0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja środków trwałych - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W celu poprawnego obliczania odpisów amortyzacyjnych, podatnik zobligowany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Jej brak powoduje, że odpisy amortyzcyjne nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu oraz nie można ich uwzględnić przy obliczaniu dochodu.

Ewidencja środków trwałych - zastosowanie i definicja

Definicja środków trwałych została sprecyzowana przez ustawodawcę zarówno na gruncie podatkowym, jak i bilansowym.

Zgodnie z brzmieniem Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) amortyzacji podlegają środki są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle,

  • budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  • maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Należy podkreślić, że przewidywany okres ich używania powinien być dłuższy niż 1 rok oraz że powinny być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działanością gospodarczą. Ustawa o PIT dopuszcza także oddane tych wymienionych składników majątku do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub umowy, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.

Do pobrania:

Ewidencja Środków Trwałych.pdf
Ewidencja Środków Trwałych.docx

Zasadniczo w ewidencji środków trwałych nie ma obowiązku ujmowania majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł.

Środki trwałe mogą być amortyzowane z uwzględnieniem różnych metod amortyzacji.

Warto wiedzieć!

Ewidencję środków trwałych można prowadzić w formie:

  • książeczki zakupionej w księgarni akcydensowej (gotowa ewidencja), wypełnianej ręcznie,

  • wydrukowanych kart z uzupełnionymi już tabelkami

  • kartki z ręcznie narysowaną tabelką i wypełnionej ręcznie,

  • odręcznego pisma bez żadnej tabelki, o ile niezbędne dane będą zawarte w tym dokumencie.

Ewidencja środków trwałych - elementy

EŚT powinna zawierać w szczególności następujące dane:

1. Imię i nazwisko

2. Adres oraz NIP podatnika

3. Podanie roku, za który jest prowadzona ewidencja

4. Licza porządkowa oraz Data nabycia

5. Data przyjęcia do używania

6. Określenie dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić nabycie

7. Określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej

8. Symbol KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych)

9.  Wartość początkowa

10. Stawka amortyzacyjna

11. Wartość ulepszenia

12. Zaktualizowana wartość początkowa

13. Kwoty odpisów amortyzacyjnych za dany rok podatkowy oraz narastająco za okres dokonywania tych odpisów

14. Data likwidacji środka trwałego

15. Przyczyna likwidacji środka trwałego

Ważne!

ewidencji środków trwałych zapisów powinno dokonywać się najpóźniej w miesiącu przekazania składnika majątku do używania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów