0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Protokół zniszczenia towaru - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Zniszczenie towarów lub ich uszkodzenie to ryzyko, z którym mogą spotkać się podatnicy zajmujący się handlem. Aby prawidłowo udokumentować zniszczenie lub utracenie towarów handlowych konieczne jest sporządzenie takiego dokumentu jak protokół zniszczenia towaru.

Ustalenie przyczyny zniszczenia towarów

W przypadku gdy zniszczenie towarów nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez podatnika, ma on prawo ująć wartość zniszczonych lub utraconych towarów w kosztach uzyskania przychodu. Warunkiem jest odpowiednie udokumentowanie zniszczenia sporządzając protokół zniszczenia towaru. Jest on jednocześnie podstawą księgowania do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Natomiast jeżeli sam przedsiębiorca przyczynił się poprzez własną niedbałość do tego, że towary zostały zniszczone lub utracone, ich wartość nie może być kosztem podatkowym. Takie stanowisko przyjmują organy podatkowe, co istotne niektóre urzędy skarbowe są także zdania, iż w tego typu sytuacji należy skorygować wcześniej odliczony VAT.

Protokół zniszczenia towaru - elementy

Protokół zniszczenia towaru powinien zawierać następujące elementy:

 • numer kolejny dokumentu;
 • daty sporządzenia;
 • dane osoby sporządzającej (dodatkowo można podać stanowisko w firmie);
 • datę zniszczenia/straty;
 • przyczynę zniszczenia;
 • nazwę, ilość i wartość zniszczonego/utraconego towaru - czynni podatnicy VAT podają wartości netto, podatnicy zwolnieni - wartości brutto;
 • dodatkowe informacje o przeznaczeniu zniszczonych towarów;
 • łączną kwotę zniszczonych towarów;
 • podpis osoby sporządzającej protokół.

Pobierz darmowy wzór protokołu zniszczenia towaru w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

Protokół zniszczenia towaru - wzór.pdf
Protokół zniszczenia towaru - wzór.doc

Kiedy sporządzany jest protokół zniszczenia towaru?

W każdym przypadku, gdy towar utracił swoje pierwotne właściwości i nie nadaje się do sprzedaży, należy sporządzić protokół dotyczący uszkodzenia lub zniszczenia mienia. W związku z tym należy sporządzić protokół zniszczenia towaru, czy to w przypadku uszkodzenia mechanicznego, czy w przypadku kradzieży lub zagubienia. Dokument ten należy również sporządzić po upływie okresu użytkowania danego produktu.

Jak przeksięgować zniszczone towary w KPiR?

Szkoda powstała z przyczyn niezależnych od podatnika może być kosztem podatkowym, wobec tego konieczne jest odpowiednie przeksięgowanie w KPiR z datą sporządzenia protokołu zniszczenia towaru. Wartość zniszczonych towarów na podstawie sporządzonego protokołu wyksięgowuje się z kolumny 10 “Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych” zapisując łączną kwotę straty ze znakiem “minus”. Następnie tę samą kwotę, już ze znakiem dodatnim, ująć należy w kolumnie 13 “Pozostałe wydatki”.

W systemie wFirma.pl tym celu należy dodać wpis poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS, gdzie w polu KONTRAHENT wybrać BRAK KONTRAHENTA oraz wpisać łączną kwotę straty:

 • ze znakiem minus w kolumnie Zakup towarów handlowych i materiałów,
 • na plus w kolumnie Pozostałe wydatki.

Protokół zniszczenia towaru

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów