Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencjonowanie czasu pracy na umowie zleceniu - wzór z omówieniem

Od 1 stycznia 2017 r. zleceniodawcy podpisujący umowy ze zleceniobiorcami zobowiązani będą prowadzić ewidencjonowanie czasu pracy. Wiąże się to z tym, że od nowego roku  wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług. Nowelizacja wprowadza bezwzględny obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej. Stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do umów zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie. W związku z tym konieczna będzie zmiana obowiązujących umów. Nieprzestrzeganie tego obowiązku skutkować będzie sankcjami za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej.

Darmowy wzór ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy w formacie PDF i XLS

Do pobrania:

pdf
Wzór ewidencjonowania czasu pracy wykonywania umowy zlecenie.pdf druk do ręcznego wypełnienia
xls
Wzór ewidencjonowania czasu pracy wykonywania umowy zlecenie.xls edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy lub osoby świadczącej usługi

Nowelizacja wprowadza obowiązkowe ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców. Jednakże ustawodawca nie wskazał jak to robić, tym samym dając stronom swobodę w tym zakresie.

Ustalenia co do czasu wykonywania czynności powinny być uregulowane w umowie, a jeżeli nie zostało to wskazane w umowie, wówczas zleceniobiorca przedkłada zleceniodawcy w formie pisemnej informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Informacja ta musi być złożona zleceniodawcy w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Przepisy nie wskazują wprost, że należy prowadzić ewidencję czasu pracy, ale przyjęta przez strony forma ewidencjonowania godzin wykonywania usługi musi w przyszłości umożliwić odpowiedzialnym organom możliwość sprawdzenia, czy zostały zachowane wymogi w zakresie przestrzegania minimalnej stawki godzinowej.

Ewidencjonowanie czasu pracy - wzór

Wzór ten stanowi jedynie przykład, strony mogą dowolnie potwierdzać liczbę przepracowanych godzin. Ważne aby strony przed ewentualną kontrolą umiały uargumentować i potwierdzić, że za wykonaną pracę zostało wypłacone wynagrodzenie co najmniej minimalne.