0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator amortyzacji

Wielkość tekstu:

Kalkulator amortyzacji liniowej i degresywnej 

Kalkulator amortyzacji
%

Kalkulator amortyzacji - czym jest?

Kalkulator amortyzacji umożliwia naliczenie odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu:

 • amortyzacji metodą liniową (zarówno dla środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych)

 • amortyzacji metodą degresywną  (dla środków trwałych).

Aby skorzystać z kalkulatora amortyzacji, należy uzupełnić okna:

 • wartość początkowa - ustalona zgodnie z przepisami podstawa naliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Informacje o tym, jak ustalić wartość początkową środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, opisują artykuły:

 • miesiąc rozpoczęcia - jest to miesiąc następujący po przyjęciu środka trwałego do użytkowania; począwszy od niego odpisy amortyzacyjne będą naliczane.

 • stawka amortyzacyjna - zależy od rodzaju środka trwałego; podstawowe informacje o stawce amortyzacyjnej przeznaczonej dla danego środka trwałego znajdują się w wykazie stawek stanowiącym załącznik do ustawy o PIT lub ustawy o CIT.

Informacja o tym, jak ustalić stawkę amortyzacyjną w przypadku amortyzacji WNiP, znajduje się w artykule: Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

 • metoda amortyzacji - sposób amortyzacji składnika majątku; w tym miejscu można wskazać amortyzację liniową (stałe odpisy amortyzacyjne - rozłożone równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania) lub degresywną (zakłada, że wraz ze starzeniem się środka trwałego jego wydajność spada, dlatego na początku amortyzacji odpisy są wyższe, a w miarę upływu czasu maleją).

Ważne!

Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się jedynie liniowo.

Po wygenerowaniu wyliczeń kalkulator amortyzacji degresywnej oraz kalkulator amortyzacji liniowej daje możliwość pobrania planu amortyzacji (po kliknięciu na: POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PLAN AMORTYZACJI).

Kalkulator amortyzacji - co to jest amortyzacja?

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych odzwierciedla koszt związany ze stopniowym zużyciem tych składników majątku związanym z ich eksploatacją.

Koszty amortyzacji co do zasady stanowią koszt uzyskania przychodów. Odpisy amortyzacyjne w ujęciu podatkowym podlegają księgowaniu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto składnik majątku do użytkowania.

Ważne!

W przypadku amortyzacji jednorazowej odpis można zaksięgować w miesiącu przyjęcia składnika majątku do użytkowania.

Podatnik może księgować odpisy amortyzacyjne:

 • co miesiąc w równych ratach

 • co kwartał w równych ratach

 • jednorazowo na koniec roku.

Kalkulator amortyzacji - jak obliczyć amortyzację?

Sposób naliczenia amortyzacji zależy od wybranej dla danego składnika majątku metody. Wyróżnia się:

 • amortyzację liniową

 • amortyzację liniową indywidualną

 • amortyzację liniowa przyspieszoną

 • amortyzację degresywną.

Ważne!

Chcąc wyliczyć odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu metody liniowej indywidualnej lub liniowej przyspieszonej, w kalkulatorze amortyzacji należy wybrać metodę liniową. Natomiast w polu stawki należy podać odpowiednio podwyższoną o dany współczynnik stawkę amortyzacji.

Kalkulator amortyzacji - obliczanie amortyzacji metodą liniową na przykładzie

Amortyzacja liniowa jest podstawową metodą stosowaną przez podatników. Stawki amortyzacyjne dla środków trwałych w tym przypadku należy zaczerpnąć z wykazu stawek będącego załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym.

Przykład 1.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT nabył środek trwały - samochód osobowy - 25 października 2017 r. w oparciu o fakturę VAT, gdzie:

 • wartość netto: 20 000 zł

 • VAT 23%: 4600 zł

 • wartość brutto 24 600 zł

Od nabycia podatnik będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT.

Podatnik skorzysta z podstawowej metody amortyzacji, jaką jest metoda liniowa. Jak uzupełnić kalkulator, by wygenerować pełen plan amortyzacji?

 • Wartość początkowa: 20 000 zł (bowiem pozostała wartość - podatek VAT podlega odliczeniu)

 • Miesiąc rozpoczęcia: 11-2017 (zgodnie z przepisami amortyzację należy rozpocząć w miesiącu następującym po przyjęciu do użytkowania)

 • Stawka amortyzacyjna: 20% (dla środków trwałych z grupy 741 - samochody osobowe)

 • Metoda amortyzacyjna: liniowa

Amortyzacja samochodu osobowego kształtuje się następująco:

Roczny odpis amortyzacyjny: 4000 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 333,33 zł (ostatni odpis amortyzacyjny będzie wyrównawczym i będzie wynosił 333,36 zł)

Okres amortyzacji w tym przypadku będzie wynosił 60 miesięcy (od 11.2017 do 10.2022).

Szczegółowa tabela amortyzacyjna może zostać pobrana w formacie .xls po kliknięciu w opcję POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PLAN AMORTYZACJI.

Kalkulator amortyzacji - obliczanie amortyzacji metodą degresywną

Amortyzacja degresywna jest specyficzną metodą, która zakłada, że wraz ze starzeniem się środka trwałego jego wydajność spada i w związku z tym należy przyjąć malejącą stawkę amortyzacyjną. Pierwotnie stawka z wykazu stawek podlega podwyższeniu o odpowiedni współczynnik. Więcej na ten temat w artykule: Amortyzacja degresywna środków trwałych.

Przykład 2.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT nabył środek trwały - samochód ciężarowy - 10 listopada 2017 r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Wartość samochodu z umowy wynosi 40 000 zł. Dodatkowo przed przyjęciem samochodu do użytku przedsiębiorca opłacił PCC, który wynosi 2% wartości pojazdu, tj. 800 zł.

Podatnik skorzysta z metody degresywnej amortyzacji. Jak uzupełnić kalkulator, by wygenerować pełen plan amortyzacji?

 • Wartość początkowa: 40 800 zł (40 000 + 800)

 • Miesiąc rozpoczęcia: 12-2017 (zgodnie z przepisami amortyzację należy rozpocząć w miesiącu następującym po przyjęciu do użytkowania)

 • Wskaźnik podwyższający: 2

 • Stawka amortyzacyjna: 20% (dla środków trwałych z grupy 742 - samochody ciężarowe, zgodnie z wykazem stawek)

 • Stawka degresywna: 40%

 • Metoda amortyzacyjna: degresywna.

Amortyzacja samochodu ciężarowego kształtuje się następująco:

Odpisy amortyzacyjne kształtują się następująco:

 • 2017 rok - 1360 zł

 • 2018 rok - 15 776 zł (m-ny odpis: 1314,67 zł)

 • 2019 rok - 9465,60 zł (m-ny odpis: 788,80 zł)

 • 2020 rok - 8160 zł (m-ny odpis: 680 zł)

 • 2021 rok - 6038,40 zł (m-ny odpis: 680 zł, przy czym ostatni odpis wynosi: 598,40 zł) 

Okres amortyzacji w tym przypadku będzie wynosił 46 miesięcy (od 12.2017 do 9.2021).

Szczegółowa tabela amortyzacyjna może zostać pobrana w formacie .xls po kliknięciu w opcję POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PLAN AMORTYZACJI.

Kalkulator amortyzacji - przypadki niestandardowe

Metoda liniowa amortyzacji, a także degresywna, jak już wcześniej wspomniano, są obsługiwane przez kalkulator amortyzacji. Dzięki temu może zostać naliczona amortyzacja mieszkania, maszyn, urządzeń, środków transportu. Co ważne,  obsługiwane są również inne odmiany amortyzacji liniowej, tj. amortyzacja przyspieszona lub indywidualna. Ta druga dotyczy przede wszystkim ulepszonych oraz używanych środków trwałych.

Przykład 3.

Przedsiębiorca 14 listopada 2017 r. nabył na podstawie faktury VAT marża samochód osobowy (rok produkcji 2014), którego wartość wynosi 35 000 zł.

Jak będzie przebiegała amortyzacja samochodu używanego przy zastosowaniu metody przyspieszonej liniowej?

Jak uzupełnić kalkulator, by wygenerować pełen plan amortyzacji?

 • Wartość początkowa: 35 000 zł

 • Miesiąc rozpoczęcia: 12-2017 (zgodnie z przepisami amortyzację należy rozpocząć w miesiącu następującym po przyjęciu do użytkowania)

 • Stawka amortyzacyjna: 40% (zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT minimalny okres amortyzacji używanych lub ulepszonych środków transportu wynosi 30 miesięcy)

 • Metoda amortyzacyjna: liniowa. 

Amortyzacja samochodu osobowego używanego kształtuje się następująco:

Roczny odpis amortyzacyjny: 14 000 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 1166,67 zł

Okres amortyzacji w tym przypadku będzie wynosił 30 miesięcy (od 12.2017 do 5.2020).

Szczegółowa tabela amortyzacyjna może zostać pobrana w formacie .xls po kliknięciu w opcję POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PLAN AMORTYZACJI.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów