0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o umorzenie składek ZUS - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wielu przedsiębiorców napotyka na trudności lub utratę braku płynności finansowej. Często nie jest to zależne od nich. Jednak brak środków finansowych, nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek ZUS za siebie i jeśli jest pracodawcą, to również za pracowników. US jednak może pomóc płatnikowi składek, w różnej formie. Jedną z nich jest umorzenie składek. Pobierz darmowy wniosek o umorzenie składek ZUS i przeczytaj więcej na ten temat!

Wniosek o umorzenie składek ZUS - darmowy wzór do pobrania!

Do pobrania:

Wniosek o umorzenie składek ZUS.pdf

Co może ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie udziela pomocy w formie pieniężnej przedsiębiorcom ale może wyrazić zgodę na:

Przedsiębiorca zarówno ten, który opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie jak i ten który zatrudnia pracowników za których zobowiązany jest opłacać składki może wnioskować o umorzenie wybranych składek. Musi się jednak liczyć z konsekwencjami umorzenia.

Jakie są skutki umorzenia składek?

Umorzenie należności z tytułu składek samego przedsiębiorcy powoduje, że okres za jaki składki zostały umorzone nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty czy emerytury.

Umorzenie jest więc ostateczną rezygnacją.

Kiedy można umorzyć składki?

Zgodnie z przepisami składki można umorzyć:

 • w przypadku ich całkowitej nieściągalności;
 • ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną zobowiązanego.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 28 ust.3) mówi, iż całkowita nieściągalność zachodzi gdy:

 1. dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;
 2. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze;
 3. nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
 4. nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
 5. wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
 6. naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
 7. jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Natomiast trudna sytuacja majątkowa zobowiązanego do opłacenia składki w szczególności może mieć miejsce gdy:

 1. opłacenie należności pozbawiłoby płatnika i jego rodzinę możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych;
 2. opłacenie należności (sytuacja firmy jest trudna z powodu klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych) spowodowałoby konieczność likwidacji działalności;
 3. płatnik lub członek jego rodziny jest przewlekle chory i wymaga opieki co powoduje, że pozbawienie źródła dochodu.

Które składki można umorzyć?

W przypadku całkowitej nieściągalności umorzeniu podlegają:

Wniosek o umorzenie składek ZUS - wzór z omówieniem

X - składki nie podlegające umorzeniu

- składki podlegające umorzeniu

 

W przypadku trudnej sytuacji majątkowej umorzeniu podlegają:

Wniosek o umorzenie składek ZUS - darmowy wzór z omówieniem

X - składki nie podlegające umorzeniu

- składki podlegające umorzeniu

Dodatkowo jeżeli ZUS przychyli się do wniosku, umorzone zostaną również odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i dodatkowa opłata.

Jak ubiegać się o umorzenie?

W celu uzyskania umorzenia składek należy złożyć wniosek o umorzenie składek ZUS - RSU. W składanym wniosku należy podać nastepujące informacje:

 • dane płatnika składek;
 • składkach jakie mają podlegać umorzeniu (okres za jaki zadłużenie powstało i w jakiej wysokości);

 • uzasadnienie wniosku, czyli przyczynę nieopłacenia składki w ustawowym terminie oraz uzasadnienie dlaczego płatnik nie jest zdolny do spłaty zadłużenia;
 • rodzaju pomocy publicznej, z której przedsiębiorca chce skorzystać, czy jest to:

  • pomoc de minimis, czy

  • pomoc indywidualna przeznaczona na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Co załączyć do wniosku?

Przedsiębiorca powinien poprzeć dowodami przedstawioną we wniosku swoją sytuację. W związku z tym ma możliwość dołączenia dokumentów poświadczających obecną sytuację finansową, a także ogólną sytuację przedsiębiorstwa np. ze wskazaniem, że obecne problemy są przejściowymi. Przykładowe dokumenty:

 • potwierdzające istnienie, bądź nie istnienie przedsiębiorstwa i zakres działania:

 • potwierdzające sytuację finansową firmy:

  • Oświadczenie o terminowości uiszczania opłat przez nabywców,

  • Oświadczenie o szacunkowej wartości zobowiązań firmowych,

  • Deklaracje podatkowe (ostateczne za ubiegły rok i zaliczkowe za bieżący),

  • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatnie 3 lata,

  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami,

 • dokumenty dotyczące pomocy publicznej:

  • Otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis,

  • Informacja o pomocy publicznej innej niż de minimis przeznaczonej na restrukturyzację lub naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

  • Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publiczne

 • Inne:

  • Harmonogramy spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego,

  • Wszelkie dokumenty dotyczące bieżących wydatków, np. wydatki na leki oraz leczenie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek w formie pisemnej przedsiębiorca może złożyć osobiście w placówce lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem ZUS PUE z tym, że elektroniczna wysyłka wymaga elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub posiadania profilu zaufanego.

Kiedy przedsiębiorca otrzyma odpowiedź z ZUS?

Wniosek rozpatrywany jest co do zasady bez zbędnej zwłoki od daty skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów