0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zostać przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca przede wszystkim dla ludzi z pasją, doszukujących się historii w otaczającej przestrzeni. To również zadanie dla osób towarzyskich i łatwo nawiązujących kontakt z drugim człowiekiem. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak zostać przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek!

Ogólna charakterystyka działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Zadaniami przewodnika turystycznego są:

 • oprowadzanie odwiedzających po wskazanych miejscowościach, obiektach itd.,

 • udzielanie fachowej informacji,

 • sprawowanie opieki nad turystami, która wynika z umowy,

 • dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych w czasie wycieczek w góry.

Przewodnicy turystyczni dzielą się ze względu na wybrane specjalności na:

 • przewodników górskich dla określonych obszarów górskich;

 • przewodników miejskich dla poszczególnych miast;

 • przewodników terenowych dla poszczególnych województw, powiatów, gmin oraz regionów i tras turystycznych.

Ponadto uprawnienia przewodników górskich dzielą się na trzy klasy w zależności od stopnia trudności tras i wycieczek.

Natomiast do obowiązków pilota wycieczek należy:

 • czuwanie nad sposobem świadczenia usług na rzecz turystów,

 • przyjmowanie od nich uwag i sygnalizowanie uchybień,

 • wskazanie lokalnych atrakcji,

 • informowanie klientów na temat odwiedzanych miejsc.

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek mogą nawiązywać współpracę z biurami podróży. W takiej sytuacji nie mają obowiązku zarejestrowania swojej działalności gospodarczej.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

W związku z częściową deregulacją zawodu przewodnika turystycznego, przewodnicy miejscy i terenowi nie muszą odbywać szkolenia teoretycznego, zdawać egzaminu i przedstawiać zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia.

Aby zostać przewodnikiem miejskim lub terenowym oraz pilotem wycieczek należy ukończyć 18 lat, nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz posiadać minimalnie średnie wykształcenie.

Przewodnicy i piloci wycieczek zagranicznych muszą wykazać znajomość języka na podstawie:

 • dyplomu ukończenia studiów filologicznych,

 • dyplomu ukończenia kolegium języków obcych,

 • świadectwa ukończenia szkoły z językiem obcym jako wykładowym za granicą,

 • dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W przypadku gdy kandydat nie posiada żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, może zdać egzamin ze znajomości języka obcego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez marszałka województwa.

Przyszli przewodnicy górscy muszą odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne dla konkretnego obszaru górskiego, a także zdać egzamin na przewodnika górskiego. Nie mają obowiązku szkolenia osoby, która posiada już uprawnienia przewodnika górskiego i chce przystąpić do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy obszar górski.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek nie można prowadzić jedynie w spółce partnerskiej. Jednoosobową firmę należy zarejestrować jako działalność gospodarczą w CEIDG - w przypadku wybrania jednoosobowej działalności. Natomiast zgłoszenia w KRS należy dokonać, gdy podjęto decyzję o założeniu spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialności czy spółki akcyjnej.

Jak założyć działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny - jednoosobowa działalność gospodarcza

Ten rodzaj prowadzenia działalności wykonuje się samodzielnie. Jednoosobowa działalność oznacza, że zakładana firma posiada tylko jednego właściciela. Natomiast warto wiedzieć, że nie jest to ograniczenie, jeśli chodzi o możliwość zatrudniania pracowników. Nie wymaga się od przedsiębiorcy kapitału założycielskiego, a przyszły pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny nie musi prowadzić pełnej księgowości. Dla małych przedsiębiorstw przewidziano możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej do chwili, gdy ich obroty nie przekroczą 1 200 000 euro (według kursu z 30 września).

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny - spółka jawna

Spółka jawna jest rodzajem spółki osobowej może być utworzona przez osoby fizyczne i prawne. Warto pamiętać, że w przypadku wybrania takiego rodzaju działalności, wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem. Obowiązkiem wspólników spółki jawnej jest wnoszenie określonych umową spółki wkładów. Wspólnik ma też prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5 proc. od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę. W przypadku spółki jawnej, podobnie jak w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności, nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy.

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny - spółka komandytowa

Spółka komandytowa składa się przynajmniej z dwóch wspólników, w której jeden jest komandytariuszem - odpowiada za zobowiązania spółki tylko do sumy komandytowej a drugi jest komplementariuszem - odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Umowa tego rodzaju spółki jest zawierana w formie aktu notarialnego. Zysk wypracowany przez spółkę podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników. Zasady podziału wspólnicy zamieszczają w sporządzonej wcześniej umowie. W przypadku spółki komandytowej nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego.

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ten rodzaj spółki jest najpopularniejszym rodzajem spółki handlowej w Polsce. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne spółka z o.o. ma osobowość prawną. Umowa spółki z o.o. musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego tak, jak w przypadku spółki komandytowej. Od 2012 roku można również zarejestrować ten rodzaj spółki przez internet. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. (występuje jedynie ryzyko ekonomiczne związane z inwestycją w spółkę). Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada wyłącznie spółka do wysokości kapitału zakładowego (minimum 5 000 zł) - z wyłączeniem sytuacji, gdy zarząd tej spółki nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie, wówczas zarząd odpowiada również majątkiem osobistym.

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny - spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest podmiotem gospodarczym, który charakteryzuje się największym rozbudowaniem i ochroną prawną. Jej wspólnicy to akcjonariusze, którzy posiadają określone ilości akcji upoważniających do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy. Dywidenda jest kwotą przeznaczona do podziału uchwałą walnego zgromadzenia pomiędzy akcjonariuszy. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swoim majątkiem, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Uwaga! W przypadku założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał o minimalnej wysokości 100 000 PLN. Ten rodzaj spółki łączy się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości.

Określenie PKD działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

PKD działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych to:

 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem. Podklasa ta obejmuje m.in. działalność przewodników górskich.

Najlepsza forma opodatkowania działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Piloci wycieczek czy przewodnicy turystyczni nie mogą rozliczać się za pomocą karty podatkowej. Mogą wybrać podatek liniowy 19%, opodatkowanie na zasadach ogólnych lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór formy opodatkowania zależy od planowanej wysokości przychodów i kosztów przedsiębiorcy.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Przy dochodzie niższym niż 85 528 zł pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny będzie zobowiązany opłacać podatek w wysokości 18% dochodu. W przypadku gdy dochód będzie wyższy - podatek wyniesie 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Jakie zalety ma opodatkowanie na zasadach ogólnych? Piloci wycieczek i przewodnicy będą mogli przede wszystkim korzystać z ulg podatkowych. Po zdecydowaniu się na ten rodzaj rozliczania działalności, przyszły przewodnik będzie zobowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia i jest możliwa, gdy roczny dochód nie przekracza 150 tys. euro. Wysokość podatku zależy od wysokości przychodów, dlatego też piloci wycieczek czy przewodnicy turystyczni nie będą mogli w takim wypadku odliczać kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu roku podatkowego do końca stycznia następnego roku pilot wycieczek czy przewodnik na ryczałcie rozlicza się z przychodów, które osiągnął w roku poprzednim w ramach tego sposobu opodatkowania (PIT-28).

Stawka ryczałtu dla działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wynosi 17%.

Podatek liniowy

Wybór opodatkowania podatkiem liniowym dotyczy podatników, którzy osiągają wysokie kwoty dochodów rocznych. W innym przypadku ta forma jest nieopłacalna. Podatnik oprócz kosztów uzyskania przychodu nie może w przeciwieństwie do opodatkowania na zasadach ogólnych rozliczać kwoty wolnej od podatku oraz korzystać z ulg podatkowych, z wyjątkiem ulgi abolicyjnej, związanej z zarobkami uzyskiwanymi za granicą.

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z VAT czy bez VAT

Piloci wycieczek czy przewodnicy turystyczni, którzy zamierzają wykonywać czynności na rzecz innych podatników VAT lub planują osiągnąć wysokie obroty z działalności gospodarczej powinni zdecydować się na zarejestrowanie siebie jako czynnego podatnika VAT. Bycie vatowcem w takim przypadku łączy się z korzyściami w postaci możliwości odliczenia VAT od faktur zakupu.

Świadczenie usług związanych działalnością pilotów wycieczek czy przewodników turystycznych opodatkowane jest stawką 23%. Jednak jest również możliwe opodatkowanie stawką 0%. 

Ważne!

Na mocy art. 119 ust. 7 usługi turystyczne których podstawą opodatkowania jest marża, podlegają opodatkowaniu stawką 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Unii Europejskiej.

Kasa fiskalna dla pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego

W przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych konieczne jest też rozważenie zakupu kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu na poziomie 20.000 złotych. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy (90% wartości netto nie więcej niż 700 zł).

Składki ZUS a działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Zgłoszenie pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego do ubezpieczenia

Pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, rejestruje ją na druku CEIDG-1. Następnie wniosek ten łącznie z kopią wpisu CEIDG przesyła do ZUS. Ten sporządza zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA.

Mimo to, przedsiębiorca musi sam zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Na zgłoszenia siebie do ubezpieczeń przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Aby tego dokonać, wypełnia formularz:

 • ZUS ZUA - jeśli pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

 • ZUS ZZA - jeśli pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenie społeczne jest pokrywane z pracy na etacie czy z prowadzenia innej działalności). 

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla przedsiębiorcy. ZUS obejmuje go tym świadczeniem na złożony przez niego wniosek. Składa się go na formularzu ZUS ZUA, wraz ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny a preferencyjne składki ZUS

Pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny rozpoczynający działalność może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, które obejmują okres 24 pełnych miesięcy. Wysokość składek ZUS zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W 2015 roku wynosi ono 3959 zł brutto. Przy wyznaczaniu kwoty składek bierze się pod uwagę 60% kwoty, czyli 2375,40 zł. Podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasadach wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Konto firmowe dla pilota wycieczek lub przewodnika turystyczny

Pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny nie ma obowiązku zakładania odrębnego konta firmowego. Ma prawo używać do celów działalności prywatnego rachunku. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że konto musi mieć jednego właściciela (małżeństwa posiadający wspólne konto nie mogą przeznaczyć go również do dokonywania transakcji finansowych dla firmy).

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno zostać przeprowadzone za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca;

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Warunki lokalowe dla pilota wycieczek czy przewodnika turystycznego

Usługi świadczone przez przewodników turystycznych jak i pilotów wycieczek właściwie nie wymagają posiadania lokalu. Są bowiem realizowane głównie na zewnątrz i w terenie. Biuro może zaś być potrzebne tylko w sytuacji przyjmowania klientów i zbierania zamówień.

W przypadku świadczenia usług przewodnika górskiego lub pilota wycieczek ewentualne biuro powinno umożliwić obsługę zainteresowanych osób. Powinno być wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy i urządzenia służące nawiązywaniu kontaktu z klientami, jak komputer z internetem czy telefon. Biuro powinno spełniać ogólne warunki sanitarne, bhp i przeciwpożarowe wynikające z prawa budowlanego.

Pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny to zawody, które wymagają przede wszystkim pasji i zaangażowania w swoją pracę. Warto również dowiedzieć się wcześniej, jakie kompetencje miękkie są wymagane na wymienionych stanowiskach. Jeśli chcemy założyć działalność gospodarczą oferującą takie usługi to zacznijmy najpierw od nabycia wymaganych uprawnień.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów