0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak otworzyć firmę transportową (przewóz towarów)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firma transportowa zajmuje się przewozem rzeczy pojazdami samochodowymi (w tym zespołami pojazdów, składających się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy). W ramach transportu drogowego, przedsiębiorca może także  świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Licencje czy zezwolenia co do zasady nie dotyczą tylko przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. W innej sytuacji przedsiębiorca musi spełnić określone warunki. Poniżej podpowiadamy, jak otworzyć firmę transportową.

Jak otworzyć firmę transportową – wymagania wstępne

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się jak otworzyć firmę transportową, przede wszystkim powinni wiedzieć, że działalność w zakresie usług transportu towarów, a także w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy to działalności regulowane. Oznacza to, że ich wykonywanie wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania odpowiednich zezwoleń lub licencji.

Przyszli właściciele firmy transportowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne:

 • karne skarbowe,

 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska (czyli muszą cechować się dobrą reputacją).

Dodatkowo, nie mogą być także objęte zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Poniżej przedstawiamy warunki, które musi spełnić przedsiębiorca, chcący założyć firmę transportową. Powinien:

 • posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę,

 • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,

 • uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

 • uzyskać licencję wspólnotową lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (w zależności od miejsca wykonywania usług),

 • posiadać zdolność finansową, która zapewni płynność w prowadzeniu firmy transportowej

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce świadczyć usługi tylko w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, również musi uzyskać odpowiednią licencję oraz certyfikat kompetencji zawodowych.

Określenie numeru PKD dla firmy transportowej

W zależności od specyfiki oferowanych usług, numery PKD mogą być następujące:

 • 49.41.Z  transport drogowy towarów. Podklasa ta obejmuje:  
 1. przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu dłużyc, inwentarza żywego, towarów zamrożonych lub schłodzonych, towarów ciężkich, towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych, samochodów, odpadów i materiałów wtórnych z wyłączeniem ich zbierania i usuwania, 
 2. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
 • 52.29.C działalność pozostałych agencji transportowych (numer PKD dla zakładu zajmującego się pośrednictwem przy przewozie rzeczy),

 • 52.24.A – przeładunek towarów w portach morskich (załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach morskich),

 • 52.24.B – przeładunek towarów w portach śródlądowych (załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach śródlądowych),

 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.

  Porady online

  Prowadzisz firmę i masz pytania?

  Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

  Porady online dla firm

Jak otworzyć firmę transportową – dopuszczalne formy prowadzenia działalności

Prowadzenie firmy transportowej jest w Polsce dopuszczalne w każdej formie działalności poza spółkę partnerską. Najczęściej wybierana jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak założyć firmę transportową?

Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić m.in. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółek handlowych, szczegółowo uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółki handlowe dzielą się na spółki:

 • osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)

 • kapitałowe (spółka z o.o., prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna).

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej lub kapitałowej, rejestracji należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sądach. Natomiast jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną należy zarejestrować poprzez CEIDG.

Najlepsza forma opodatkowania firmy transportowej

Po wybraniu formy działalności, przedsiębiorca musi zdecydować się na formę opodatkowania firmy transportowej. Do wyboru ma opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie działalności firmy transportowej kartą podatkową nie jest możliwe (również od 2022 roku ta forma opodatkowania została zlikwidowana na skutek zmian wdrożonych przez Polski Ład).

Zasady ogólne mogą być opłacalne, gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu skali, a więc 120.000 zł dochodu. Wtedy opłaca podatek w wysokości 12%, natomiast jeżeli przekroczy wspomnianą kwotę, wysokość podatku wzrasta do 32%. Jednak rozliczając się na zasadach ogólnych przedsiębiorca ma prawo korzystać z przewidzianych w ustawie ulg. Dodatkowo ustawodawca wprowadził kwotę wolną od podatku w wysokości 30.000 zł - do nieprzekroczenia tej kwoty dochodu nie jest odprowadzany podatek.

Podatek liniowy pozbawia takich przywilejów, jednak gwarantuje stałe opodatkowanie w wysokości 19%.

W przypadku ryczałtu przewóz towarów opodatkowany 5,5% stawką, jednak podatnik opodatkowuje swoje przychody (bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu).

Jak otworzyć firmę transportową – z VAT czy bez VAT?

Jeżeli przedsiębiorca nie planuje w roku podatkowym przekroczyć obrotów w wysokości 150.000 zł, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Po przekroczeniu powyższego  limitu będzie zobligowany do rejestracji jako podatnik VAT na druku VAT-R. Pozostanie czynnym podatnikiem VAT warto rozważyć również wówczas, gdy odbiorcami usług będą firmy. Bowiem większość z nich to VATowcy, którym zależy na możliwości odliczeniu podatku VAT.

Składki ZUS firmy transportowej

Najpóźniej 7 dni po założeniu firmy transportowej, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorca powinien złożyć formularz: 

 • ZUS ZUA – jeżeli ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu,

 • ZUS ZZA – jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca może opłacać preferencyjne składki ZUS. Dzięki temu, przez 2 lata będzie uiszczał na konto ZUS pomniejszone składki społeczne. W tym czasie nie ma też obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Również jest dostępna tzw. ulga na start.

Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej jest zależna od wybranej formy opodatkowania w związku z czym warto zapoznać się z zależnościami, o których mówimy w artykule: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku.

Konto firmowe firmy transportowej

Przedsiębiorca dysponujący rachunkiem firmowym zobowiązany jest do poinformowania o nim właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak przepisy nie nakazują wprost, czy przedsiębiorca ma obowiązek zakładania osobnego, firmowego rachunku. Jeżeli chce, może używać swojego prywatnego konta – jednak musi on być jego jedynym właścicielem.

Warunki lokalowe dla firmy transportowej

Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym narzucają na przedsiębiorcę obowiązek posiadania rzeczywistej i stałej siedziby, a także bazy eksploatacyjnej.

Przez bazę eksploatacyjną rozumiane jest:

 • miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny,

 • urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły.

W skład bazy eksploatacyjnej musi wejść (do wyboru):

 • miejsce postojowe,

 • miejsce załadunku, rozładunku lub

 • łączenia ładunków,

 • miejsce konserwacji lub

 • naprawy pojazdów.

Obiekty budowane specjalnie dla przedsiębiorstwa transportu drogowego muszą spełnić szereg wymagań prawa budowlanego, sanitarnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wniosek o wydanie decyzji, zezwalającej na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, składa się do właściwego dla siedziby przedsiębiorcy starosty albo Głównego Inspektora Transportu Drogowego. To ostatnie jednak może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca ubiega się o licencję wspólnotową i nie wystąpił do starosty o wydanie przedmiotowego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Aby otrzymać licencję, przedsiębiorca musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich,

 • cieszyć się dobrą reputacją,

 • posiadać odpowiednią zdolność finansową,

 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Wymagania, które musi spełnić kierowca prowadzący firmę transportową

Kierowcy pracujący w firmie transportowej również muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, samo prawo jazdy bowiem nie wystarczy.

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli ten spełnia następujące warunki:

 • ukończył 18, 21 lub 23 lata (w zależności od kategorii prawa jazdy, jaka jest wymagana),

 • posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia do kierowania pojazdem samochodowym,

 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

 • ukończył szkolenie okresowe.

Marketing firmy transportowej

Podstawą dobrego marketingu firmy transportowej jest oczywiście dobra strona internetowa. Warto zamieścić na niej wszystkie potrzebne informacje jak oferta, cennik i zdjęcia samochodów. Konkurencja w branży transportowej jest bardzo silna, dlatego warto zainwestować czas i pieniądze w skuteczną kampanię reklamową.

Oprócz tego bardzo istotny jest kontakt osobisty, dlatego warto brać udział w targach, wystawach czy konferencjach branżowych, na których można spotkać potencjalnych kooperantów, przedstawić swoją ofertę i nawiązać dalszą współpracę. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów