Poradnik Przedsiębiorcy

Jak otworzyć firmę transportową (przewóz towarów)

Firma transportowa zajmuje się przewozem rzeczy pojazdami samochodowymi (w tym zespołami pojazdów, składających się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy). W ramach transportu drogowego, przedsiębiorca może także  świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Licencje czy zezwolenia co do zasady nie dotyczą tylko przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. W innej sytuacji przedsiębiorca musi spełnić określone warunki. Poniżej podpowiadamy, jak otworzyć firmę transportową.

Jak otworzyć firmę transportową - wymagania wstępne

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się jak otworzyć firmę transportową, przede wszystkim powinni wiedzieć, że działalność w zakresie usług transportu towarów, a także w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy to działalności regulowane. Oznacza to, że ich wykonywanie wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania odpowiednich zezwoleń lub licencji.

Przyszli właściciele firmy transportowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne:

  • karne skarbowe,

  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska ( czyli muszą cechować się dobrą reputacją).

Dodatkowo, nie mogą być także objęte zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Poniżej przedstawiamy warunki, które musi spełnić przedsiębiorca, chcący założyć firmę transportową. Powinien:

  • posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę,

  • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,

  • uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

  • uzyskać licencję wspólnotową lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (w zależności od miejsca wykonywania usług),

  • posiadać zdolność finansową, która zapewni płynność w prowadzeniu firmy transportowej

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce świadczyć usługi tylko w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, również musi uzyskać odpowiednią licencję oraz certyfikat kompetencji zawodowych.

Określenie numeru PKD dla firmy transportowej

W zależności od specyfiki oferowanych usług, numery PKD mogą być następujące:

  • 49.41.Z - transport drogowy towarów. Podklasa ta obejmuje:  
  1. przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu dłużyc, inwentarza żywego, towarów zamrożonych lub schłodzonych, towarów ciężkich, towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych, samochodów, odpadów i materiałów wtórnych z wyłączeniem ich zbierania i usuwania, 
  2. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
  • 52.29.C - działalność pozostałych agencji transportowych (numer PKD dla zakładu zajmującego się pośrednictwem przy przewozie rzeczy),

  • 52.24.A - przeładunek towarów w portach morskich (załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach morskich),

  • 52.24.B - przeładunek towarów w portach śródlądowych (załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach śródlądowych),

  • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.

Jak otworzyć firmę transportową - dopuszczalne formy prowadzenia działalności

Prowadzenie firmy transportowej jest w Polsce dopuszczalne w każdej formie działalności poza spółkę partnerską. Najczęściej wybierana jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak założyć firmę transportową?

Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić m.in. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółek handlowych, szczegółowo uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółki handlowe dzielą się na spółki:

  • osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)

  • kapitałowe (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna).

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej lub kapitałowej, rejestracji należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwościoraz w sądach. Natomiast jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną należy zarejestrować poprzez CEIDG.