0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa przystąpienia do długu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Osoba trzecia, o ile wyrazi taką wolę, może przystąpić do długu. Umożliwia to kodeks cywilny, na mocy którego, kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Jak powinna zostać sporządzona umowa przystąpienia do długu?

Pobierz darmowy wzór umowy przystąpienia do długu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy przystąpienia do długu.pdf
Wzór umowy przystąpienia do długu.doc

Przystąpienie do długu - czym jest?

Warto podkreślić, że przystąpienie do długu nie jest tożsame z przejęciem długu, kiedy to osoba trzecia całkowicie przejmuje na siebie wysokość zobowiązania. Przystąpienie polega na tym, że dłużnik nie zostaje zwolniony z długu, a osoba, która przystępuje do długu jest solidarnie odpowiedzialna za zobowiązanie razem z dłużnikiem. Wierzyciel ma zatem prawo dochodzić należności wraz z odsetkami i innymi kosztami nie tylko od dłużnika głównego, ale i od osoby, która przystąpiła do długu.

Umowa przystąpienia do długu może zostać zawarta wyłącznie na gruncie zobowiązań cywilnoprawnych. Nie ma możliwości przystąpienia do długów podatkowych.

Umowa przystąpienia do długu - elementy

Umowa przystąpienia do długu przede wszystkim powinna zawierać:

  • wskazanie stron umowy, czyli dłużnik i osoba trzecia - przystępujący,

  • przedmiotu umowy, czyli przystąpienia do długu. Umowa przystąpienia do długu może również wskazywać szczegóły dotyczące długu, tj. wysokość, datę powstania długu oraz powody jego powstania (z jakiego tytułu powstał, dane wierzyciela),

  • oświadczenie woli przystępującego o przyjęciu długu i odpowiedzialności w sposób solidarny z dłużnikiem,

  • umowa przystąpienia do długu nie musi określać obowiązku zwrotu długu przez dłużnika, jeżeli przystępujący dokona jego zapłaty. Jeśli jednak strony zawrą w umowie taki zapis, warto ustalić wysokość zwrotu. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że jest to połowa całego zobowiązania,

  • jakiekolwiek dalsze dowolnie kształtowane ustalenia stron, np. dotyczące sporów wynikłych w związku z zawarciem umowy.

  • podpisy obu stron.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów