Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencjonowanie czasu pracy na umowie zleceniu - wzór z omówieniem

Od  2017 r. zleceniodawcy podpisujący umowy ze zleceniobiorcami zobowiązani będą prowadzić ewidencjonowanie czasu pracy. Wiąże się to z wejściem w życie przepisów dotyczących wypłacania minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy z tytułu umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług.

Darmowy wzór ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy w formacie PDF i XLS

Do pobrania:

pdf
Wzór ewidencjonowania czasu pracy wykonywania umowy zlecenie.pdf druk do ręcznego wypełnienia
xls
Wzór ewidencjonowania czasu pracy wykonywania umowy zlecenie.xls edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie

Jak już wspomniano, ustawa wprowadziła bezwzględny obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej w przypadku zawarcia umowy zlecenie. Nieprzestrzeganie tego obowiązku skutkować będzie sankcjami dla zleceniodawcy. Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku wynosi 17 zł. Oczywiście podana kwota jest kwotą brutto.

Minimalna stawka godzinowa zmienia się każdego roku. W sytuacji, gdy pracownik ma wynagrodzenie określone stawką za godzinę pracy, a jego umowa wykracza poza dany rok, to od początku kolejnego roku powinien otrzymywać większe wynagrodzenie, nawet jeśli umowa nie została zmieniona.

Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy lub osoby świadczącej usługi

Zgodnie z przepisami dla zleceniodawcy obowiązkowe staje się ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców. Jednakże ustawodawca nie wskazał, jak to robić, tym samym dając stronom swobodę w tym zakresie.

Ustalenia co do czasu wykonywania czynności co do zasady powinny być uregulowane w umowie, a jeżeli nie zostało to wskazane w umowie, wówczas zleceniobiorca przedkłada zleceniodawcy w formie pisemnej informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Informacja ta musi być złożona zleceniodawcy w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Przepisy nie wskazują wprost, że należy prowadzić ewidencję czasu pracy, ale przyjęta przez strony forma ewidencjonowania godzin wykonywania usługi musi w przyszłości umożliwić odpowiedzialnym organom sprawdzenie, czy zostały zachowane wymogi w zakresie przestrzegania minimalnej stawki godzinowej.

Ewidencjonowanie czasu pracy - wzór

Strony umowy mogą dowolnie potwierdzać liczbę przepracowanych godzin. Stąd nie ma konieczności posługiwania się jednym wzorem. Równie dobrze dokumentowanie liczby przepracowanych godzin może mieć formę oświadczenia zleceniobiorcy. Ważne jest bowiem, aby strony przed ewentualną kontrolą umiały potwierdzić, że za jedną godzinę pracy została wypłacona co najmniej minimalna stawka, jaka obowiązuje w danym roku.