkowania według zasad ogólnych podatnik może dodatkowo obniżać kwoty podatku o odpowiednie ulgi czy odliczenia oraz opłacone składki ubezpieczeniowe 

 • podatek liniowy

Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym opłaca 19% podatku niezależnie od wysokości dochodów. Podatnik liniowy nie ma jednak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych czy np. wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Stawka ryczałtu przy świadczeniu usług kominiarskich wynosi 8,5%. Przedsiębiorca, wybierający ryczałt ewidencjonowany,  automatycznie traci prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących  dzieci. Nie przysługuje mu także ulga prorodzinna. Opodatkowanie ryczałtem nie odbiera jednak przedsiębiorcy prawa do zastosowania pozostałych ulg. Kwoty podatku przedsiębiorca może pomniejszyć o składki ZUS i oraz składki na bezpieczenie zdrowotne.

 • karta podatkowa

Karta podatkowa uważana jest za najprostszy sposób rozliczenia dla małych zakładów usługowych wytwórczo-usługowych i handlowych. Przede wszystkim dlatego, że zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg, wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.Jednak warto wiedzieć, że rozliczający się kartą podatkową ma obowiązek, na żądanie klienta, wydawać paragon i faktury. Miesięczne stawki karty podatkowej dla usług kominiarskich prezentuje poniższa tabela:

Oznaczenia stawek (0 oznacza działalność bez zatrudniania pracowników,

1 - jednego pracownika, itd.)


Miejscowość o liczbie mieszkańców

 

 

do 5000

ponad  5000 do 50000

powyżej 50000

0

161

181

205

1

381

427

486

2

516

567

608

Z VAT czy bez VAT?

Bycie nievatowcem opłaca się szczególnie, gdy:

 • koszty działalności są niskie lub zerowe,

 • przedmiotem handlu są produkty własnej produkcji - jeśli ich produkcja jednocześnie nie nie wymaga zakupu drogich materiałów (np. rękodzieło),

 • oferta skierowana jest do osób prywatnych, które nie mogą odliczyć VAT-u od zakupów lub podmiotów zwolnionych z VAT.

Otwierając zakład kominiarski warto rozważyć skorzysytanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jeśli jednak przedsiębiorca postanowi być vatowcem warto zaznaczyć, iż usługi kominiarskie polegające na czyszczeniu kominów mogą zostać uznane za roboty konserwacyjne, a zatem jako takie powinny być objęte stawką VAT 8% (pod warunkiem, że dotyczą budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym) .

Usługi kominiarskie, obejmujące wyłącznie okresowe przeglądy czy kontrole przewodów kominowych, wykonywane w celu wydania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych należy natomiast opodatkować 23% stawką VAT.

Składki ZUS zakładu kominiarskiego 

Jeśli zakład kominiarski prowadzony będzie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS. Każdy wspólnik z w/w  spółek, jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Wyliczone za siebie, jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, przedsiębiorcy powinni rozliczać w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA). 

Uwaga!

Osoby, rozpoczynające prowadzenie jednoosobowej działalności na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mogą skorzystać z tzw. preferencyjnych stawek ZUS przez okres 24 miesięcy. Dzięki obniżonym stawkom ZUS nowi przedsiębiorcy zapłacą o mniej za ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo osoby korzystające z preferencyjnych stawek ZUS nie mają obowiązku opłacania Funduszu Pracy. 

 

Natomiast prowadzenie zakładu kominiarskiego w formie wieloosobowej spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń w ZUS. Spółki te, same w sobie, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są one natomiast płatnikami składek, w przypadku zatrudniania pracowników.

Zakład kominiarski a kasa fiskalna

Usługi kominiarskie sklasyfikowane jako usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) (korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych (podstawa prawna - § 2 ust. 1 w zw. z poz. 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Konto firmowe dla zakładu kominiarskiego 

Przepisy nie nakazują wprost, aby przedsiębiorca posiadał odrębne konto firmowe.  Płatności mogą odbywać się także za pośrednictwem konta osobistego - ważne jednak, by jego właścicielem był wyłącznie przedsiębiorca (niemożliwe jest korzystanie z rachunku wspólnego dla małżonków).

Warunki lokalowe

Co do zasady zakład kominiarski nie potrzebuje osobnego lokalu. Wszelkie niezbędne sprzęty czy środki czystości mogą być przechowywane w prywatnych pomieszczeniach gospodarczych lub w pojazdach. Jeśli jednak otwierając zakład kominiarski przedsiębiorca zdecyduje się na posiadanie firmowego lokalu, powinien przewidzieć w nim część biurową przeznaczoną do obsługi klientów oraz część magazynową, w której przechowywałby wspomniany sprzęt. Lokal przeznaczony na zakład kominiarski powinien spełniać ogólne zasady sanitarne, przeciw pożarowe oraz przepisy prawa budowlanego. 

Marketing zakładu kominiarskiego 

Dla zakładu kominiarskiego, podobnie jak dla większości firm w obecnych czasach, najlepszą i najszybszą promocją jest  reklama w internecie. Większość osób poszukujących specjalistów w danej dziedzinie sięga właśnie do internetu. Warto założyć profile swojego salonu kominiarskiego na najpopularniejszych stronach, dzięki czemu będzie go można łatwo znaleźć. Na stronie internetowej zakładu powinny się znaleźć wszystkie niezbędne dla potencjalnego klienta informacje jak oferta, cennik usług czy niezbędne dane kontaktowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów