Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak założyć firmę szkoleniową - praktyczne wskazówki

Wykwalifikowany personel to fundament dobrze prosperującego, profesjonalnego przedsiębiorstwa. Każdy szanujący się pracodawca dokształca swoich pracowników. Ale to nie wszystko, ponieważ osoba, której zależy na własnym rozwoju również inwestuje w szkolenia motywujące czy samorozwojowe. Te czynniki sprawiają, że zapotrzebowanie na szkolenia stale wzrasta, a branża szkoleniowa wciąż się rozwija. Zdobywając praktyczną wiedzę i poznając drogę formalności w szybki sposób można założyć niezwykle opłacalny biznes. W artykule opisujemy jak założyć firmę szkoleniową.

Jak założyć firmę szkoleniową - charakterystyka firmy

Firma szkoleniowa świadczy wszelkiego rodzaju szkolenia, stanowiące jedną z form pozaszkolnego uzupełniania, poszerzania lub zmiany profilu posiadanego wykształcenia zawodowego przez osoby dorosłe, pracujące lub poszukujące pracy. Zaliczane są one do pozostałej działalności oświatowej.

Rodzaje szkoleń

Szkolenia można podzielić na:

 • miękkie,
 • twarde.

Szkolenia miękkie pozwalają na zdobycie takich umiejętności jak umiejętności poszukiwania pracy czy umiejętność radzenia sobie ze stresem albo trudnym klientem. Szkolenia twarde dotyczą zaś zagadnień, które powinny dawać już konkretną umiejętność zawodową. Często też wiążą się z wejściem w życie nowych regulacji mających istotne znaczenie dla działalności innych firm. 

Coraz większą popularnością stają się też szkolenia on-line za pośrednictwem platformy e-learningowej zamieszczonej na stronie internetowej firmy szkoleniowej. Uczestnik szkolenia wykupuje dostęp do bazy i wówczas ma możliwość odsłuchania wykładu lub wykonania ćwiczeń oraz pobranie materiałów dydaktycznych. Szkolenie e-learningowe kończy się zazwyczaj testem dającym możliwość oceny zrozumienia i opanowania wyłożonego zagadnienia.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem firmy szkoleniowej

W wachlarzu usług szkoleniowych występują nieliczne wyjątki, które są szczególnie regulowane. Przykładem może być tutaj organizacja szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, która wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych czy prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców.

Niektóre firmy szkoleniowe powinny też być wpisane do rejestru wojewódzkich urzędów pracy. Taki wpis jest obowiązkowy dla firm szkoleniowych ubiegających się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane z następujących środków publicznych:

 • Funduszu Pracy,

 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 • funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 

Większość usług szkoleniowych nie jest uznawanych jako działalność regulowana w związku z tym nie ma potrzeby zdobywania odpowiednich koncesji, zezwoleń czy licencji. 

Chcąc świadczyć usługi szkoleniowe na publicznym rynku (np. kursy zawodowe) konieczna może się okazać akredytacja kuratora oświaty właściwego dla lokalizacji usługi. O przyznanie takiej akredytacji może się ubiegać placówka, która prowadzi minimum rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem. 

Firma szkoleniowa a certyfikaty ukończenia szkolenia

Wydanie uczestnikowi szkolenia certyfikatu jego ukończenia nie jest tak prostą sprawą, bowiem niektóre z nich, szczególnie te, które dają kursantowi konkretny zakres uprawnień, wymagają zatwierdzenia przez stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli danej branży.

Dopuszczalne formy prowadzenia firmy szkoleniowej

Prowadząc firmę szkoleniową, przedsiębiorca może to robić w dowolnej formie, poza spółką partnerską (która jest zarezerwowana dla wolnych zawodów)

Jak założyć firmę szkoleniową?

Decydując się na jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną rejestracji dokonuje się na formularzu CEIDG-1, spółkę prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) rejestruje się składając wniosek do KRS.

Określenie PKD dla firmy szkoleniowej

Podstawowy numer PKD dla firmy szkoleniowej to 85.59B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Najlepsza forma opodatkowania dla firmy szkoleniowej

Przedsiębiorca zakładając firmę szkoleniową ma do wyboru dwie formy opodatkowania:

 • zasady ogólne (skala podatkowa),

 • podatek liniowy.

Świadcząc usługi edukacji pozaszkolnej nie ma możliwości wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego i rozliczanie się za pomocą karty podatkowej. Wyjątkiem dla karty podatkowej jest udzielanie lekcji na godziny, czyli korepetycji.

Dokonując wyboru odpowiedniej formy opodatkowania przedsiębiorca powinien oszacować planowany przychód oraz koszty.

Firma szkoleniowa z VAT czy bez VAT?

Usługi edukacji pozaszkolnej w tym kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT w przypadku gdy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i to wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją oraz gdy są finansowane w całości ze środków publicznych.

Firma szkoleniowa a kasa fiskalna

Przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej jeżeli świadczy:

 • usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

 • usługi jako szkoła tańca i instruktor tańca (PKWiU 85.52.11.0),

 • usługi jako szkoła nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Pozostałe usługi szkoleniowe są objęte zwolnieniem z kasy fiskalnej.

Składki ZUS firmy szkoleniowej

W przeciągu 7 dni od założenia firmy szkoleniowej do ZUS przedsiębiorca powinien złożyć formularz:

 • ZUS ZUA - jeżeli ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu (prowadzenie sklepu to jedyny tytuł do ubezpieczeń), jest on również konieczny do zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń,

 • ZUS ZZA - jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (pracuje na etacie, gdzie osiąga wynagrodzenie nie niższe niż minimalne).

Konto firmowe dla firmy szkoleniowej

Polskie przepisy nie nakazują wprost posiadania konta firmowego, przedsiębiorca może korzystać z prywatnego rachunku bankowego. Konto firmowe jest jednak konieczne, gdy:

 • wartość jednorazowej transakcji przekracza 15.000 euro, lub

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca.

Przed założeniem konta warto zwrócić uwagę na sposób dokonywania przelewów - czy jest to transakcja darmowa czy nie oraz na pozostałe opłaty związane z prowadzeniem konta.

W przypadku dużej liczby transakcji, koszty prowadzenia konta mogą wzrosnąć, a każda taka opłata może się okazać niepotrzebnym wydatkiem. 

Zatrudnienie pracowników w firmie szkoleniowej

Zatrudnienie specjalistów, trenerów czy wykładowców to konieczność w profesjonalnej firmie szkoleniowej. Nie muszą oni mieć szczególnych uprawnień czy kwalifikacji, pod warunkiem, że nie narzucają tego przepisy branżowe. Doświadczenie zawodowe i umiejętności dydaktyczne wykładowców z pewnością będzie jednak ich atutem, który przyciągnie słuchaczy.

Pracownicy mogą zostać zatrudnieni na podstawie:

 • umowy o pracę (regulowanej przez Kodeks pracy),

 • umowy cywilnoprawnej (regulowanej przez Kodeks cywilny).

 

Uwaga!

Zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy pracodawca ma obowiązek dopilnować wykonania badań wstępnych przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, z którą powinien mieć podpisaną umowę na wykonywanie w/w badań. 

Warunki lokalowe dla firmy szkoleniowej

Niektóre firmy szkoleniowe ze względu na rodzaj świadczonych szkoleń powinny posiadać swój własny lokal, może być on oczywiście wynajęty. Zazwyczaj jednak nie ma takiej potrzeby, aczkolwiek szkolenia powinny się odbywać w pomieszczeniach zapewniających dobre warunki socjalne oraz higieniczne. Standardem wyposażenia sali szkoleniowej jest sprzęt audio-video (rzutnik multimedialny, nagłośnienie, sieć internetowa). Niektóre szkolenia, szczególnie interaktywne, wymagają zapewnienia uczestnikom dostępu do komputerów stacjonarnych lub mobilnych.

Marketing w firmie szkoleniowej 

Podstawą promowania firmy szkoleniowej jest promocja w sieci. Czy się tego chce czy nie, w dzisiejszych czasach Internet to podstawa życia firmy, co sprawia, że marketing internetowy stale się rozwija. Przedsiębiorca przede wszystkim powinien zainwestować w dobrą stronę internetową, która stanowi już nie tylko wizytówkę firmy, ale także umożliwia przeglądanie pełnej oferty i terminarza oferowanych usług. Nie należy również zapominać o ogromnej sile social mediów.

Wciąż skuteczne są ulotki, wizytówki oraz bannery. Materiały drukowane zaliczane są do klasycznych form reklamy, a przy tym do jednych z najtańszych. Trzeba pamiętać, by rozdawać je obecnym i potencjalnym klientom wykorzystując do tego codzienne sytuacje. W ten sposób można dotrzeć do sporej grupy osób.

Bardzo ważnym czynnikiem marketingowym prowadząc firmę szkoleniową jest profesjonalne świadczenie szkoleń. Bez wątpienia niezbędna jest tutaj wyjątkowa kadra szkoleniowców, trenerów i wykładowców. Słuchacze powrócą jedynie wtedy gdy uda im się ich zaciekawić, a przy tym przekazać niezbędne kwalifikacje.